61.

Sněm Wratislawský zpráwcům králowstwí českého: o hledání zápisůw na swobody stawůw Slezských na Karlšteině.

We Wratislawi, 30 Januar. 1499. (Orig. Třebon.)

Mnohomožným a urozeným pánóm, panu Petrowi z Rozmberka, hajtmanu králowstwí Českého, panu Wilímowi z Pernšteina, najwyššiemu hofmistru, panu Jindřichowi z Hradce, najwyššiemu komorníku, panu Puotowi z Rizmberka a z Šwihowa, najwyššiemu sudí, panu Janowi z Šelnberka, najwyššiemu kancléři, a jiným pánóm při těch suchých dnech puostních w Praze sebraným králowstwie Českého etc., pánóm a přátelóm našim milým.

Služby naše wzkazujem, mnohomožní a urození páni přátelé naši milí! o ščestí, o zdrawí i o wšem prospěšném WM wždyckybychom rádi slyšeli, kteréhož rač pán buoh WMtem popřéti na dlúhé časy. Jakož z rozkázanie JMti pána našeho nejmilostiwějšieho k WMtem jsme poslali urozené panoše Jana . . . ského a Jana Bischoffsheima, co se dotýče swobod našich hledání na Karlšteině, kterýchž nám JKMt  milostiwě powoliti hledati jest ráčil; WMti jste nám po nich tu odpowěď dali, že při onom času pro neprázdnost WMti zběhnúti sě nemohlo, než že WMt ráčíte dáti hledati s pilností, a což byste kolwěk WMt nalezli, že to nám po swém poslu oznámiti ráčíte. Toho jsme až do toho času očekáwali. I newieme, ač WMt zapomenuli, neboli kterú jinú příčinú ta wěc se nestala: i prosíme WMti s pilností, jestli že ste WMti hledati dali a co nalezli, že nám to oznámiti ráčíte. Neb toho z hodných příčin potřebujem, poněwadž JKMt toho wšem jiným příti ráčí. Pakližby od WMti z kterýchkoli příčin hledáno nebylo: ale WMti prosíme, že ráčíte již nemeškajíc poručiti hledati, a cožby ste WMt nalezli, že nám po swém poslu to oznámiti ráčíte, aneb znáti dáte, kdybychom pro to swé posly poslati jměli. Tej jsme plné naděje do WMti, že to WMt učiniti ráčíte, znaje w tom wuoli i rozkázaní KMti. A my toho wším přátelstwím WMti zasluhowati chcme. Datum Wratislauiae, fer. IIIIa ante festum Purificationis Mariae, anno etc. lxxxxix, pod pečetí knížete Kazimíra.

Jan biskup Wratislawský etc. Kazimír Těšínský hejtman horní i dolní Slezii etc. Karel Minsterberský a Olešnický etc. z boží milosti knížata w Slezii, i jiní poslowé od knížat, páni, rytířstwo, město Wratislaw i jiná města na tom sněmu we Wratislawi sebraní.

Odpowěd na to. (Koncept arch. Třebon.)

Najduostojnějšiemu w bozě otci a pánu, panu Janowi biskupu Wratislawskému, a oswieceným a wysoce urozeným kniežatóm a pánuom, panu Kazimírowi Těšínskému, hajtmanu horní a dolní Slezie etc. Karlowi Minstrberskému a Olešnickému, i jiným kniežatóm, pánóm, rytieřstwu a městóm zemí Slezských, pánóm a přátelóm milým.

Najduostojnější v boze otče, a oswiecená wysoce urozená kniežata, urození a stateční, múdří a opatrní, páni a přietelé milí! WMtem službu swú napřed wzkazuji. Jakož WMt ráčili ste mně a pánóm králowstwie Českého, kteříž na tomto sněmu pospolu byli, psáti, což se hledánie swobod WM na Karlšteině dotýče, ku paměti nám přiwozujiec, když ste o to prwé k nám posielati ráčili, že sme WMtem na to odpowěď dali, že hledati chcme, a což bychme nalezli, že tu wěc WMtem po swém poslu oznámíme; při tom nás prosiec, jestli že sme hledati dali a co nalezli, abychme WMtem oznámili etc. Tomu psaní jsme porozuměli a z jednostajné wuole o to spolu rozmluwiwše, na tom zuostáno jest, aby WMtem skrze mne na to odpowěď byla dána. I račte WMt wěděti, že ještě na Karlšteině těch wěcí hledáno nenie. Neb na Karlšteině z lehkých příčin nebýwá hledáno,   než toliko kdyžby JKMt rozkázati ráčil, anebo že by toho pro dobré koruny této znamenitá potřeba byla. I chcme tu wěc a žádost WM rád w paměti mieti, a kdyžby najprwé na Karlštein pro hledánie kterých potřeb wysláno bylo, chcme při tom i wašich wěcí poručiti hledati. Jakož jest pak panu Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála, purkrabí na Karlšteině, ta cedule, na kteréž ste ty wěci poznamenati ráčili, k schowání dána a k připomenutí poručeno, kdyžby tam k hledání kterých wěcí posláno bylo, aby to nemohlo zapomenuto býti. A cožkoliwěk nalezeno bude, to WMtem rádi oznámiti chcme po swém poslu, prosiec přitom WM, abyšte w tom malé a ne dlúhé showěnie mieti ráčili; neb netoliko w tom, ale we wšem jiném, kdežbychme WMtem jakožto pánóm a přátelóm našim milým dobrú přátelskú wuoli okázati mohli, že máte nás WMt k sobě powolné naleznúti. Dat.Přihlásit/registrovat se do ISP