67. Komora česká podává císaři Maximilianovi své dobré zdání, jaká odpověď by stavům českým na jich artikule správy komory se týkající dána býti mohla.

Sine dato. 1557, 16. srpna. - Koncept v archivu českého místodržitelství.

Nejnepřemoženější římský císaři a pane, pane náš nejmilostivější! Jakou ztížnost svou proti komoře na V. C. M. stavové strany nastupování na osoby z stavuov, aby spravedlivosti své na to, čehož v pořádném držení i po předcích svých jsou, v komoře kladli, též i strany obsýlání do komory a na závazky braní vznášejí: z prvního artikule z těch, kteříž nám k uvažování a o dobré zdání podáni jsou, porozuměli jsme, a abychom tu co neobyčejného a prvé nebývalého před sebe bráti měli, toho se nenajde. Neb co se majestátuov a spravedlivosti na statky zástavní a komorní dotýče, to jest netoliko za kralování V. C. M. ale i za předešlých králuov bývalo, že jest komora pro položení takových majestátuov a spravedlností osoby ty, kteréž statky zástavní a komorní držely, i obsýlala, což častokrát tak dobře pro dobré osob jako pro V. C. M. bylo; neb našlo-li jest se, že k takovým statkuom V. C. M. žádného práva a spravedlnosti míti neráčí, jeden každý při tom, což mu spravedlivě náleželo, zůstaven byl, pakli jest se našlo, že který z nahoře oznámených statkuov na výplatě jest, povlovně se s stranou bez souduov a právních nákladuov umluvilo a narovnalo. Že pak některé osoby svobodné z stavuov před sebe obsýláme, to se neděje bez příčin hodných, než když se s nimi o půjčku peněz V. C. M., o rukojemství, o oučty, o položení restuov, jež někteří na počtích zůstávají, o dluhy, o restanty, o prodaj a dokoupení dědičně statkuov, o ubližování svobodníkuom a jiným dědičným poddaným V. C. M., i jiné všelijaké případné komorní potřeby jednati má, kteréžto věci vlastně k komoře náležejí a jinde se s nimi o ty a takové věci nemůže jednati a rovnati než na komoře: z těch příčin se nám vidí, že tu stavové nemají sobě co do komory slušně ztěžovati, poněvadž se jim skrz taková obeslání při spravedlivostech jejich nic od komory neubližuje a žádný mimo slušné a spravedlivé k ničemuž potahován a nucen nebývá a komora takovým s lidmi jednáním a sročováním nikoli se vyhnouti nemůže; protož tak k tomu komora raditi může, aby V. C. M. to sobě z moci vzíti dáti neráčila, aby V. C. M. sami od osoby V. C. M. aneb skrze komoru v vlastních potřebách té moci míti neměla osoby z stavuov obsýlati, zvlášť poněvadž předešlí králové čeští i V. C. M. tu moc ste vždycky míti ráčili, i tolikéž jedna každá vrchnost má poddané své v takových i jiných potřebách obsýlati.

A kdež také i toho dokládají, že některé osoby na závazky cti a víry brány býti měly: to V. C. M. oznámiti můžeme, že jest se to z jistého poručení V. C. M. proti osobám těm toliko, které byvše služebníci V. C. M. do důchodův V. C. M. sáhli a nemalé rešty zůstaly a plátce býti po mnohém napomínání zanedbávali, stalo.

A,jakož také stavové se vší poddaností prosí, aby V. C. M. knížetství ta, kláštery a jiné jakékoli statky, kteréž od tohoto království, zemí k němu příslušejících a koruny České osobám buď vyššího neb nižšího stavu zastaveny jsou, zase vyplatiti ráčila, tak aby se meze tohoto království nezmenšovaly, pakli-by V. C. M. sám toho učiniti a týchž statkuov vyplatiti chtíti neráčili, tehdy aby obyvateluom tohoto království a zemí k němu příslušejících toho, aby to od cizozemcuov vyplaceno bylo, milostivě příti ráčili: aby taková knížetství, klášterové a zboží k výplatě přijíti mohla, uznává komora, že by s dobrým netoliko V. C. M. ale také i země bylo; však poněvadž v těchto nedostatcích a mnohých i velkých vydáních proti nepříteli Turku a dluzích V. C. M. k tomu bez pomoci stavuov dostačiti moci neráčí, protož aby ta věc vedle prosby stavuov k vykonání svému přijíti mohla, bude moci V. C. M. stavuov napomenouti, aby se k tomu radou i skutkem snažili, aby od nich k takové výplatě V. C. M. pomoc snažná a podstatná učiněna byla, tak aby žádost jejich naplniti se mohla.

