104. Císař Maximilian nejvyšším ouředníkům zemským v příčině vyšetření ztížností osob ze všech tří stavův království Českého pod obojí přijímajících k opatrování kněžstva a náboženství zvolených.

VE VÍDNI. 1575, 30. listopadu - Opis souč. v archivu českého místodržitelství.

Maximilian. Vysoce urozený, urození a stateční věrní naši milí! Jaké jsou nám psaní osoby, kteréž se ze všech tří stavův království Českého pod obojí přijímajících k opatrování kněžstva a náboženství zvoleny býti praví, strany oznámení, kteréž by se jim, když jsou teď do Prahy přijely, od mnohých osob ze všech tří stavův a zvláště od Pražan i některých měst strany religí státi mělo, učinily, tomu z příležitého jednoho výpisu a druhého, co jim na to za odpověď dávati ráčíme, šířeji vyrozumíte.

I poněvadž toho v též odpovědi naší mezi jiným při posledku doloženo jest, že strany těch některých lidí, kteříž by vězením ztěžováni a jim všelijaké pohrůžky činěny býti měly, od Vás zprávu vzíti chceme: a protož o Vás milostivě nepochybujem, že toho všelijak šetřiti budete, když by se co takového kdy v městech dále přitrefilo, aby to skrze nejlepší prostředky přetrhováno bylo.

Vy pak toho všeho tolikéž jménem a na místě našem netoliko důstojnému Antonínovi arcibiskupu pražskému, věrnému našemu milému, konsistoři Pražské, aby o tom vědomost měli, tejna nečiňte, tak aby se ničehož toho, co by se stavům vyšším k nějaké slušné ztížnosti vztahovati chtělo, nedálo.

Než co se těch některých řečí, kteréž by, že některým i hlavy mezi nohami lehnou, a potom jiných nenáležitých strany komory naší procházeti měly, jakž se tomu z téhož výpisu psaní z počátku psaných osob mezi jiným vyrozumí, dotýče, nad tím, pokudž by tak bylo, ne nemalou nýbrž velikou ztížnost neseme: v čemž chtějíc na jistý grunt přijíti, Vám tolikéž milostivě poroučíme, abyste se na to podtaji i jinak všelijak se vší pilností ptali, a pokudž tak co toho i šíře, o čem by nám věděti náleželo, v jistotě přezvěditi moci budete, o tom nám konečně také oznámili. Na tom na všem milostivou a jistou vůli naši císařskou naplníte. Dán v městě našem Vídni v středu den svatého Ondřeje léta 75.
Přihlásit/registrovat se do ISP