23. Kněz Ondřej, opat kláštera Kladrubského komoře České, že nemůže žádanou sumu 2000 kop míš. z důchodů kláštera k potřebě císařově shledati, leč by mu dovoleno bylo jednu z dvou pustých vesnic "lysinku" nebo "Velkou ves" odprodati či zastaviti.

V KLÁŠTEŘE KLADRUBSKÉM. 1586, 29. října. - Orig. v arch. arcib. Pr. sub Corresp. var.

Modlitbu svú VMtem etc. Jakož jest na mne a konvent můj od JMtí pánův komisařův od JMCské, pána nás všech nejmilostivějšího, nařízených uloženo, abych k potřebě JMti dva tisíce kop míš. z důchodů klášterských shledal a na den sv. Vondřeje nejprvé příští túž sumu podle jiných od sebe i konventu svého odvedl a složil: i já za pravdu oznámiti VMtem mohu, že pro skrovnost důchodův témuž klášteru se ročně scházejících, a sa novotným hospodářem, a týměř (o čemž VMti, naději se, vědomost dobrou jmíti ráčíte) do kláštera pustého a od předka mého škodlivě vydrancovaného se dostavše a témuž předku svému provisí ročně vyměřené na hotových penězích, obilí, pivě, dobytku a jiných případnostech, dobře vejš nad půl třetího sta kop, Andresovi Krištofovi, drabantu, čtyrmecítma kop a nějakému Poláčkovi od psův císařských zežranému dvanácte kop vše míš. roční provisi z nich každému obzvláštně vydávati prvé sa vázán, s to nikterak býti a takové sumy na ten čas shledati možné mi není; a mezi lidmi, pokudž bych na něčem takové sumy neukázal a nepojistil, v půjčku žádnou nikterakž objíti se nemohu. Však abych v té příčině proti JMCské volnost a poslušenství prokázati a podle jiných sumu tak na mne a konvent můj vzloženou v čase vyměřeném od sebe odvésti mohl, dvě vsi pusté slove Myslinku a druhou řečenou Velká ves od kláštera dvě míle ležící maje a málem jich požívajíc, z těch pustotin jednu k shledání té sumy chtíce odprodati, aneb do jistých let zastaviti, VMt za to žádám, že mi k tomu milostivě VMti dovolení dáti v tej příčině, abych vůli JMCské naplniti mohl, mými laskavými pány patrony býti ráčíte; já popřeje-li mi pán Bůh zdraví na to s pomoci jeho božskou pomysliti, a což nejdříve bude moci býti takovou pustotinu vyplatiti a zase klášteru přivlastniti chci. Laskavé odpovědi od VMti žádám a VMt ochraně božské poručenu činím. Dán na klášteře Kladrubském v středu po sv. Šimoniši a Judovi, apoštolech Páně, léta etc. 86.

 

Kněz Ondřej, opat kláštera.Kladrubského.


Přihlásit/registrovat se do ISP