99. Nejvyšší ouředníci zemští králi Rudolfovi, jakým způsobem berně korunovační na minulém sněmu svolená v království Českém by vybírána býti měla.

V PRAZE. 1575, 19. listopadu. - Konc. v archivu českého místodržitelství.

Nejjasnější a velikomocný římský, uherský a český králi! Od J. M. C. jest nás psaní došlo, kteréhož datum v Linci v středu před sv. Martinem, a to nám teprv v pondělí po témž sv. Martině dodáno, kterýmž J. M. C. nám strany berně, kteráž se při korunování králův českých od starodávna dávala a V. Kr. M. také při korunování od stavuov tohoto království totiž po půl ouroku svatohavelském svolena jest, poroučeti ráčí, abychom na osoby, které by k vybírání dotčené berně nařízeny býti mohly, pomyslili a ty J. M. C. co nejdříve odeslali: i oznamujem V. Kr. M., že sme tu věc hned po dodání nám téhož psaní J. M. C. předeslali, chtíc J. M. C. podle milostivého poručení na též psaní odpověď poddaně dáti a v tom páni radové J. M. C. komory české k nám do kanceláře přišli a oznámili, že sou již to nařídili a ke dvoru J. M. C. od osmého dne tohoto měsíce Novembra napsali, aby taková berně skrze výběrčí posudního po krajích vybírána byla a také že o tom při nynějším soudu komorním při zasednutí všechněm vuobec ze všech krajuov napomenutí se stalo, aby takovou berni jeden každý bez prodlévání spravil a když jest nám ani pánuom radám komory české o tom od J. M. C. ani nic dále oznámeno V. Kr. M. nebylo, toho tak jest při tom předešlém jich pánů rad opatření bylo zuostaveno. Dnes pak datum tohoto psaní našeho minulé noci přijel kurýr a psaní nám od V. Kr. M. a podle toho čtrnácte mandátův do krajuov, šest k přibití a osmmecitma psaní na osoby stavu panského a rytířského bez nápisu, v nichž místa prázdná k doložení jmen, které by osoby v krajích k takové berni V. Kr. M. svolené za výběrčí dostaveny býti měly, přinesl; té pak také noci já nejvyšší hofmistr, tolikéž nejvyšší pan sudí království Českého do Prahy jsme přijeli a ráno se spolu v kanceláři sešli, sobě pro pány rady komory české poslali, též psaní V. Kr. M. jim přečísti dali a to vše v bedlivém uvážení měli, a nacházíme při sobě, jestliže by ty mandáty, v kterýchž by jména některých osob v krajích se dostaviti a my na listech nápisy sdělati dáti a je rozeslati měli, že by V. Kr. M. na ty osoby znamenitý náklad do několika tisíc jíti musil, i ačkoli v sněmu ten artikul tak zní, že V. Kr. M. osoby po krajích k tomu voliti míti ráčíte, však rozvažujíc my to i páni rady komory české, aby ten náklad, který by V. Kr. M. na ty výběrčí jíti měl, raději V. Kr. M. k dobrému zachován a přispořen byl, však aby se i se svolením sněmovním srovnalo, když V. Kr. M. výběrčí krajské k tomu oblíbiti a jim to vybírati poručiti ráčíte, že tolikéž tito předešlí výběrčí to vykonají bez takového nákladu, jakoby ti z krajuov obzvláštně k tomu obráni byli a tak V. Kr. M. dávaný náklad na to ujde, a protož sme ty mandáty i listy při kanceláři, obmýšlejíc v tom dobré V. Kr. M., zanechali a V. Kr. M. toto oznámení po naschválním kurýru činíme, nebo kdyby ty mandáty vyjíti měly a již některé osoby v krajích podle oznámení, které se při soudu komorním stalo, takovou berni výběrčím posudního dávají a tíž výběrčí toho k sobě již nemálo přijali, byl by mezi lidmi omyl, že by nevěděli, těm-li prvním, čili těmto posledním dávati mají. Zdání naše ponížené jest, abyste V. Kr. M. toho při tomto snešení a uvážení posledním zuostaviti, ty mandáty, aby na výběrčí krajské svědčily, přepsati dáti a každému z nich obzvláštně psaní, aby tu práci a první službu pro V. Kr. M. k sobě přijíti sobě neobtěžoval, učiniti poručiti ráčili. Toho sme V. Kr. M. oznámením pominouti nechtěli. A na toto naše i předešlé komory české ke dvoru od osmého dne tohoto měsíce učiněné psaní odpovědi očekávati budeme a při čemž koli dále toho, buďto, aby ty mandáty, které již zde jsou, s těmi listy předce vyšly anebo při oznámeném našem snešení aby zuostalo, to buď při milostivé vuoli V. Kr. M. a jakž nám koli o tom dále poručiti ráčíte, tak se v tom poddaně zachovati chceme a které to osoby sou za výběrčí, ty V. Kr. M. poznamenané odsíláme. A s tím dán v Praze v sobotu den sv. Alžběty léta 75.
Přihlásit/registrovat se do ISP