27. Dva z nejvyšších úředníků zemských, kteréž byl Maximilian II. žádal za dobré zdání v příčině předložení, kteréž by na budoucím sněmu učiněno býti mělo, prosí císaře, aby mimo nařízení Mik. Valterovi, Jiříku Mehlovi a Osvaldu z Šenfeldu dané též ostatním ještě úředníkům zemským psaní učinil, aby do Prahy k uvážení předlohy sněmovní se sjeli.

NA HRADE PRAŽSKÉM 1574, 25. května. Konc. v arch. česk. míst.

Nejmilostivější! Dne včerejšího v samý večer kurýr od nás k V. M. C. vypravený se navrátil a my hned nazejtří, jako dnes, tím raněji sšedše se do kanceláře a davši doložiti na místa prázdná v mandátích V. C. M. termín anebo den podle milostivého nám od V. C. M. oznámeni a poručení, při kterémž zase sněm obecní v království Českem položen jest, hned jsme ty mandáty ztížné po krajích dnem i nocí rozeslali. I vznesl jest na nás pan Mikuláš Valter, že jste jemu V. C. M. obzvláštní psaní učiniti ráčili, aby on s panem Jiříkem Melem a panem Osvaldem Šenfeldem, jak pak všickni tři, slavné paměti, císaře Ferdinanda a V. C. M. staří a věrní služebníci, jednání a věcí sněmovních povědomi sou a předložení sněmovní, které by při budoucím tomto již rozepsaném sněmu stavuom předneseno býti mělo, s radou naší sepsali, tu věc jest nám obšírně se vší bedlivú pilností dotčený pan Valter přednesl: a majíc my společně tak ty věci v pilném uvážení a znajíce se tím i jiným podle nejvyšší možnosti, jakožto věrné rady, služebníci a poddaní povinni býti, abychom V. C. M. nic toho, coby V. C. M., dědicuom V. C. M. i tomuto království k dobrému, užitečnému a platnému bylo, oznámením nepomíjeli, byli bychom to rádi vykonali, ale za dobré a užitečné sme při sobě uznali; poněvadž se tu tak velkých věcí, na kterýchž V. C. M. vysoce a mnoho záleží, dotýče, aby také k uvažování podle nás toho, což tak při budoucím sněmu na stavy vzneseno býti by mělo, jiní všickni nejvyšší páni ouředníci zemští obesláni byli, tak aby souce oni s námi při uvažování toho, což by V. C. M. a tomuto království k platnému a užitečnému bylo, přítomni, potom při jednání na budoucím sněmě podle jiných stavuov, na čemž se tak s námi společně uradí a snesou, toho podstatně zavírati skutečně nápomocni byli; nebo kdybychom my dva k čemu radili, což bychom jistě věrně rádi učinili, snad by jiným toho nepřítomným, kteří v té radě s námi nebyli, to vděčné nebylo, a tak by skrze to spíše při tom budoucím sněmu nějaké větší zaneprázdnění pojíti mohlo. A protož sme nemohli pominouti nežli zase ztížně k V. M. C. jiného kurýra vypraviti a to poddaně v známost uvésti, a jest naše ponížené zdání, abyste V. C. M. ihned těm všem nejvyšším pánuom ouředníkuom zemským, totiž nejvyššímu panu purkrabí pražskému, panu hofmistru, panu sudímu, nejvyššímu panu kanclíř, panu sudímu dvorskému, panu Zbyňkovi Berkovi, panu purkrabí Karlštejnskému, panu podkomořímu království Českého, panu purkrabí kraje Hradeckého, což nejspíše býti muože, psaní učiniti ráčili, aby se jeden každý, jakž ho psaní V. C. M. dojde, dnem i nocí (sobě nic, leč božské moci, překážeti nedadouce) pro pilné a duoležité potřeby V. C. M. k nám do Prahy najíti dal, a tak aby ty všecky věci před začátkem neb zasednutím soudu zemského uváženy býti mohly, a tudy se dnuom držení soudu zemského předcházejícím nic nepřekáželo, a V. C. M. takové předložení sněmovní sobě časně odsud ke dvoru odeslán a zase k položenému terminu před rukama míti moci ráčili. A jestliže byste pak V. C. M. sami osobně z některých všelikých duoležitých, nenadálých, slušných příčin a příhod (čehož pán Buoh všemohoucí uchovati rač) k tomuto rozepsanému sněmu přijeti postačiti moci neráčili, vidělo by se nám za dobré a užitečné býti, však jestli že jest v tom V. C. M. milostivá vuole, abyste nám, V. C. M. věrným radám, služebníkuom a poddaným V. C. M., toho se milostivě duověřiti a příčiny všecky, pro které byste neráčili moci přijeti, nicméně na čem na tento čas v království Uherském zpuosob válečný na hranicích stojí a jakých pomoci od stavuov království Českého žádati chtíti ráčíte, k tomu času, když se tíž nejvyšší páni ouředníci k nám sjeti mají, v známost uvésti ráčil, tak abychom prve věděti mohli, jakým začátkem, prostředkem i zavřením ten sněm by jíti měl, a mimo tohoto kurýra spěšné vypravení k V. C. M. pro oznámeni sem od V. C. M. příjezdu těch nejvyšších pánů ouředníkuov, aby se časně do Prahy, jakž dotčeno, před zasednutím soudu sjeli a ty věci, což k předložení sněmovnímu náleží, krom překážky držení soudu zemského, spolu s námi uvážiti pomohli.

Dále sme se dožádali nadepsaného pana Mikuláše Valtera, aby před uvážením těch artikuluov, kteří nám od V. C. M. k tomu času odesláni býti mají, sám se k V. C. M. hned za tímto kurýrem osobně vypravil a podle toho některé věci V. C. M. platně, co sme mu poručili, oustně oznámil: neb on přednášejíc nám se vší pilností ty všecky věci, s kterýmiž od V. C. M. sem vypraven jest, a jsa s námi při uvažování toho v radě, V. C. M. o všem širší zprávu učiniti moci bude, tak aby tudy V. C. M. vlastní věci fedrovány býti mohly a v tom ničemuž žádného obmeškání se nestalo; však to všecko při milostivé vuoli V. C. M. zuostavujem a s tím. Dán na hrade Pražském v outerý po neděli exaudi léta 74.
Přihlásit/registrovat se do ISP