35. Vyslaní Kutnohorští v Praze oznamují šepmistrům a radě na Horách.Kutných, které artikule císařem sněmu podány byly, stavové že při zvláštním slyšení žádali, aby císař od předního artikule, placení duhův královských, upustil; Slavata a jiní pánové nemálo se divili, proč Kutnohorští tenkráte poslův na sněm nevypravili, poněvadž pak o vyzdvižení hor zvláště Hor Kuten jednáno bude, žádají za instrukci, jak se chovati mají.

V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1586, 25. listopadu. - Orig. v arch. města Hory Kutné č. 3698.

Službu svú vzkazujem. Slovoutné a vzácné poctivosti páni a přátelé naši milí! Zdraví i všeho dobrého VMti od pána Boha všemohoucího žádajíce věrně rádi přejeme. Jakož jste nás ráčili za některými důležitými příčinami do měst Pražských vyslati a mezi jinými o tom poručiti, co by na sněmě nynějším od JMCské na stavy království Českého podáno bylo: i oznamujem VMtem, že jakž od jiných posluov z měst, předně pak od JMti pana Slavaty, kterýž nás laskavě přijíti a nám volnou audienci dáti i obšírné rozmlouvání o ty artikule míti ráčil, toto jest nám oznámeno, že JMCská na stavy těchto artikuluov podati ráčil:

1. dluhuov od desíti let, kteréž jsou naraženy, jichžto suma sečtená se nachází šedesáte šestkrát sto tisíc, ty aby stavové k splacení na sebe přijali,

2. třidceti tisíc JMCské onen čas z berně od stavuov půjčených, ty aby stavové JMti odpustili, veřejnost v zemi aby nařízena byla,

4. plavba aby se spuosobila z tohoto království Českého po Labi až do moře, jakž prvé o to jednáno bylo,

5. hory aby vyzdviženy a vzdělány v tomto království byly a kdo by kde o jakých kovích na čích gruntech věděl, toho aby se netajilo. Obzvláště pak co se Hor Kuten dotýče, že na tom konečně jest, co jest se onen čas skrze komissí u nás pro vzdělání a zvelebení hor těch říditi začalo a co vyhledávalo, to všechno že JMtem nejvyšším pánům ouředníkuom a soudcuom zemským a radám JMCské při tomto sněmu má přednešeno býti, a tu že bude to vyhledáváno, jak jsou ty hory předešle spravovány a opatřovány, a služebníkuom těm, kteříž jsou JMCské a stavuom království tohoto nevěrně a neupřímně sloužili a snížení těch hor příčinou jsou, že bude vedle jednoho každého zasloužení zaplaceno ku příkladu jiným, aby kteří na jich místě budou věděli a uměli se jinak chovati, o tom konečně věděli, kteří citováni budou, že z těch liček ne tak snadně, jakž se někomu zdá, nebudou moci vyjíti. Při tom oznamujíce pán, že se nadál že jsme k sněmu vysláni a nás sám že jest budou moci vysláni a nás sám že jest šetřiti i služebníkuom svým o tom, aby zvěděli, jsme-li tu kde na zámku, že jest poručiti ráčil. Netoliko pán ale i jiní mnozí tomu se divili, že jste neráčili k sněmu tomuto někoho vypraviti.

I porozumívajíce my, k čemu se hrabe a že JMti stavové ráčí i snažně žádati i o to při JMCské státi, aby hory ty zase vzdělány a vyzdviženy byly, zvláště JMt pán z Rožmberka opravdově to před sebe bráti ráčí, dalo nám to příčinu VMtem co se děje oznámiti. Ačkoliv pak o tom se dobře ví, že předešle mnoho JMtem pánům komisařům ráčili jste přednášeti v spisech i oustně strany těch horních věci, však že ještě míti ráčíte některé vnově a po odjezdu JMtí pošlé věci JMCské přednášeti a též JMti pánu z Rožmberka, a v této příčině bez pochybnosti bylo by příjemné a zapotřebné časně to předjíti, A pán Buoh ráčí v takovém počtu JJMtí pánuov ouředníkuov a soudcuov zemských a rad JMCské někoho spůsobiti, že přímluvami svými VMtem i té obci, abychom při privilegiích a svobodách i starobylém spuosobu v obci té zachováni byli; platně i užitečně prospěti moci budou. Protož žádáme, že tu věc uvážiti a jestli co potřebného před rukami jest, anebo by se najiti mohlo, to uvážiti, a nás, kterak bychom se dále v tom zachovati a buď domů se navrátiti, nebo na další čas a zavření sněmu očekávati a na to k čemu by se dále směřovalo pozor míti měli, o tom že nás spraviti ráčíte. Nebo i od JMti pana Slavaty nám jest oznámeno, že sic ještě tak dalece obmeškáno není a pán že ráčí VMti i té obce vždycky dobrým a laskavým pánem zůstávati i dobré všechno té obce rád fedrovati. Nyní pak sněmovní věci jsou na tom, že včerejšího dne stavové audiencí před JMCskou měli a k těm artikulům se svolili, toliko o přední žádají, aby JMCská od něho, jakožto k vyplnění nemožného, upustiti ráčil. Na to dáli pán Bůh zejtra odpověď mají míti, a JMCská že ty cesty obmysliti ráčí, že to snadně bude moci se upraviti a takoví dluhové splatiti. Při tom mnoho o hory že mluveno bylo před JMCskou. I JMti panu Slavatovi jesti od nás oznámeno, jaké naše jednání při JMCské strany privilegií a vkladu jest: pan se ráčil zakázati, že k panu kancléři se přimluviti ráčí, aby při JMCské našim milostivým pánem býti ráčil. A bude-li nám co toho od VMti strany hor odesláno, žádáme, že nám instrukcí, kterak bychom se v tom ve všem zachovati měli, vydati ráčíte. Mnoho jiného jsme měli psáti, ale že čas nestačil a posla toho bylo potřebí vypraviti, žádáme, že kvapné toto psaní a běžné oznámení v dobré obrátiti ráčíte. S tím pánu Bohu VMti poroučíme. Datum v Novém městě Pražském v domě Václava Kbelskýho v úterý den památný svaté Kateřiny léta etc. LXXXVI v hodin devatenácte.

 

VMtí vyslaní.Poslu dáno 5 grošů na outratu než by se mu ostatek dodalo, a s ním smluveno, jestli brzo přijde a dodá psaní VMtem, že mu po 11/2 gr. dáno od míle bude.
Přihlásit/registrovat se do ISP