25. Martin, arcibiskup Pražský, odpovídá císaři, že na panstvích královských žádných neřádných kněží není, jak to administrator pod obojí byl udal.

V PRAZE. 1586, 30. října. - Orig. v arch. místodrž. král. Českého sub R 109, 152.

Nejjasnější a nejnepřemoženější Římský císaři, Uherský a Český etc. králi, a pane, pane můj nejmilostivější! Nejmilostivější pane! Jakož jest z milostivého VCMti poručení mně suplikaci administratora a farářův konsistoře pod obojí spůsobou přijímajících strany některých neřádných, ženatých a sektářských kněží, kteréž bych, jakž týž administrator spravuje, pod obediencí svou přijíti jměl, abych na ní neprodlívajíc do kanceláře české správu mou sepsanou, jsou-li ti v též suplikaci jmenovaní kněží pod obediencí mou přijati, čili nic, učinil, odeslána: i tuto VCMti na tuž dotčeného administratora a farářuov důtklivě sepsanou suplikaci správu s ponížeností činím, že VCMti bez pochybnosti v milostivé paměti zůstává, kterak od VCMti mně všecky fary pod obojí na panstvích VCMti již od pěti let k spravování poručeny jsou; z kderýchžto far kněží hned toho času sem před sebe na zámky VCMti obsílal, je bedlivě examinoval, a kteří po takovém examen nehodni nalezeni byli, na jich místa jiné hodné kněze na dotčené VCMti fary sem dosazoval. Jakž pak až posavad ten a ne jinej pořádek zachováván, že když sobě která obec z panství VCMti správce církevního obere a mně jej presentuje, se prvé pilně taková osoba ode mne aneb od officiala mého examinuje: a jestliže se hodná uzná na faru tu, kdež kněze nemají, konfirmuje. Než abych já jaké neřádné, ženaté a sektářské kněží pod obedienci svou jmíti anebo je přijímati měl, o tom já nic nevím. A protož zdání mé jest, nechtěl-li by svrchu psaný administrator s kněžími svejmi takovejch neřádnejch kněží, kteří by ti byli, anebo kde jsou, jmény jich vlastními okřtíti, aby také VCMti tím podruhé daremně nezaneprázdňoval, nýbrž mně to prvé v známost uvedl. A jest s podivením, že se o to ujímá, do čehož mu nic není. Kdyby raději týž administrator k farám v Pražských a jinejch VCMti městech aspoň někdy pilněji dohlídal. Actum v domě mém ve čtvrtek po památce sv. Šimoniše a Judy léta 1586. VCMti věrnej poddanej kaplan

 

Martin, arcibiskup Pražskej.


Přihlásit/registrovat se do ISP