101. Pražané všech tří měst Pražských i na místě všeho stavu městského v království Českém projevují radost svou a blahopřání králi Rudolfovi za příčinou jeho šťastně vykonané korunovací za krále a budoucího císaře římského i prosí ho za přímluvu k císaři Maximilianovi, aby jim odúmrtí pro vzdělání a opatření města navrátiti ráčil; z artikule strany čeledi (přístavní nebo nádenní, kdož by ji k sobě bez listu fedrovního přijal, aby 25 kop gr. č. pokuty dal) na pominulém sněmu od dvou vyšších stavův snešeného, aby sešlo, nebo do budoucího sněmu poodložen byl.

V PRAZE. 1575, 25. listopadu. - Orig. v archivu českého místodržitelství.

Nejmilostivější králi! V. Kr. M. se vší pokorou a ponížeností oznamujeme, když nás jistá pověst došla, že V. Kr. M. řízením božským a bedlivou J. M. C., pana otce V. Kr. M. nejmilejšího a pána, pána našeho nejmilostivějšího, prací a péčí od J. M. všech kurfirštuov a stavuov svaté římské říše v městě Řezně jednomyslně za krále římského a budoucího císaře a tak za hlavu nejvyšší všeho křesťanstva voleni a vyhlášeni, k tomu i slavně již korunováni býti ráčíte: z toho tak slavného skutku, jakž věrným poddaným náleží, velice jsouce potěšeni jsme se radovali a pána Boha všemohoucího z toho chválili a chváliti nepřestáváme, že za našich dnuov V. Kr. M. v panství, v moci a duostojenství rozmnožovati, anobrž v světě tomto k nejvyššímu duostojenství a povolání tak šťastně, pokojně a slavně přivésti jest ráčil. Kteréžto naše potěšení a upřímnou srdečnou vděčnost, kterouž k V. Kr. M., jakožto věrní poddaní, máme, abychme pronesli a pokorně ukázali, z prostředku našeho Jaroslava z Mutětína, Jana Kutovce z Ourazu a M. Pavla Kristiána, kancléře našeho, jsme vypravili, aby oni ústně V. Kr. M. takový poddaný vinš a naši vysokou vděčnost poníženě předložili a při V. Kr. M. se vší pokorou to jednali, abyste V. Kr. M. naším milostivým pánem, a při J. M. C. pánu otci V. Kr. M. nejmilejším, a pánu; pánu našem nejmilostivějším, v potřebách našich, o kteréž vyslaní naši poníženě žádati mají a poddaně jednati budou, přímluvčím býti ráčili; zvláště pak v tom, aby J. M. C., jakožto král křesťanský a pán náš nejmilostivější, odúmrtí statkuov nepořízených v jednom každém městě J. M. C., a Její M. císařové paní, paní naší nejmilostivější, kdyby se žádný krevní ani příbuzný nenacházel přítel toho, kterýž by ze světa sešel, zase nám k vzdělání a opatření měst a obecných míst, milostivě dáti a navrátiti ráčil, v kteréžto příčině také jsou se za nás k J. M. C. Jich M. vyšší dva páni stavové v království Českém přimlouvati ráčili.

Nicméně strany toho artikule na záhubu stavu našeho městského při nyní pominulém sněmu na hradě Pražském od pánuov dvou vyšších stavuov snešeného o čeledi, buď přístavní nebo nádenní, kdož by ji k sobě bez listu fedrovního přijal, aby dvaceti pět kop grošuov českých pokuty dáti povinen byl: o kterýžto artikul protestací jsme učiniti chtěli při vyhlášení sněmovním, v čemž jsme se před V. Kr. M. poníženě omluvna činili, poněvadž jsme k němu nikda nepovolovali a jeho ujíti nemuožeme, protož aby jistým nějakým prostředkem z téhož artikule sjíti, anebo při nejmenším do budoucího sněmu jeho poodloženo býti mohlo. A což tak V. Kr. M. v této jedné i druhé duoležité potřebě naší objednati a zpuosobiti ráčíte, pán Buoh všemohoucí V. Kr. M. toho hojná odplata býti ráčí, a my poníženými a vždycky hotovými službami našimi V. Kr. M. přes přemožení naše toho se věrně a poddaně odsluhovati budeme. S tím se V. Kr. M., jakožto pánu, pánu našemu nejmilostivějšímu, k milostivé ochraně poddaně a poníženě poroučíme. Dán v Praze v pátek po svatém Klimentu, jinak den památný svaté panny Kateřiny, 25. Novembris léta Páně tisícího pětistého sedmdesátého pátého. V. Kr. M. vždycky věrní poddaní

 

Pražané všech tří měst Pražských i na místě všeho stavu městského v království Českém.

Přihlásit/registrovat se do ISP