6. Marie císařovna oznamuje některým nejvyšším úředníkům zemským a jiným osobám z stavu panského a rytířského a sice: Ladisl. st. z Lobkovic, Janovi z Valdštejna, Adamovi z Švamberka, Janovi Smečanskému, Jarosl. Smiřickému, Div. Slavatovi, Janovi z Říčan, Bur. Trčkovi, Mik. Miřkovskému, Janu Leskovcovi, Zdenku Malovcovi a Mich. Španovskému, že nejvyššímu kanclíři království Českého, Vratislavu z Pernštejna, uložila, aby s nimi v příčině svolení pátého groše posudního na budoucím sněmu českém vyjednával: protož aby jemu netoliko toho věřili, ale také se přičinili, aby žádost taková naplněna byla.

[Listem ze dne 22. prosince 1573 požádala císařovna ještě zvláště Viléma z Rožmberka, aby při jiných osobách z stavův, na kterýchž záleží, žádost její "všelijak skutečně fedroval."]

VE VÍDNI. 1573, 18. prosince. - MS. souč. v arch. česk. místod.
Přihlásit/registrovat se do ISP