24. Císař Maximilian II. Vilímovi z Rožmberka a Bohuslavu Felixovi Hasnštejnskému z Lobkovic, každému zvláště, aby dobré zdání své, kdy v který den sněm český zahájen by býti měl, nejvyšším ouředníkům zemským a radám na hradě Pražském oznámili, tak aby takové datum v mandátu královském, kterýmž sněm se rozpisuje, doloženo býti mohlo.

VE VÍDNI. 1574, 11. května. MS. souč. v arch. českého místodržitelství.

Vysoce urozený věrný náš milý! Jaké psaní jiným nejvyšším ouředníkuom zemským království Českého, radám našim nyní na hradě Pražském na místě našem císařském nařízeným, strany doložení dne v mandátích našich císařských, kterýmiž v témž království Českém sněm obecní na hrad náš Pražský rozpisujem, činiti ráčíme, tomu všemu dále obšírněji vyrozumíš. I ačkoliv v témž v psaní našem týmž nejvyšším ouředníkuom zemským, radám našim, to, jestli by spolu s Tebou a urozeným Bohuslavem Felixem z Hasnštejna a z Lobkovic na Ličkově, nejvyšším sudím nadepsaného království, oustně radu držeti, čili od Vás obou dvou dobrého zdání Vašeho psaného požádati měli, k rozvážení připouštíme, však chtějíc my tomu milostivě rádi, aby týž sněm, pokudž nejdřív možné, fedrován a držán býti mohl, snáší se při nás, že Tobě i jemu, nejvyššímu sudímu, kterémuž o to takové psaní činíme, tak aby to tím spíše k vyřízení svému přivedeno bylo, když jim toliko takové dobré zdání své jeden každý z Vás, co se o tom při Vás, na který by čas a den položení a držení již psaného sněmu obecního nejlépěji a nejpříhodněji se trefiti mohlo, snášeti bude, sepsané odešle, na ten čas při již dotčených nejvyšších ouřednících zemských a radách našich osobně najíti dáti potřebí nebude, za kteroužto příčinou Tobě naschvále toto psaní činiti a milostivě poroučeti ráčíme, aby ihned, jakž Tě dojde, to v bedlivé a pilné uvážení své vzal a co se tak při Tobě (jakž nahoře dotčeno) snášeti bude, to psaním svým již jmenovaným nejvyšším ouředníkuom zemským, radám našim, kteříž nyní na hradě Pražském jsou (jimž o tom tolikéž v post scriptu našem zmínku činíme) v známost uvedl. Na tom milostivou a jistou vuoli naši císařskou naplníš. Dán v městě našem Vídni v outerý po neděli cantate léta 74.
Přihlásit/registrovat se do ISP