A jakož také stavové toho žádají, aby statkové ti, kteříž království se jmenují a za stolní od starodávna jmíni jsou a na díle některým osobám z stavuov prodáni i také ti buďto ve dsky zemské před shořením desk aneb po shoření vloženi, aneb jinak jakkoli k dědictví, což by se ukázati mohlo, uvedeni jsou, jim stavuom i dědicuom jich za dědičné zuostali a jimi aby tak bezpečni byli, jako by na každú tu obzvláštní věc jednomu každému relací zemská na sněmu obecním k dskám zemským učiněna byla: abyste V. C. M. k takové zatmělé a nevidomé žádosti stavuov povoliti a tak veliké věci bez vyhledání od sebe ouhrnkem dávati a cestu sobě k dosáhnutí toho, což by kdo nepořádně a bez povolení země od nadepsaných statkuov držel, zastříti ráčili, komora raditi nemůže. Kdo čeho pořádně v držení vešel, ten toho také pořádně užiti bude moci; jestliže jest pak někdo mimo pořádek něco sobě od týchž statkuov přivlastnil a v držení vešel, dáli se ten k V. C. M. najíti a o to s V. C. M. se rovnati bude chtíti, to bude při vůli V. C. M., pokud a jakou milost a komu z toho učiniti, neb jinak se urovnati chtíti ráčíte, pokud a jak kdo zasloužený jest.

Co se pak pana Adama z Švamberka a žádosti jeho o připsání mu některé sumy na panství Přimdeckém dotýče: vidí se komoře, aby od V. C. M. strany osoby jeho to za odpověď stavuom dáno bylo, že na přímluvu stavuov za něho i na žádost jeho milostivú paměť míti ráčíte.

Dáleji také stavové žádají, aby V. C. M. na místě statkuov těch, jenž se království jmenují a předešlých časuov na mnohá předkládání a z důležitých potřeb od slavné paměti císaře Ferdinanda, pána a otce V. C. M. nejmilejšího; i od V. C. M. prodány jsou, statky své vlastní vedle milostivého zamluvení svého, kterých jste V. C. M. od jistých osob z stavuov v držení vjíti ráčili, jmenovitě Pardubice, Brandejs, Lišany, Chlumec a Přerov k těm jiným-od starodávna královským a zemským statkuom připojiti ráčili: při tom artikuli toto poddané dobré zdání komory jest, aby stavové V. C. M. oznámili a v známost uvedli, jací a kteří to statkové jsou, jenž od království odcizeni a odprodáni býti by měli a za jakú sumu peněz stojí, aby proti tomu V. C. M. věděti mohla, coby a pokud v rovné odměně z statkuov svých vlastních k království a k zemi zase připojiti ráčili, a v tom se tím lípeji moci ustanoviti a světlou odpověď na ten artikul stavuom dáti.

Co se pak prosby stavuov, abyste V. C. M. víceji statkuov od stavu panského a rytířského vykupovati, ani také těch statkuov, kteří od starodávna v poddanosti vyšších stavuov byli, aby ti sami se vykupovati a, vyplacovati měli, povolovati neráčili, dotýče: u komory se snáší, poněvadž se nenachází, aby předešlí králové čeští statkuov kupovati, i také těm, kteří by se k ruce J. M. sami vyplatiti chtěli, povolení dáti moci neměli a tím zavázáni nebyli, že tím také V. C. M. stavuom zavázáni býti neráčíte, aniž k tomu komora raditi může (zvlášť když jsou předešlí králové tím stavuom nikda zavázáni nebyli), aby ste nyní sobě a potomkuom svým to z moci vzíti dáti ráčili, nýbrž stavuov milostivou a povlovnou odpovědí, aby se v tom spokojili; odvésti.

Aby také relací, kteréž ke dskám zemským, tudíž i dvorským náležejí, odjinud odnikudž než z kanceláře české nevycházely: k tomu na zlehčení komory, poněvadž zřízení zemské to světle komoře vyměřuje a propůjčuje a statkuov vlastních komorních V. C. M., kteříž se skrz takové relací ve dsky kladou, se dotýče, raditi nemůžeme, neb by komora tedy k dokonalému snížení přišla a nemalý hyndruňk a škodlivé odtahování a obmeškání v věcech V. C. M. se dáti mohlo, neb i stavuom to spíše k lepšímu než k horšímu jest.

