103. Král Maximilian odpovídá na ztížný spis osobám ze všech tří stavův království Českého zvoleným k opatření kněžstva a náboženství, že nově vyšlá nařízení královská toliko na schůze pikhartské se vztahují a psaní městům královským a věnným učiněná stavův vyšších se nedotýkají.

VE VÍDNI. 1575, 30. listopadu. - MS. v českém museu. 2. G. 10.

Maximilian. Urození, stateční, slovutní věrní naši milí! Psaní Vaše, jímž nám, jaké by se oznámení Vám, když ste teď do Prahy přijeli, od mnohých osob ze všech tří stavuov a zvláště od Pražan a některých jiných měst religí se dotýkající, žalostivě s nemalou ztížností státi mělo, v známost uvozujete, včerejšího dne nám k dodání přišlo, kteréž sme dnes slovo od slova přeslyšeti, tomu všemu, co v sobě obsahuje, obšírně vyrozuměti i také v radě v bedlivém uvážení našem císařském míti ráčili: a z toho všeho tak mnoho nacházeti ráčíme, že největší ztížnost strany mandátův tištěných od nás, vůbec zborů a schůzek se dotýkajících, vyšlých a potom psaní, všem městům našim, tudíž také římské císařovně, paní manželce naší nejmilejší, Její Lásce, v království Českém náležejících učiněných býti a se předkládati chce: ješto my se jinak upamatovati nemůžeme, než že jest to v radě naší u přítomnosti nejvyšších ouředníkuov zemských téhož království víry pod jednou i pod obojí způsobou přijímajících, aby takové mandáty obnoveny a ty schůzky postranní, kázání a náboženství, tak jakž za živnosti J. M. císaře Ferdinanda, pana otce našeho nejmilejšího, slavné paměti, nejednou se stalo, zapovědíny, zavříno bylo, [In margine: "Pan sudí té radě odpírá, že nebylo toho zavříno, a odpírá tomu i přípověď všechněm stavům učiněná, aby volně náboženství své konali."] kdež se toho snešení, kteréž se mezi námi a stavy stalo, nic nedotýče, než na samé zbory a pikhartské schůze se vztahuje, tak jakž ty mandáty svědčí a v sobě zavírají. Ta pak psaní od nás toliko městům našim a Její Lásky paní manželky naší nejmilejší z jistých a slušných, též v radě uvážených příčin, vyšlá, stavův vyšších, měst a poddaných jejich nic se nedotýkají, neb dotčená města naše i Její Lásky na nás, jakožto krále českého, pozor a zření své míti a kdyby jim jaká potřeba nastala, na nás to vznésti a o to se utéci mají. Za kterýmižto příčinami snáší se při nás, poněvadž Vy s dotčenými městy našimi a Její Lásky paní manželky naší nejmilejší nic činiti nemáte, [In margine: "Ba máme činiti jakožto s jedním svobodným stavem."] že v tom v ničemž, jakž sme Vám i jiným stavům království Českého za bytu našeho císařského teď na hradě Pražském oustně předkládati ráčili, žádné reformací činiti nenáleží; neb se stavům dvoum vyšším, [In margine: "Ne dva stavové ale tři jednali."] jakž o tom jináče nevíme, strany far jich, když toliko ty, kteréž sou od starodávna a zvláště pak od toho času, jakž jsou stavové pod obojí nejprvé strany augšpurské konfesí při nás hledati začali, víry katolické pod jednou bývaly, též také pod obojí, kteréž se konsistoří pražskou spravovaly, v tom prvním způsobu zůstanou, žádná překážka nečiní. Než kdež toho dokládáte, že by někteří lidé vězením skrze to ztěžováni a jim všelijaké pohrůžky činěny býti měly, ráčíme o to, též také strany těch některých řečí zbytečných komory naší i jinak se dotýkajících (nad kterýmižto řečmi slušné ztížnosti nésti ráčíme) nejvyšším ouředníkům zemským, radám našim, nyní od nás na hradě Pražském nařízeným, jisté poručení činiti, aby nám o tom zprávu dali a na to, od kohož by takové zbytečné řeči procházely, všelijak se vší pilností se vyptali; v čemž že se tak zachovati věděti budou, o tom žádné pochybnosti neneseme, a toho všeho před Vámi pro zprávu milostivě tejna neučiníme. Datum v městě našem Vídni v středu den sv. Ondřeje léta 75.
Přihlásit/registrovat se do ISP