84. Nařízení císařské Pražanům všech tří měst, aby všecky vězně pro dluhy na rukojmě, neb na čest a víru z vězení na 14 dní propustili, aby korunovací krále Rudolfa účastni býti mohli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1575. 23. září. - Konc. v archivu českého místodržitelství.

J. M. římský císař, pán náš nejmilostivější, ráčí Pražanuom všech tří měst Pražských poroučeti, aby všecky ty vězně, kteříž pro dluhy jakéžkoli sedí, na rukojmě, pakli by kteří rukojmě míti nemohli, na čest a na víru pustiti dali. A J. M. C. jim do dvú neděl po svatém Havle nejprv příštím lhůtu dávati ráčí, [V nařízení Pražanům Staroměstským čteme: "aby všecky vězně, kterýchž by provinění tak veliká nebyla a jim na hrdlo nešlo", na rukojmě nebo na čest a víru z vězení na 14 dní propustili, "tak aby šťastného korunování J. M. krále Rudolfa oučastni býti mohli."] v kterémžto času budou se moci s věřiteli svými urovnati a jim zaplatiti; pakli by věřitele své až do toho času nespokojili, tehdy aby se ihned po vyjití těch dvú neděl po svatém Havle zase do vězení, z kterého který vyšel, postavil; jináče nečiníce. Decretum per imperatoriam majestatem in consilio in arce Pragensi 23. die Septembris anno 75.
Přihlásit/registrovat se do ISP