Co se pak cel pomezních povyšování dotýče, neobmeškala jest komora zprávy od ouředníkuov nad týmiž cly dostatečné vzíti, v mandáty staré i nové nahlídnouti, z kterých se světle nachází, že táž cla povejšena mimo starobylý obyčej nejsou, ale v mnohem zmenšena a snížena a tak sobě stavové v tom artikuli nemají co slušně ztěžovati, nýbrž vidí se komoře, že V. C. M., jakožto král český, kdyby i sobě táž cla za slušnými příčinami povejšiti ráčili, že by se tu stavuom žádného ublížení nestala a zvláště v těch věcech, které se z země ven vezou a cizozemcuom se z nich platiti a ne obyvateluom dostane; pakli by stavové jaká obdarování na to měli, čehož se komora nenaděje, nechť je V. C. M. okáží.

O cestách také a silnicích vnově zaražených, aby se to za příčinou V. C. M. státi mělo, o tom komora vědomosti žádné nemá, ani se toho na nadepsaných ouřednících doptati může.

Strany objednání plavby po Labi ve všelijakých věcech: srovnává se komora s stavy a uznává, že ta plavba k dobrému a užitečnému netoliko tohoto království, ale i k rozmnožení důchodův V. C. M. komorních bude.

A jakož také v jistých krajích po některých řekách klaptové se k Horám Kutnám a k Hradci u velikém počtu spouštějí a plaví, a mnozí sobě z stavuov ztěžují, že se jim netoliko na rybách ale také na lukách a obilí, když se takoví klaptové ven z břehuov vyráží, od takového plavení děje: protož aby z takových ztížností a naříkání sjíti mohlo, za potřebné komora uznává, aby od V. C. M. komisaři nařízeni a na ta místa, kudy se takoví klaptové plaví, vysláni byli a ti aby to očitě spatřili, jak, na čem a komu se škoda skrz takové plavení stala a jakby to budoucně opatřiti se mohlo, aby se budoucně takovým plavením žádná škoda nedála.

Kdež se také stavové k V. C. M. přimlouvají, abyste V. C. M. městuom nápady, které na V. C. M. přicházejí, z milosti dáti ráčili a z těch aby města střelbu a jiné braně kupovala: ale poněvadž nyní komora u velikých nedostatcích jest a mnozí z služebníkuov V. C. M., kteříž se na služby své vychovati v tuto drahotu nemohou, z těch nápaduov na exspektancí své nahrazení a pomocí berou, z těch příčin, aby V. C. M. takové nápady od sebe preč dáti měla, komora neradí, anobrž tu věc k milostivé vůli V. C. M. připouští.

Co se pak žádosti stavuov, abyste V. C. M. do tří let pořád zběhlých žádnému žádných koní ven z země kupovati a voditi nedopouštěli a na to žádných listuov dávati neráčili, dotýče: ačkoli, jestli že se taková zápověď od V. C. M. stane, na clech pomezních něco ubude, však poněvadž to k dobrému vší země a zvlášť těchto nebezpečných časuov se vztahuje, vidí se komoře, že V. C. M. můž k takové žádosti stavuov povoliti, však jestliže by V. C. M. v tom komu zvláštní milost učiniti chtíti, toho aby V. C. M. každého času, jakožto vrchní pán, moc míti ráčili.

Strany pak řádu, jakby se v městech Pražských sladovníci anebo obchodníci při vaření piva a vystavování jeho na prodaj chovati měli: u komory se snáší, jestliže nákladníci ten řád vyměřený snésti mohou, že při něm na ten čas zůstáno býti může, však sazení piva napotom aby v moci V. C. M., jakž vždycky bývalo, zůstávalo.

Nota: o hory jsou osoby z horních měst obeslány, s kterými se to uvažovati má.

Starperger strany soli odpověď uděliti má. [Viděti, že mnohé kusy z českého původního konceptu dobrého zdání komory české byly obšírněji sepsány v německý original, kterýž císaři podán byl.]

67. Gutachten der böhmischen Kammer an den Kaiser über die Artikel in Betreff des Kammerwesens, welche von den böhmischem Ständen dem Kaiser übergeben worden sind.

Ohne Datum (16. August, 1575). - Orig. im k. k. Reichsfinanzarchiv zu Wien.

