29. Odpověď nejvyšších ouředníků zemských na list císaři Maximilianovi, v kteréž litují, že na sněm osobně přijeti nemůže, oznamují, že předložení sněmovní Jiř. Mehlovi, místokanclíři a Šenfeldovi sekretáři sepsati dali, poněvadž to jim vedle nejvyššího kanclíře království Českého náleží, třidcátého peníze aby na stavích nežádal.

1574 na začátku měs. června. Konc. v arch. česk. místod.

Nejmilostivější! V. C. M. psaní, jehož datum v pondělí svatodušní jest nám včera u večer dodáno, z kteréhož sme tomu porozuměli, ze V. C. M. čas nikoli z vysoce duoležitých bezelstných a na díle větších nežli prve nastalých potřeb postačiti nemuože, abyste k sněmu rozepsanému a položenému osobně přijeti moci ráčili, a nicméně, že V. C. M. v tom se nám společně, jakožto věrným poddaným V. C. M., coby se do přednešení sněmovního uvésti a stavuom předložiti mělo, abychom to dále mezi sebou s pilností a bedlivě uvážili a z toho, což k platnosti a za potřebu V. C. M. býti bychom uznali, do téhož předložení sněmovního doložiti dali, odvírati ráčíte, tak jakž též psaní V. C. M. v sobě všecko šířeji zavírá: i předkem nad tím, že V. C. M. z příčin oznámených k takovému sněmu osobně přijeti moci neráčíte, my nemálo zarmúceni sme, neb v pravdě toho sme vysoce žádostivi a od pána Boha také srdečně vinšujeme, abyste V. C. M., což by mohlo býti nejdříve, mezi nás, V. C. M. věrné poddané, šťastně a v dobrém zdraví do tohoto království na hrad Pražský přijeti ráčili; ale poněvadž pak na ten čas to z takových znamenitých duoležitých příčin býti nemuože a při V. C. M. za nejpříhodněji býti se snáší na týž sněm syny V. C. M. nejmilejší, Jich M. pana Rudolfa, krále uherského a pana Arnošta, arciknížata rakouská, vypraviti, kteréžto Jich M. jako naše milostivé pány rádi uhlídáme.

Co se pak spisování předložení sněmovního dotýče, té práce bychom sobě, pokudžby se nám toliko to dobře trefiti mohlo, nic neobtěžovali: ale V. C. M. znáti ráčíte, že nám, jakožto nejvyšším ouředníkům zemským, kteří podle a spolu s stavy tohoto království sněmovní věci jednati pomáhati a tomu všemu, co se tak na obecních sněmích svolí a zavírá, zadost učiniti musíme, takové spisování z mnohých slušných příčin by se nedobře trefilo, neb taková předložení vždycky od těch osob, kterýmž kancelář svěřena jest, spisována bývala, a protož sme V. C. M. radě a místokanclíři panu Jiříkovi Mélovi a Šenfeldovi, sekretáři království Českého, jakožto těm, kterýmž podle téhož nejvyššího pana kanclíře království Českého náleží, a oni vždycky předešle za slavné a svaté paměti císaře Ferdinanda i V. C. M. sou předložení sněmovní spisovali, k vykonání to podali, a jménem V. C. M. takové spisování na ně vzložili, jako se pak v tom poslušně najíti dali, a přečetše nám takové předložení, teď V. C. M. příležící v německém jazyku odsýláme, neb tak na prospěch pro krátkost času na česko přeloženo býti nemohlo.

Dále strany třidcátého peníze, kteréhož V. C. M. k zaplacení ztížných dluhův a pro spokojení věřiteluov vysoce potřebovati a od nás v tom měli-li byste V. C. M. za svolení téhož třidcátho peníze, jaký se v markrabství Moravském dává, čili na místo toho jiné pomoci žádati, dobrého zdání očekávati ráčíte: i poněvadž V. C. M. o tom prve zprávu a dobrou vědomost míti ráčíte, že sou stavové i všickni obyvatelé tohoto království strany takového třidcátého peníze velikou ztížnost měli a skrze to nemalá drahota v tomto království povstala a V. C. M. dosti skrovná suma peněz, zvláště teď naposledy, z toho se scházela, a protož by naše ponížené zdání bylo, aby z těch i jiných hmotných a znamenitých příčin ten třidcátý peníz i jiná pomoc na místo jeho na tomto nynějším sněmu dokonce pominuta byla, a V. C. M., abyste na ten čas toliko na stavích mírnější pomoci žádati ráčili, zvlášť, poněvadž, veříme pánu Bohu, V. C. M. brzký příjezd do tohoto království bude.

A jakož tak V. C. M. v dotčeném psaní V. C. M. toho dokládati ráčíte, jak častokráte stavové v zavření jich sněmovních toho poníženě a poddaně hledali, abyste V. C. M. věci a potřeby obecné všeho království Českého, též také ztížnosti obzvláštních osob se dotýkající předsevzíti a k vyřízení svému přivésti ráčili, jakž týž artikul šíř v sobě obsahuje: při tomto artikuli toho sme pominouti nemohli V. C. M: poníženě, duověrně a ve vší tejnosti v známost uvésti, majíce v dobré paměti, že sou stavové sobě toho, jakž V. C. M. sami o tom zmínku činiti ráčíte, při předešlých sněmích a zvláště na tomto minulém vysoce ztěžovali, že dotčené obecné i také obzvláštních osob ztížnosti k vyřízení svému přijíti nemohou, a o tom žádná pochybnost není, že stavové toho při tomto nyní položeném sněmu, nicméně jako i prvé, hledati a nad tím velikou ztížnost předkládati budou; a poněvadž pak takové obecné artikule netoliko stavuov, ale i V. C. M., jakožto krále českého, se dotýkají, a nicméně V. C. M., jakož stavuov obzvláštní potřeba toho býti chce, aby již ty obecné.... (Konec chybí.)
Přihlásit/registrovat se do ISP