28. Císař Maximilian II. dvěma nejvyšším ouředníkům zemským, aby vedle dobrého zdání jich společně s ostatními úředníky zemskými o předlohu k nastávajícímu sněmu českému se uradili a dobré zdání, jemu (císaři) bez meškání odeslali, tak aby sněm odložen býti nemusel.

VE VÍDNI. 1574, 27. května. Orig. v arch. česk. místod.

Maximilian. Urození a stateční, věrní naši milí! Dnes okolo jedné hodiny po poledni na puol orloje dodáno jest nám od kurýra sem od Vás opět naschváli vypraveného psaní Vaše, z kteréhož jsme upřímnému oumyslu a dobrému zdání Vašemu, že se při Vás za prospěšně a užitečně býti snáší, aby k uvážení toho, coby stavuom království Českého na příštím sněmu obecním k pátku po slavnosti božího Těla od nás rozepsaném a položeném předloženo býti mělo, tolikéž jiní nejvyšší ouředníci zemští, v tomž psaní Vašem zejména doloženi, k Vám do Prahy obesláni byli, obšírně vyrozuměli: a ačkoliv k tomu již velmi krátký čas jest a my jsme se jináč nenadáli, než ze to vedle poručení našeho císařského slovutnému Mikulášovi Valterovi z Valtrsperku učiněného s radou Vaší skrze místokancléře našeho německého sekretáře Šenfelda a jeho Valtera v spis uvedeno a nám sem k dalšímu uvážení, jakž jsme pak za tou příčinou nejvyššího kancléře téhož království Českého sem ke dvoru našemu již obeslali, odesláno bude, však poněvadž se Vám samým toho na se přijíti nevidělo, podle takového dobrého zdání Vašeho dotčen všecky jiné nejvyšší ouředníky zemské, kromě nyní psaného nejvyššího kancléře, kterýž již bezpochyby na cestě jest, k Vám do Prahy obsýlati a Vám taková psaní jim svědčící po témž kurýru zase ztížně posýlati ráčíme, milostivě poroučejíc, abyste jim ta ihned, jakž Vás dojdou, dnem i nocí rozeslali a když se k Vám tak najíti dají, na to beze všeho meškání zasedli, to všecko, což byste k platnosti a dobrému našemu i dědicuov našich nejmilejších býti znali, bedlivě uvážili a pořádně v spis uvésti dadouc, nám ten ztížně, pokud nejdřív možné, tak aby se tudy obmeškání nějakého nestalo a již dotčený sněm k poodložení přijíti nemusel, odeslali. Na tom jistú a konečnú vuoli naši císarskú naplníte, a my, jakž sekretář Valter sem přijede, vyrozumějíc tomu, co nám tak od něho, jakž dokládáte, oustně v známost uvedeno býti má, Vám k takovému uvažování toho, na čem nyní zpuosob válečný v království Uherskem na hranicích stoji i s artikuli komorními, a tak cožkoliv více za potřebu býti uznáme, odeslati a v známost uvésti neobmeškáme. Než co se dvojího psaní neboližto obeslání, nejvyššímu purkrabí pražskému a podkomořímu království Českého svědčících, kteráž se Vám tuto neposýlají, dotýče, o tom jsme pro spěšnější fedruňk, poněvadž k nim oběma z Prahy dosti daleko jest, aby jim z Jindřichova Hradce bez prodlení rozesláni byli, jisté nařízení učiniti ráčili, čehož jsme Vám tolikéž pro správu v známost uvésti pominouti nechtěli. Dán v městě našem Vídni ve čtvrtek po neděli exaudi léta 74.
Přihlásit/registrovat se do ISP