Allergnädigister Kaiser und Herr! Wiewohl die Kammer jetzo in geringer Anzahl, so hat sie doch nichts desto weniger die ubergebenen Landtagsartikel in Berathschlagung genomben. Und als sich anfänglich die Ständ wider die Kammer beschweren, dass sie umb Auf- und Furlegung ihrer Gerechtigkeit uber das, was sie von ihren Vorvordern in ordenlichem geruhigen Besitz und Inhabung bekomben, molestiert, dass man auch einstheils Personen auf die Kammer erfordere und in Verstrickung nehmbe, wirdet sichs nicht befinden, dass die Kammer etwas ungewöhnlichs oder das ihnen nicht zueständig, hierinnen furgenomben hätt. Dann was die Majestatbrief und dergleichen Gerechtigkeiten uber die Pfand- und Kammergüeter belangen thuet, ist es nicht allein bei E. Kais. M., sondern auch bei weiland vorigem Kaiser und Kunigen zu Beheimb hochloblichister Gedächtnuss Regierung je und allweg im Gebrauch gewesen, dass die Kammer die Personen, so Pfand- und Kammergüeter gehalten, wegen Erlegung solcher ihrer Pfandverschreibungen auf die Kammer erfordert, welches aber nun etlich Jahr her gar selten und mehrmals sowohl ihnen den Inhabern als E. Kais. Mt. zue guetem beschehen. Dann da sich befunden, dass E. Mt. zu solichen und dergleichen Güetern kein Recht noch Gerechtigkeit gehabt, ist ein jedweder bei dem jenigen, wess er von Billigkeit wegen befuegt, gänzlich verblieben; da aber E. Mt. die Ablösung zuegestanden, hat man nach Gelegenheit in der Güete ausser langer Rechtsfüehrung und Aufwendung Unkostens, so viel müglich und bei den Inhabern zu erhalten gewesen, gebührliche Vergleichung getroffen. Zu dem ist es auch nicht dahin gemeint, dass gleich dieselben Personen bald auf der Kammer beschehene Erforderung ihre habende Pfandsverschreibungen und Gerechtigkeiten hätten furlegen müessen oder auf sie hart gedrungen worden, sonder welche in der Güet solches zu thuen sich verwidert, gegen denselben ist man vermüg der Landsordnung verfahren und keinem nichts, das er zu thuen nicht schuldig, nie auferlegt oder in dem wenigsten wider die Billigkeit beschwert worden.

Dass auch etliche freie Personen aus den Ständen in denen Sachen, die zu or denlichem Rechten gehörig, für die Kammer citiert und erfordert, dess weiss sich die Kammer, dass sie sich dergleichen Handlungen ohne und ausser Befehlch untersafen sollt, nicht zu erindern; wann man aber umb ein Darlehen oder Einlassung in Bürgschaft fur E. Mt. erbliche Verkaufung der Pfandgüeter, item Raitung halben, Erlegung der hinderstelligen Rest, so etliche in Raitungen verbleiben, auch wegen anderer Schulden, desgleichen der Freisassen halben, do die je zu Zeiten wider Recht und Billigkeit bedrangt werden, und sonst allerlei anderer furfallenden Notdurften willen Handlungen pflegen soll, so kann die Erforderung, do es in Schrift nicht verricht werden mag, welches gleichwohl die Kammer bisher jeder Zeit in Acht gehabt, nicht umbgangen werden; dann meniglich zu erachten, dass umb solcher und dergleichen Sachen willen mit ihnen an andern Ortern füglicher nit gehandelt noch Vergleichung getroffen werden mag. als gleich auf der Kammer, bevorab weils Kammersachen betreffen thuet. Und haben also die Stände sich aus angezogenen Ursachen uber die Kammer billicherweis nicht zu beschweren, dann sie durch solche Erforderungen an ihren Gerechtigkeiten nicht verkurzt werden. So kann auch die Kammer dergleichen Handlungen in furfallenden Notdurften keinswegs umbgehen, derhalben und furnehmblich, weil nicht allein die vorigen Kunig zu Beheimb, sonder auch E. Mt. selbst jederzeit guet Fueg und Macht gehabt, in dergleichen Kammersachen die Personen, es sei nun für E. Mt. selbst oder für die Kammer erfordern zu lassen. So ist nicht rathsamb, dass E. Mt. ihr solch Recht und von langen Jahren hergebrachte Gewohnheit mit Erforderung der Personen in derselben eignen Sachen wiederumben entziehen und also in die Enge restringiren lassen sollen.

