29. Roční vydání na hranice a pomezí Turecké.

(1586.) - Opis souč. v arch. Třeboň.

Výtah a poznamenání, co JMCská na vychování pomezí proti dědičnému nepříteli Turku ročně vynakládati ráčí.

Na horní zemi Uherskou bývalo předešle jeden měsíc na 30.000 fl. vynaloženo, ale potom když nepřítel Turek léta etc. 75 do JMCské země vpád učinil a tu několik hraničných zámkův vzal, za těmi příčinami JMCská, slavné a svaté paměti, musil jest v tom místě hranice silněji zosazovati, a tak jest náklad válečný skrze přijímání dvou praporcuov pod Rederem a jednoho silného praporce, v kterémž 305 koní německých pod nejvyšším Hanušem Ruberem, též několik set husařův a uherských drabartův přes 50.000 zuostalo; kterýžto náklad nyní zase podle uvážení až do 30.718 fl. 30 kr. umenšen, též také pro dotčené vpády při městech bánských přes 16.000 fl. každého měsíce přibylo, kterýž lid nyní zase do 14.870 ubyl.

Item, hranice mezi Dunají i k jezeru řečenému Platské, zbíhalo se předešle léta 75 přes 27.000 fl., to jest také za příčinou nyní zase odnětí několika set německých knechtův až do 23.135 fl. 52 kr. 2 d. zmenšeno.

Na hranice od dotčeného jezera Platse až do řeky, jenž slove Drava, předešlého času tak veliký náklad všel, ale poněvadž nepřítel Turek o žádné jiné místo jako o to a předně o Kaniži se tak podstatně neujímá, za tou příčinou muosila jsou se místa hraničná v tom položení, až by předsevzaté stavení v Kaniži poněkud doděláno bylo, silněji osadit, tak že nyní na ty hranice každého měsíce 16.845 fl. 30 kr., jakž pak všecko z příležícího výtahu, který s literou A poznamenaný jest, vyrozuměno býti muože, jde,

učiní jeden měsíc

85.507

fl.

A celý rok

1,026.084

"Na hranice Charvatské, které na 36 mil v šíři a přes 60 osazených míst a hraničných zámkuov k opatrování se vztahují, také

předešlého času vydáváno ročně

150.000

"Ale poněvadž nepřítel Turek vždycky v ta místa čím dále víceji vkračoval, některé hraničné zámky vzal, tak že hranice zjinačeny a větším počtem lidu válečného osazeny býti musely,

nakládá se nyní na to ročně

240.168

"Item, na hranice Slovanské, které na 12 mil v šíři a do 28 hraničných zámkův v sobě drží, býval

předešle náklad ročně

104.000

"Ty jsou také za příčinou Turka nepřítele častého vpádu musily větším počtem posilněny a osazeny býti,

ročně na

165.648

"

     

Učiní obě posty

405.816

"Jakž to z příležícího výtahu těch obojích hranic a literou B. poznamenáno jest, vyhledáno muože býti.

K tomu JMCská z svolené říšské pomoci dávati ráčí

140.000

"Ostatek JMt arcikníže Karel s poddanými a stavy svými, totižto s Štýrskem, Korytany a Granskem dokládati ráčí,

učiní

405.816

"A ještě JMCská na Charvatských a Slovanských hranicích bána, jakožto JMti místodržícího těch obojích zemích, s sta koňmi a 200 haramijí, aneb slovanských pěších, zdržeti ráčí, na kteréžto

ročně náklad jde

30.000

"Na stavení pak hraničných míst v Uherské zemi, kdež se Tureckého osobního přitažení nejvíce obávati jest, kteréž nijakž pominuto býti nemuože, což také nejskrovněji obmýšleno a rozvrženo jest.

