39.

Petr písař Budějowský pánům swým: zpráwu dáwá o důležitém jednání na sjezdu zemském w Benešowě, zwláště o pomoc králi Wladislawowi do Uher.

W Benešowě, 7 Dec. 1490. (Orig. arch. Budějow.)

Wzácné a slowútné opatrnosti páni milí! Službu swú wždy hotowú napřed Waší Opatrnosti wzkazuji. Přijel sem do Benešowa na den sw. Mikuláše u wečer. Hned sem šel ku panu Jenci po JMti příjezdu, powěděw od Wašie Opatrnosti službu. S welikú wděčností a ochotností děkowal jest. Potom mluwil jsem na JMti psanie, kteréž Wašie Opatrnosti k žádosti pána z Rožemberka učinil, že propustiti rukojmí Klaricowi, a na žalobu pána z Rožemberka odpowiedati w této mieře bez obecného wědomie a wuole nemóžete; než k žádosti JMti jako pána přiezniwého, rukojmím Klaricowým roku ste přidali do hromnic najprw příštích. Byl toho wděčen, řka: Jižť já pánu z Rožmberka powiem. Dále tázal sem se JM podtají, puojdeli súd zemský předsě, a žebyšte k tomu chtěli wyslati. Odpowěděl, že puojde před sě, a držán bude, abych wás obeslal, a nikoli abyšte toho nezmeškali. Protož páni milí, to wědúce, umějte se dále zprawowati. Dnes po obědě sešli sě páni zemští, jménem pan Jenec, pan z Rožmberka, pan Šwihowský, pan Jan Zajiec, pan Beneš Libšteinský, pan Petr Holický, pan Beneš Weitmilnar, pan Dobrohost, pan Trčka, pan Ješek Swojanowský, pan podkomoří i jiní; z rytieřstwa nemnoho; z měst : Pražané, Horníci, a z jiných měst poslowé, w páně Jencowě domu. I powěděl jsem pánu Jenci podtají, že Waše Opatrnost nejste od nižádného k tomu sjezdu obesláni; mámli přes to také státi wedle jiných měst? I rozkázal mi státi, prawě, že to posly některak zmrháno, neb jsú wšickni k tomu obesláni. Znaje wuoli, stál sem toliko, abych zwěděl, co sě jednati bude, a uměl WMti psáti. Tu pan  Beneš Weitenmilnar wstaw, powěděl, kterak král J. Mt, pán náš milostiwý, měl jest úmysl, raddy swé k wám na tento sněm poslati; ale pro příčiny některé znamenité JKMt učiniti jest nemohl. Než dal mi JMt naučení, a rozkázal mi tyto wěci na Waši Milost wznésti. I dal najprw dwa listy, wšem od Jeho Jasnosti swědčície: jeden wěřicí, a druhý pomoci žádaje. A po listech čtených toto jest pořád mluwil: Item, jakož ste JMKú sobě za krále pána swého wzieti ráčili, znáte WMt, kterak w té mieře byla jest tato koruna u weliké neswornosti a róznici, rozdělení a neřádu nemalém. Jeho Jasnost maje lítosť, ráčil jest pečowati a usilowati, aby zase w lásku, jednotu, dobrú wuoli a w řád byla uwedena, práwa od mnohých let zastawená aby byla puštěna: a tak sě jest z daru božieho stalo. I žádá JMKá, abyšte sě w tom již zachowali we wšem, práwa aby šla před sě, nic méně než jako za Jeho Jasnosti. Item tajno Wašie Mti nenie, po smrti krále Uherského, když J. Jasnosti jest wzkázáno bylo, kterakby k JKMti sě uchýlili, tu JMKá obeslal wšicku zemi, žádaje rady. I k tomu ste wésti ráčili, aby JMKá ráčil to duostojenstwie na sě přijieti. Jeho Jasnost tak jest učinil a přijal, w té naději, aby země od koruny odtržené mohly zasě býti připojeny; jakož pak sú ty země již JMKé přisáhly, a za pána swého dědičného přijaly. Wiece, když jest JMt to přijal, nadál sě, že bude mieti pomoci znamenité a fedrunky, zwlášť od některých přátel, jako krále Polského, otce, a kněze Albrechta, bratra swého, ani pak JMti jsú odporni a na přiekazu nemalú. Item, též knieže Jorg Baworský činí, jsa šwagrem JMti, kteréhož jest JMKá psaním, poselstwím a znamenitými náklady, do říše šele proň, fedrowal, k tomu šanowal, nechtěje některé (..........[Místa rozmožená nečitelná w originálu]) w Bawořích pod znameniem lwowým z kselšaftu, ač sě jim od kniežat Baworských útiskowé nemalí dáli, přijieti, a zwlášť proti němu. Ale již jest JJt to učiniti ráčil, a co swú obranu ten kselšaft dobře s LXXX zámky sobě a koruně české ke cti a užitku přijieti; a ti mají JMti Ké do smrti slúžiti, a po smrti J. Jasnosti koruně XV let na swé zámky JMt i koruny obywatele pustiti; ježto JMti sě widí, že bude moci k zámkóm od koruny České odtrženým w Říši i w Bawořiech skrze ty přijíti. Item dále JKMt žádá s pilností, kteříž sú berni nedali, a lhotu sobě do sw. Martina minulého wzali, abyšte ty bez prodlenie k tomu wedli a měli, aby ji dali, znajíc JMti welikú a znamenitú potřebu. Item, wiece abyšte znáti ráčili, kterak král Římský JMt wtrhl jest do Uher dost daleko, a uwázal sě w Bělehrad; pak JMt již táhne osobně proti JMti s swými poddanými, a s pomocí boží ráčí sě s ním o to bíti, jako s nepřietelem swým. A protož Jeho Jasnost žádá pomoci od wás pánów, rytieřstwa i měst, ne z práwa, ale z dobré wuole, plnú naději do wás maje, že znajíce takowú znamenitú, pilnú a welikú potřebu, že JMKé, jako pána swého milostiwého, neopustíte, ale radni a pomocni budete, každý wedle moženie swého, jako wěrní poddaní. Neb mělliby JMKá k jakému pádu přiweden skrze nepřátele swé býti, Waše Milosť sami znáte a rozumiete, žeťby na tom král Římský nepřestal, než wšemi obyčeji hleděl, aby i nad korunú túto také sě jakožto poddaných (sic) pomstil, a toby netoliko J. Jasnosti, ale wšie koruně bylo k nemalému zlehčení a škodě znamenité, i ke wšemu zlému. Protož od WMti wšech na toto mé poselstwie žádám odpowědi, abych uměl JJost K. zprawiti.