Und nachdem auch die Ständ melden, dass die Kammer etliche Personen in Verstrickung genomben, dasselbe ist auf sondern E. Mt. Befelch und allein gegen etlich wenig Personen, die E. Mt. mit Diensten verhafft gewest und in E. Mt. Gefäll gegriffen und nit kleine Summa in ihren Raitungen schuldig verblieben und bei denen auf vielfältig derhalben an sie schriftliche in E. Mt. Namen ausgangene Befelch, noch auch auf mundliche Vermahnungen die Güet kein Statt gefunden noch der Rest eingebracht werden mügen, furgenomben werden. Und ist E. Mt. wohl befuegt, gegen derselben unverraiten Ambtleuten und Dienern nicht allein dergleichen, sonder auch noch mehrern Ernst zu gebrauchen, angesehen, dass einem jeden aus den Ständen solches auch in dergleichen Fällen gegen ihren Dienern zu thuen frei und zugelassen ist, darumben viel weniger E. Mt. hierinnen die Hand gesperrt werden kann.

Als auch die Ständ underhänigist bitten, E. Mt. wollten die Furstenthumber, Kloster- und andere Landgüeter, so von diesem Kunigreich Beheimb, es sei hohem oder niederm Stand verpfändt, damit. die Gränitzen dieser Kron Beheimb nit gemindert wurden, eintweder selbst wiederumbeu allergenädigist ablösen und zur Kron bringen, oder do E. Kais. Mt. dessen Bedenken hätten, die Ablösung den Imvohnern dieser Kron Beheimb und derselben incorporierten Landen, dass sie dieselben von den Ausländischen an sich bringen möchten, allergenädigist zu vergünnen. Nun erachtet die Kammer, dass soliche Lösung nicht allein fur E. Mt., sonder auch fur das Land wäre; dieweil aber E. M. jetzo ohne das mit andern grossen fast unerträglichen Ausgaben und Schuldenlast beladen und dieselb ohn ihr der Ständ Hilf nit thuen kunnden, so mochten E. Mt. an sie die Ständ genädigist ansinnen und begehren, dass sie auf leidliche Mittel und Weg bedacht sein und E. Mt. mit einer solichen erspriesslichen Hilf erscheinen wollten, damit angeregte verpfändte Güeter wiederumben zu dem Kunigreich Beheimb gebracht werden möchten.

Item die Ständ begehren auch, dass ihnen die Güeter, so Kunigsgüeter genannt werden und die zum kuniglichen Stuel gehören und deren einstheils etlichen Personen aus den Ständen verkauft seind, daneben auch dieselben, welche in die Landtafel, es sei vor oder nach der Brunst, eingelegt oder die sonst in ander Weg, dass sie erblich gemacht, beweislich dargethan werden möchten, ihnen und ihren Erben verblieben und sie damit also sicher sein möchten, als wann auf ein jedes Guet ein sonderbare Relation auf gemeinem Landtag zur Landtafel erfolgt wäre. Dieweil aber dieser Artikel etwas dunkel und viel begreifen will, auch nit ein keines antreffen thuet, so kann die Kammer nicht rathen, dass E. Mt. in ein solches verdunkelts Begehren ohne Specificierung und gründliche Erkündigung, was es für Stuck sein, wie und mit was Rechten der Bersitzer dieselben an sich gebracht, und obs ordenlicher oder unordenlicher Weis mit der Ständ Bewilligung beschehen, in Pausch willigen und sich dadurch ihres vielleicht daran habenden Rechten begeben sollen; dann do jemand etwas mit guetem Titel bekommen, derselb geniessts billich, do aber einer wider die Ordnung, Recht und Billigkeit etwas von gemelten Güetern an sich gebracht und sich derwegen mit E. Kais. Mt. in Vergleichungshandlung einzulassen Vorhabens, so wirdets bei E. Kais. Mt. allergenädigisten Willen und Wohlgefallen und ferrern Erwägung stehen, was sie hernach einem oder dem andern hierinnen zu Gnaden bewilligen wöllen und worauf die Handlung mit ihnen endlich gerichtet werden sollt.