Item, k dokonalému dostavení města Vídně jest vedle příležícího výtahu, který s literou C. poznamenaný, z předešlé 6 lety

svolené říšské pomoci k stavení vynaloženo

600.000

"Stavení pak v Charvatské a Slovanské zemi bývají od JMti arciknížete Karla, z toho což na JMt přišlo, zpravena,

učiní jeden rok na Uherské hranice

100.000

"Co se pak jiných potřeb z strany střelby a což k té náleží, poněvadž JMCská tato jminulá léta skrze nestihlý vojenský náklad téměř o všecku zásobnost, totiž prach, kule, olovo, provazy, duplháky přijíti ráčil, dotýče, to jest od předešlých cejkmistrů, co by JMCská k dokonalé hotovosti potřeby a k dosazení svých hranic a téhož města Vídně potřebovati ráčil, rozvrženo, nebo totéž k polnímu tažení zapotřebí jest a že by

ten nedostatek stál přes

1,200.000

"Také toliko k objednání nejpilnějších kusů do 300.000 fl., jakž toho příležící výtah, který s literou D poznamenaný jest, ukazuje, se potřebovati bude, učiní těch šest let

z říšské pomoci jeden rok druhému na pomoc

50.000

fl.K tomu JMCské zvláštní potřeba býti chce, poněvadž tomu dědičnému nepříteli Turku učiněnému příročí nikoliv se věřiti nemuože, aby JMCská každého času s nejvyššími a hejtmany nad rejthary a knechty pro všelijaké vpády a nebezpečenství pohotově býti ráčil, kterých při nejmenším v říši a v svých zemích na 10.000 oupravných koní na čtyry regimenty knechtů a na několik tisíc husarských koní, nic méněji dobrý počet archibuzírů v pštoluňk jmíti musí. I ačkoliv tento artikul ještě k dalšímu uvážení a dojednání postaven jest, však nic méněji

na dotčený pštoluňk ročně náklad při nejmenším půjde

350.000

"Dále pak na Turecké dary a pocty, které se samému Tureckému císaři a jeho visírbašuom při portu a na pomezích, k tomu i JMCské poslu, kterého JMt tam ustavičně jmíti ráčí, na jeho vychování tam odsýlá, k tomu i outraty na cestu,

co na to ročně jde, do

130.000

"Na JMCské dvorské rady válečné, colmistra, některé mustrmistry, písaře a kancelář a k tomu jiné příslušející osoby

vychází ročně do

15.000

"Na extra ordinari commissí k záplatuom a mustruňkuom, stavením, ohledáváním a tak jiným potřebám a k tomu podobným věcem,

jde na to ročně extraordinatrie do

5.000

"

     

Na Vídensky arsionál ročně

5.000

"

Na posty do Uher

10.000

"

Na tejné a extraordinarií kundšofty, špehy

4.000

"K tomu JMCská od těchto časův, dokud jsou žádné pomoci z říše jmíti neráčili, avšak mezi tím časem všelijaké rozbroje a vojny na hranicích, dále německým rejtarům, kterým odpuštění dáno jest, k tomu i jinému lidu uherskému i německému, který na hranicích v službách JMCské byl, dlužen zůstávati ráčí

přes

1,200.000

"Takové dluhy musejí při nejprvnější možnosti zplaceny býti,

přichází jednoho roku k druhému

200.000

"

     

Suma učiní

2,015.900

"

     

Náleží na JMCskou díl

1,610.054

"

A JMti arciknížeti Karlovi

405.586

"

Nad to JMCská z svolené říše pomoci jmíti ráčí do

600.000

"

Z toho JMCská arciknížeti k jeho příležícím hranicím ročně

140.000

"

A tak zůstává JMCské příjem pomoci říšské

460.000

"

A tak JMCské samé k zaplacení zůstává

1,150.084

"Takový rešt JMCské nemá odnikud jinud nežli z královských zemí a svých vlastních komorních statkův vzíti. Protož JMt té celé naděje býti ráčí, poněvadž JMt komorní statkové na nejvyšší schuzeni a rozzastaveni jsou, od kterýchž také JMt nemnoho pomoci jmíti ráčí, že stavové a JMti věrni poddaní v té nastalé potřebě všelijakou možnou pomocí JMt neopustí.

A tak JMt té konečné vuole s pomocí všemohoucího pána Boha býti ráčí, všecky válečné věci vždy a ještě v dobrém řádu zdržeti, že sobě žádný z strany učiněné pomoci co slušně ztěžovati a toho litovati příčinu nebude jmíti, nýbrž že oni napotom s manželkami dítkami, statky svými před Turkem a jeho tyranskou moci ochráněni [býti] moci budou.

Nota. Na ten čas schází se z království Uherského a Českého, z knížetství Slezského, markrabství Moravského a arciknížetství Rakouského

podle poznamenání z komory

596.492

fl.

40

kr.

         

A tak se tedy nedostává

553.591

"

20

"


Přihlásit/registrovat se do ISP