139. Vácslav Oulička z Oulič arciknížeti Ferdinandovi o svolené sněmem 1576 veřejné hotovosti v království Českém a o obtížích, kteréž při vypravování jízdních i pěších osob na panství Hrádeckém nastanou.

NA KŘIVOKLÁTĚ. 1576, 7. srpna. Orig. v arch. místodrž. v Inšpruku.

Nejjasnější a velikomocný arcikníže, pane, pane muoj nejmilostivější! V. arcikn. M. se vší ponížeností tejna učiniti nemohu, jakož jest se na milostivé J. M. C., pana nás všech nejmilostivějšího, na obecním sněmu, kterýžto v království tomto Českém léta nynějšího 76 držán byl, předložené proposici strany osazení mezí království tohoto a zemí k němu přináležejících sněmovní svolení ode všech tří stavův stalo, aby jedna každá vrchnost na gruntech svých to naříditi a všechny lány, dědiny orné poplatné lidí poddaných svých vyhledati a sčísti dala, a pokudž by se 30 lánů a kolikrátkoli vyhledalo, aby z každých 30 lánů jeden valach dobrý aneb střelčí kůň lehký, na něm rejtar s dlouhou ručnicí a dvěma krátkými, s dobrou braní při boku a šturnhaub na hlavě, též zárukávy dobře vypravený se vším k tomu náležitým dostatkem, při tom jeden pěší střelec s dlouhou ručnicí a braní dobrou při boku vypraven a pokudž nejdřív možné na hotově byl, a pakli by větší potřeba takové veřejné hotovosti byla, netoliko třidcátý ale desátý a pátý člověk jízdný a pěší vypraven aby byl; a potomně kdyby i tím nepříteli odoláno býti nemohlo, že stavové se vší svou mocí hnouti se a osobně podle nejvyšší možnosti táhnouti mají, jakž takovému svolení z příležícího nařízení sněmovního artikule A, posledního milostivě porozuměti ráčíte: i nejmilostivější arcikníže! poněvadž na panství tomto V. arcikn. M. Hrádeckém se lánův rolí při poddaných V. M. 526 lánů podle příležícího rejstříku nachází, z nichž by se dostalo vypraviti jízdnejch 17 koní a pěších tolikéž, toho jsem V. arcikn. M. psaním v známost uvésti se vší ponížeností pominouti nemohl, poněvadž v témž svolení sněmovním doloženo jest, "pokudž nejdřív možné jest takový třidcátý kuoň a třidcátý pěší na hotově míti", a poddaní V. arcikn. M. prv za příčinou velkých ospů a jiných poplatků dosti nemožní a schudlí jsou, že by bez pomoci V. arcikn. M., kdyby na ně to vzložiti se mělo, jako i jiných českých pánů poddaní takové výpravy koní, ručnic a jiné k tomu náležité zbroje nemohli leč s velikým ublížením svých živností objednati, a že při Hrádku žádných takových rejtarských zbrojí, šturmhaubů, zárukáví, ručnic ani koní není jako snad při stavu panském a rytířském v království tomto, kteří své koně, zbroje a což takovému rejtaru od nejmenšího až do největšího náleží prv po starších svých mají a chovají i pacholky své, kteří by se k tomu hodili, po krčmách a na gruntech svých osazené mají, tak že, kdyby k takové veřejnosti přišlo, mohou poddané své zastati; ale toho ničehož při Hrádku se nenachází, ani prvé snad nebylo. Co by pak z těch 52 lánů berně jakožto 26 kop přišlo, to by sotva na vejpravu těm rejtarům bylo, čím by se jim pak na měsíc, kdyby k tažení přišlo, platiti mělo, to poddaným V. arcikn. M. by jistě bez pomoci V. arcikn. M. možné nebylo. A protož jak bych se dále v té příčině strany takové výpravy jízdného střelce chovati a to naříditi měl, za to poníženě žádám, že mne milostivě psaním V. arcikn. M. spraviti ráčíte. Co se pak pěšího střelce dotejče, ten by se podle vyměření mohl z poddaných V. arcikn. M., jakž i předešle bejvalo, naříditi. Strany berně domovní při svatém Martině a z lánů při hromnicích, ta také od poddaných V. arcikn. M. podle sněmovního nařízení bude se moci sebrati a tu kdež náleží dodati etc. Dán na Hrádku Křivoklátě 7. Augusti anno etc. 76.
Přihlásit/registrovat se do ISP