Tu pan Šwihowský, pan Wok z Rožmberka, pan Zajíc, pan Beneš Libšteinský podwolili sě přede wšemi s swými žiwoty a lidmi dobrými J. Mti K. táhnúti ku pomoci; páni rytieřstwo s městy wzali sobě na ty řeči potaz. W tom pan Beneš Weitmilnar powěděl, kterak JJost zemi poručil pánu Jenci, pánu Petrowi z Rožmberka, pánu Trčkowi a pánu podkomořiemu, a proto panu Petrowi, že pana Woka doma nebylo; a poněwadž jest přijel a domów sě nawrátil, že již panu Wokowi to hajtmanstwie porúčie miesto pana Petra, jeho bratra.

Potom zemane dali tu odpowěd: že jich málo, i newědie, jakú dáti odpowěd; než když budú pospolu, tajno jich nebude. Města, že pána swého opustiti nemienie, než chtie na swé obce znésti. A přes to sněm jest položen do Prahy ten pátek na suché dni najprw příštie.

To wědúce, račte se tiem zprawiti, neb mi pan Jenec opět řekl, že súd bude držán. Jáť potáhnu do Prahy a zastanu hospodu a wyšli proti JMti.

Domine Georgi, videte, quod sigilla bene disponantur, ut rotunda non subjaceant planis. Valete páni milí we zdrawí! Anno etc. LXXXX, f. III post s. Nicolai pont.

Per me Petrum n. v.

(Lístek wložený.)

Páni milí! w noci poslal pan Jenec pro mě, i powěděl, že Waší Opatrnosti klade rok o suchých dnech najprw příštích s Jarošem, abyste před ním stáli s mocí, že sě JMost ráčí w té wěci mieti sprawedliwě, abych wám dal wěděti. A jinému nerozumiem, než že pan z Rožmberka jej za to žádal k nabádání Rehořowě a Jaroše.

Mnohé wzácnosti a slowútné opatrnosti pánóm purkmistru a raddě města Budějowského, panóm mým milým.Přihlásit/registrovat se do ISP