Die Ständ wöllen auch, dass nun hinfüran weder E. Mt. noch kunftige Kunig zu Beheimb auf solchen kuniglichen Güetern niemanden weder mehrere Summen noch auch Leib uber die vorigen verschreiben sollen. Ob es nun wohl guet wär, dass die Steigerung dergleichen Güeter verhüetet und viel mehr dahin getrachtet wurde, dass alle dergleichen Güeter zue E. Mt. Handen wiederumben gelöst wurden; dieweil es aber jetzt die Gelegenheit nicht gibt und allerlei impedimenta verhanden, so ist der Kammer hochbedenklich, dass E. Mt. sich selbst auch kunftige Kunig zu Beheimb dergestalt, wie gesuecht wirdet, verbindlich machen sollen, welches die vorigen Kunige zu Beheimb, do allein der Ständ Bewilligung auch dabei gewesen, jederzeit in ihren Mächten gehabt, wie dann viel Exempla, so sich der Zeit her zugetragen, do auf dergleichen Gueter den Inhabern allerlei Bewilligung beschehen, vor Augen. Derhalben möchte den Ständen dieser Artikel aufs glimpflichist wiederumben abgeleint und sie dahin vertröst werden, dass E. Mt. kunftig diesen Punkt gleichwohl in Acht haben und aufs meiste als müglich dergleichen mehrere Steigerung verhüeten, doch gleichwohl hierinnen frei und nicht verbunden sein wöllen.

Was aber Herrn Adamen von Schwamberg gehorsamistes Begehren, als der auch ein solch kuniglich Pfandguet hält, und ihme zu voriger Pfandsumma auf der Herrschaft Pfreimberg noch ein mehrere Summa zu bewilligen bitten thuet, anlangt, mochten E. Mt. den Ständen seiner Person halben dits zur Antwort geben lassen, als nemblich, dass E. Mt. ihr der Ständ Fürbitt und sein des von Schwamberg Supplicieren ingedenk und ihne hierauf hernach genädigist bescheiden wollten lassen.

Ferrer ist der Ständ underthänigistes Begehren, weil verschiener Jahrn aus grosser Ehehaft und aus denen zur selben Zeit furgebrachten Ursachen etlichie kunigliche Güeter von weiland Kaiser Ferdinanden hochloblichister und seliger Gedächtnuss, auch von E. Kais. Mt. verkauft worden seind, dass demnach E. Mt. anstatt derselben andere eigenthumbliche Güeter, so E. Mt. von etlichen Personen aus den Ständen an sich gebracht, als nemblich Parduwitz, Brandeis, Lissa, Chlumetz und Przerow zu den andern kuniglichen Landguetern derselben genädigisten Vertröstung nach allergenädigist zueignen und schlahen wollten, auf diesen Artikel möchten E. Mt. die Ständ der Kammer underthänigisten Erachtens dahin beantworten lassen, dass sie E. Mt. in specie anzeigen und nambhaft macben wollten, was fur Stuck also von der Kron hinweg kommen und was sie fur Einkommen und Nutzungen gehabt, damit sich E. Mt. hierüber ferrer zu entschliessen und die Ständ hierüber zu bescheiden hätten und hierin weder eim noch dem andern Theil Verkurzung beschehen möcht.

Und obwohl die Ständ weiter auch umb dies in Underthänigkeit bitten und anhalten, dass E. Mt. hinfuran keine Gueter weiter vom Herrnund Ritterstand auskaufen, noch darein willigen sollten, dass dieselben Güeter, die von Alters hero mit der Underthänigkeit den hoheru Ständen zuegestanden, sich selbst von ihrer Herrschaft ablösen und auskaufen sollen; dieweil aber nicht zu finden, dass mit dergleichien Klausel die vorigen Kunige zu Beheimb gegen den Ständen verbunden gewesen, sonder solches in eines jeden Kunigs Macht und Willen gestanden, viel oder wenig Güeter kaufsweis an sich zu bringen, wie dann einem jeden aus den Ständen gleichsfalls frei und offen stehet, seiner besten Gelegenheit nach Güeter zue kaufen: so kann denmach mit keinem Fueg, noch Billigkeit E. Mt. hierinnen die Hand gesperrt werden, gleichsfalls seind auch E. Mt. wohl befuegt, derselben verpfandten Underthanen, sich von ihrer Pfandherrschaft wiederumben abzulösen, genädigist zu bewilligen und haben E. Mt. in dem als mit dem ihrigen zu thuen und zu lassen, derwegen die Ständ von solchem ihrem Ansuechen abzuweisen.

