34. Šepmistři a rada na Horách Kutných vyslaným svým v Praze, co by činiti měli, aby Kaňkovským šenk vína dovolen nebyl.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1586, 25. listopadu. - Orig. v arch. města Hory Kutné č. 821.

Službu svú vzkazujeme, slovutní páni přátelé a sousedé naši milí. Zdraví a v něm všeho dobrého vám žádajíc přejeme věrně rádi. Podle toho vás tajna učiniti nemůžeme, že dne včerejšího nám správa dána od písaře našeho šrotýřského, kterak by Ludvik šafář z Jelče tři desítky vína k vyšenkováni na Kaňk u nás na trhu skoupil, kteréžto víno když z brány vézti dal, co náležitého, clo z něho dáti chtěl, ale na poručení naše jemu zase vráceno jest. Poněvadž pak někteří z nás s panem hofmistrem, jak by ten šenk na Kaňku lidu hornímu, zvláště poněvadž na větším díle ti, kteří jiné pod správou svou mají, šenkuji, na velikou škodu a příčinou mnohého neřádu byl, rozmlouvání dnuov pominulých jměli (jakž vám pane primator o tom vědomé jest), pro pana hofmistra jsme do rady poslali a s ním o to mluvili, poněvadž by toho sám škodné poznával, aby o tom do komory napsal. Což tak učinil a dnešního dne do Prahy s tím psaním, jakž správa, odeslal. O čemž jsme vás tajna učiniti nechtěli, abyste vědouce o tom, bylo-li by co toho na vás o dobré zdání aneb jinak podáno, předešlé naše suplikování připomenuli a aby to, poněvadž již tím šenkem na Kaňku netoliko důchodu chudé obce naší, ale i také ungeltu JMCské (nebo co oni Kaňkovští vína jinde nežli v městě skupuji, z toho se ungeltu JMCské platiti nemůže) uchází, přetrženo bylo, žádali. A by pak i na vás toho podáno nebylo, znajíc toho. takovou příležitost, poněvadž ouřad horní totéž o některých nespůsobích a nevážnosti písařuov a jiných služebnikův i dělníkuov horních vznáší, to učiniti a žádosti naše předešlé připomenouti moci budete. Suplikací, které předešle JMCské a jiným podány býti jměly, vám také příležitě odsýláme a vám se dobře míti vinšujeme. Datum na Horách Kutnách v outerý den památný sv. Kateřiny léta 86.

 

Šepmistři a rada na Horách Kutnách.Slovutným Ludvíkovi Karlovi z Řasné, Tobiášovi Třískovi a Pavlovi Litomyšlskému, vyslaným do měst Pražských.
Přihlásit/registrovat se do ISP