71. Císař Maximilian II. poroučí Zacharyášovi z Hradce, nejvyššímu komorníku markrabství Moravského, aby, jakož i ostatní nížepsané osoby, nejdéle do 12. září na hrad Pražský ke korunování arciknížete Rudolfa za krále českého, se dostavil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1575, 27. srpna. - Konc. v archivu českého místodržitelství.

Maximilian. Urozený, věrný náš milý! Vědětiť milostivě dáváme, že jsou toho některé znamenité, vysoce duoležité a pilné příčiny a potřeby, pro kteréž milostivě poroučeti ráčíme, aby se k nám vypravil a zde se při nás na hradě Pražském, ničemuž sobě, leč samé moci božské, překážeti nedadouc, desátého neb konečně dvanáctého dne příštího měsíce Septembra, jinak září, najíti dal. Jakž pak nepochybujem, znajíc Ty toho takové znamenité a vysoce duoležité příčiny býti, že se v tom k nám povolně a hotově ukážeš a k jmenovanému dni konečně přijedeš, neb Tě zde dlouho zdržovati nebudeme, a takovou povolnost Tvou Tobě vší milostí naší císařskou zpomínati a nahrazovati ráčíme. Dán na hradě našem Pražském v sobotu po svatém Bartoloměji léta 75:

In simili: Hroznatovi z Lomnice na Říčanech, nejvyššímu sudímu markrabství Moravského; Hanušovi Haugvicov z Biskupic na Račicích, podkomořímu téhož markrabství; Jetřichovi z Kunovic na Brodě Uherském; Hanušovi Fridrichovi hraběti z Hardeku; Hartmanovi z Lichtnštejna, knížeti Těšínskému; Fridrichovi z Žerotína na Židlochovicích, a z stavu rytířského: Jarošovi z Zastřizl; Bohušovi Kokorskému z Kokoř, nejvyššímu hofrychtéři; Janovi Skrbenskému z Hříště na Slavěšíně; Voldřichovi Hodějovskému; Krištofovi Vencelíkovi z Vrchovišť na Třešti; Bartoloměji Vaněckému z Jemničky na Valči; Ctiborovi Syrakovskému z Pírkova; Štěpánovi Kusému z Mukoděl na Bohuticích; Michalovi Krčmovi z Konipas na Četochovicích; Mikulášovi z Hrádku na Dřínovém; Hynkovi Posadovskému z Posadova na Otoslavicích; Janovi Nekšovi z Landeku; Jindřichu Kralickému na Dalešicích.
Přihlásit/registrovat se do ISP