Dass die Relationen, so zur Land- und Hoftafel gehörig, nicht aus der Kammer, sonder allein aus der beheimischen Hofkanzlei ausgehen und darin gefertigt werden sollen, darzue ist keineswegs zu rathen, furnehmblich weil es zu Verklienerung und Underdruckung der Kammer, die ohn das jetzt veracht genug ist, darumben auch die Geldhandlungen umb soviel desto weniger mit E. Mt. und der Glaubiger Schaden und Nachtl befürdert werden mügen, reichen thuet. Zu dem ist es auch stracks wider die Landsordnung, welche dann mit ausdrucklichen Worten vermag und besagt, dass die Relationen sowohl bei der Kammer als in der Kanzlei ausgehen sollen.

Uber das es sich auch gebührt und viel schicklicher ist, dass die Relationen in Kammersachen, wann Mannlehen, Pfand- oder andere Kammergüeter verkauft oder Verträg umb geistliche Güeter beschehen, auf der Kammer, alldo die Käuf gehandelt und tractirt, umb kunftiger Verantwortung willen gefertigt werden. Und kombt der Kammer etwas fremd fur, dass sich gleich die Ständ dieses Artikels annehmben, der ihnen doch nichts zu, schaffen gibt, bevorab weil sie auch weder mit I der Tax noch in Fertigung dergleichen Relationen, bei der Kammer beschwert noch aufgezogen werden, auch die wenigste Ursach, worin ihnen die Fertigung bei der Kammer zu Schaden gereicht, nicht anzeigen. Und dieweil dann die Relationen in Kammersachen nun von vielen langen Jahren her, wie solches mit den Registraturen darzuethuen und zu beweisen, auf der Kammer gefertigt worden, so bleibt es demnach billich noch dabei; dann was sonsten die Relationen in andern Handlungen, so der Kammer nicht anhangig, betrifft, die mügen bei der Hofkanzlei ausgehen und hat die Kammer bisher sich derselben Fertigung mit nichte angemasst.

Es beschweren sich auch die Ständ under anderem, dass die Zöll sieder des vorigen Landtags durch Mandat erhöhet und gesteigert, die alten freien Strassen verboten und andere neue erdacht und aufgesetzt wären, und bitten, E. Mt. geruchen vorigem Verbleiben nach die Zollhandlung mit den Herren Obristen Landofficierern genädigist berathschlagen und ausser des Lands Rathe solche Zöll nicht auflegen, vielweniger dieselben uber das vorig erhöhen.

Nun weiss sich die Kammer gar nicht zu erindern, dass einiche Steigerung in Zöllen sieder dem vorigen Landtag wär furgenomben worden; das Contrarium befindet sich aber, dass E. Mt. in etlichen Stucken im Zoll gefallen, wie dann die Mandat und auch der Granitzzollambtleizt Bericht solches mit mehrerm ausweisen. Darumben sich die Ständ der Kammer Erachtens diesfalls mit Billigkeit nicht zu beschweren, es wollten dann die Ständ dies für ein Steigerung anziehen, dass in den letzten Mandaten, so im 71. Jahr ausgangen, dieser Artikel begriffen: dass diejenigen so nicht allein insonder auch ausserhalb der Kron Beheim Güeter haben, von allem, was sie ausm Land auf die andern ihre Güeter fuehren oder treiben lassen, den gebührlichen Zoll zu geben schuldig sein sollen, dessen sie sich aber bisher verwidert. Und gesetzt, dass gleich die Steigerung des Zolls geschehen wär, so sein doch E. Mt. dessen, bevtirab weils der furnembsten furstlichen Regalien eins ist und ein jeder Landsfürst, so keinem Erbhörn unterworfen, Zoll und Maut in seinem Land, seiner Notdurft nach aufzuschlahen ber echtigt und wohl befuegt, uber das auch den Ständen durch solche Erhöhung, die allein auf die Waaren und Sachen, so ausser Lands verfüehrt werden, gerichtet, kein Nachtel zuegefugt wirdet; do aber die Ständ des Zolls halben vielleicht insonderheit privilegirt, davon die Kammer kein Wissen hat, so möchten sie hierüber auch vernomben werden.

Gleichermassen weiss sich auch die Kammer nochdie Zollambtleut nicht zu erindern, dass einiche neue Strassen ausserhalb der bei Neuern, zwo Meil Weg von Klattau gegen der Baierischen Gränitzen, daran aber weder E. Mt. noch die Kammer, sonder die Baierischen schuldig, aufkommen wären, welehes also den Ständen wiederumb furzuhalten sein wirdet.

