45.

Král Wladislaw kraji Wltawskému: pokládá celé zemi sněm do Prahy na čtwrtek o suchých dnech postních (20 Febr.)

W Budíně, 16 Januar. 1494. (Arch. Třebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský a Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozeným, statečným, slowútným a opatrným, pánóm, rytierstwu a městóm, obywatelóm w králowstwí našem Českém kraje Wltawského, wěrným našim milým, wzkazujeme milost naši králowskú a wšecko dobré.

Urození, stateční, slowútní a opatrní, wěrní naši milí! Prohlédajíce k mnohým a znamenitým potřebám králowstwie našeho Českého, kteráž nám i wám wšem znamenitě duoleží, a zwláště což se dotýče jednánie s Otcem swatým papežem o srownánie těch ruoznic, kteréž od dáwna wzniklé jsú, a k kterýmž se JSt welmi laskawě podáwá, žeby to ráčil k slušnému srownání přiwesti; kterážto wěc kdyžby mohla pobožně a bez útisku srownána býti, nám i wám mohloby k welikému přijíti potěšení. Při tom také některé znamenité potřeby jsú, kteréž se dotýčí wšie koruny České, kteréž wám také oznámeny budú. A protož pro takowé znamenité a weliké potřeby zdá se nám welice potřebné, aby sněm obecní držán byl w městech Pražských. Kterýžto sněm pokládáme w jmenowaných Pražských městech ten čtwrtek o suchých dnech postních najprw příštích; přikazujíce wšem wespolek i každému zwláště, kohož tento list náš dojde, abyšte znajíce takowé znamenité a weliké potřeby, kteréž se wás wšech wysoce dotýčí, k tomu sněmu se wyprawili, a cožby k obecnému dobrému slúžilo, tudiež ke cti a zwelebení toho králowstwie, abyšte se dobrým přimlúwali. Jinak toho nečiniece, i wědúce, že wděčnost nám zwláštní na tom okážete a wuoli naši w tom naplníte; a my wám we wšem což slušného jest rádi přistati chceme a wás w ničemž opustiti nemieníme aniž chcme, jakožto poddaných našich wěrných milých, což z jednostajné wuole předse wezmete. A také pány, rytieřstwo i města markrabstwie Morawského, w. n. m., též sme obeslali, aby z sebe k tomu sněmu osoby některé wyslali, a z jednostajné wuole o ty potřeby, kteréž před rukama jsú, aby jednali. Dán na Budínu, we čtwrtek před S. Antoniem, král. našich Uherského we čtwrtém létě a Českého we třimezcietmém.

Commissio propria D. Regis.Přihlásit/registrovat se do ISP