106. Dekret z kanceláře císařské, kterýmž odpověď se dává poslům od Pražan i všeho stavu městského vyslaným v příčině žádosti, aby z artikule strany čeledi (přístavní, nádenní, kdož by ji k sobě bez listu fedrovního přijal, aby 25 kop gr. č. pokuty dal) na minulém sněmu od dvou vyšších stavův přijatého, sešlo nebo aspoň do příštího sněmu poodložen byl: že radě na hradě Pražském nařízené a nejvyšším ouředníkům věc ta dána k uvážení, zdali by bylo možné nějaké sprostředkování; v příčině žádaného vrácení odoumrtí v městech že až do příjezdu císaře nebo krále na hrad Pražský se odkládá.

VE VÍDNI. 1575, 30. listopadu. - MS. souč. v archivu města Prahy.

J. M. římský císař a uherský, český král, pán náš nejmilostivější, ráčil jest ztížnosti poctivých a opatrných. purkmistruov a konšeluov všech tří měst Pražských i na místě všeho stavu městského v království Českém, kterouž jsou na J. M. skrze posly vyslané z prostředku jich strany toho artikule, v nějž sou se stavové dva vyšší při minulém sněmu obecním na velikou zkázu a záhubu téhož stavu městského, řemeslníkuov, čeledínuov přístavních i oukolních neb nádenních, mužského i ženského pohlaví, jakéžkoliv povahy, kteříž by od nich na služby bez listuov fedrovních přijímáni byli, se dotýkajícího, bez povolení jich k tomu snesli, ve vší poníženosti vznesli a o nebezpečenství, kteréhož by již tudy skrze rocení té obecní čeládky pociťovati měli, oznamujíc, v tom J. M. za milostivé a spravedlivé opatření v tom, aby z toho artikule jistým nějakým prostředkem sjíti anebo při nejmenším do budoucího sněmu jeho poodloženo býti mohlo, pokorně prosili, obšírně vyrozuměti a to všecko v radě v svém bedlivém uvážení míti: i ačkoliv se J. M. C. táž ztížnost stavu městského za příčinami od nich předloženými i jinými dosti slušná býti vidí, ale zase proti tomu obávati se jest, že z téhož artikule bez sněmu obecního s těžkostí sjíti neb v tom co měněno býti moci bude, však přes to ráčí J. M. C. nejvyšším ouředníkuom zemským, radám svým na hradě Pražském nařízeným milostivé poručení činiti, když teď spolu s jinými nejvyššími ouředníky zemskými tu na hradě Pražském pospolu budou, aby to mezi sebou dostatečně a bedlivě uvážili, a pokudžby k tomu toliko jaké mírné prostředky obrati mohli, těch J. M. oznámili, čemuž J. M. vyrozumějíce v tom se dále náležitě a spravedlivě zachovati ráčí.

Kdež pak také předepsaní Pražané od osob svých i na místě všeho stavu městského J. M. C. strany odoumrtí statkuov nepořízených v městech, o čež jest se za ně k J. M. od dvou stavuov vyšších již nejednou přímluva stala, připomenutí činí a vždy za to, aby jim zase pro vzdělání týchž měst dány a navráceny byly, poníženě prosí: toho artikule J. M. C. do bohdá šťastného příjezdu svého neb J. M. krále Rudolfa na hrad Pražský odkládati, a když tehdáž buď J. M. C. neb J. M. Kr. o to připomenutí učiní, tehdy jim na to odpověď konečnou dáti ráčí. Tím se s počátku psaní poslové od Pražan i na místě všeho stavu městského vyslaní, kterýmž J. M. C. milostí svou nakloněn jest, spraviti a zase domuov odjeti moci budou. Decretum per imperatoriam majest. in consilio Viennae Austriae 30. die Novembris anno 75.
Přihlásit/registrovat se do ISP