Belangend die Schiffahrt auf der Elb, haben die Ständ jetzt aufs neu Commissarien zu Berathschlagung dieser Sachen verordnet, und dieweil dann an diesem Artikel E. Mt. und dem Land hoch und viel gelegen, so wirdet umbsoviel destomehr dahin zu trachten sein, damit diese nutzliche Schiffahrt ehe besser ins Werk gericht werde. Dass aber die Ständ in ihrer Schrift dahin gehen, dass auf der Elb und allen andern Flüssen das Holz und andere Notdurften zu flössen jederman frei und zugelassen sein soll, in demselben vergleicht sich die Kammer mit den Ständen, doch dass gleichwohl dem Herrn des Grunds dadurch kein Schaden zugefügt werd, und do jemands hierüber privilegiert, dass er dieselben Majestatbrief beim nägstkunftigen Landrecht offentlich verlesen und auch Abschriften auf die Kammer umb Nachrichtung willen ubergeben lasse.

Und nachdem zu Notdurft des Kuttenbergischen Bergwerchs und auch gen Kuniggrätz in etlichen Kreisen auf dem Wasser grosse Anzahl Holz klotzweis geflösst werden, darumben sich ihr viel aus den Ständen zum höchsten beschweren, dass ihnen nicht allein an den Fischen, sondern auf den Wiesmaten und Getreid, wann solche Klotzer oder Scheiter hinaus uber die Gstetten mit Gewalt ausdringen, grosser merklicher Schaden zuegefuegt wird, so erachtet demnach die Kammer zu Abhelfung dieser Beschwerung ratsamb zu sein, dass E. Mt. Commissarien hierzue genädigist verordnet und ihnen auferlegt hätten, dass sie dieselben Ort und Stellen, wo solche Klotzer herabgelassen werden, in Augenschein genomben und nach h7otdurft besichtigt hätten, wie und woran einem und anderm durch solch Holzflösswerch Schaden zuegefuegt und durch was Mittel solchs gewendt und abgestellt werden könnte.

Als auch die Ständ die Städt in Beheimb dahin bei E. M. underthänigist verbitten, dass E. Mt. ihnen alle Fälligkeiten, so sich in Städten zuetragen und an E. Kais. Mt. kommen, aus kaiserlichen Gnaden hinfüro erfolgen und bei den Städten genädigist verbleiben lassen wollten, und soliches darumben, damit sie ihnen Geschütz und andere Kriegsnotdurften erkaufen möchten; dieweil aber E. Mt. genädigist bewusst, wie die Kammer ohne das mit geringen Einkommen versehen und do sich E. Mt. aller dergleichen Fälligkeiten in Städten begeben sollten, noch mehr Bedrangnus daraus zu gewarten: so fällt demnach der Kammer bedenklich fur, zu Begebung dergleichen Fälligkeiten, mit denen gleichwohl E. Mt. diese Jahr her derselben armen Dienern, die sonst geringe Besoldungen haben und mit denselben nicht auskumben können, mehrmals zu Hilf komben, zu rathen; dann auch dies zu besorgen, do gleich E. Mt. ihnen den Städten die Bewilligung thäten, so wurde es doch vielleicht auf andere Sachen und nicht zu Erkaufung Munition und Geschütz angewencht. Im Fall aber, do E. Mt. je dessen genädigisten Willens wären, die Städt zu begnaden, so möchts auf ein etlich wenig Jahr oder auf E. Mt. genädigistes Wohlgefallen gericht werden.

Was dann der Ständ Begehren der Ross halben, dass auf drei Jahr lang keine ausm Land verfüehret, noch einiche Passbrief darüber gefertigt werden sollen, anlangt, möchten die Ständ der Kammer Erachtens dahin zu beantworten sein, dass die Verfüehrung der Ross hievor durch Mandat verboten wären. Nichtsdestoweniger wollten E. M. solches wiederumben mit mehrerm Ernst einstellen, auch sonst der Ständ Begehren in Gnaden ingedenk sein und ohne genugsambe bedenkliche Ursachen die Passbrief nicht ausgehen lassen.

Beschliesslich soviel die Ordnung der Bierbräuer in den Präger Städten betrifft, wird darfur gehalten, da solches gedachte Bierbräuer nur erdulden mögen und annehmben wöllen, dass es wohl also bei solcher Ordnung verbleiben möcht, doch dass es bei E. Mt. stüende, zu derselben Gelegenheit und Gefallen Veränderung jederzeit hierinnen fürzunehmben.

Und dies alles zu E. Kais. M. weiterer genädigister Erwägung, Willen und Wohlgefallen gestellt.
Přihlásit/registrovat se do ISP