32.

Nález sněmowní, aby cizozemcům nižádná zboží w Čechách ani prodáwána, ani zastawowána nebyla bez swolení králowa i rady zemské.

W Praze, 18 Febr. 1486. (Z desk zemských, II, G. 23-24)

W třetích Ondřejowých, B. I.

Serenissimus princeps et dominus dominus Wladislaus dei gracia Boemie rex etc. cum dominis baronibus et clientibus in pleno judicio cum consensu et voluntate principum, omniumque dominorum et clientum, a pražských měst i jiných měst, tocius communitatis regni Bohemie in synodo communi wšeho králowstwie, qui fuit anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, f. VI. quatuor temporum quadragesime, Králowská Milost se pány a wládykami, nahledše pilně w starodáwné zřízení a ustanowení, což se zámkuow a hraduow, twrzí w K. Č. odcizowání dotýče, kterak jest to pod welikými pokutami zřízeno a utwrzeno, aby toho nebylo, též i nyní J. Mt K. se pány a wládykami na plném saudu zřiece na to, aby takowá wěc škodná této koruně newznikla k zahubení a k škodnému roztržení nepřišla, i nalezli a ustanowili za práwo wuobec: aby po dnešní den žádný z knížat, pánuow, wládyk, kteréhožkoli stawu buď duchowní nebo swětský, swých hraduow, twrzí, měst, i wšelikterakých zboží K. Č. cizozemcóm, buďto osobám wysokým nebo nízkým nižádným neprodáwali, nezastawowali a nezapisowali, nepostupowali ani newyměňowali nižádným wymyšleným obyčejem, nic sobě ku pomoci neberúc, buďto swobodných, manských nebo zápisných, bez powolení J. Mti K. i potomních králuow českých; a J.M.K. i potomní J. Mti králowé čeští neráčí a nemají k takowým wěcem nižádného powolení dáti bez rady zemské. Pakliby kto přes tento nález které hrady, twrze nebo města aneb jiné wšeliké zboží zastawil, prodal, dal, nebo směnil cizozemcuom, jakož swrchu dotčeno jest, ten aby ztratil swú čest a jmín byl jakožto psanec a zhúbce K. C, a z země wypowědín, a žádným wymyšleným obyčejem aby zase nebyl nawrácen ke cti, duchowním ani swětským práwem. A ten každý cizozemec kteréhož koli stawu, přes tento nález coby takowého kaupil, dání přijal, anebo zástawu neb směnu, peníze aby swé ztratil, a zámek ten nebo zboží aby na Králowskau Milost spadlo nebo spadli; a král J. M. s radau zemskau to aby obrátil na obecné dobré. A jestli pak žeby se přihodilo, a který obywatel koruny chtěl dáti, prodati, nebo poručiti swuoj statek cizozemci, s krále J. Mti wolí: tehdy prwé, nežli se w to uwáže, ten cizozemec má napřed ujistiti, aby žádného jiného pána dědičného nejměl, nežli krále Č. korunowaného, a we wšech powinnostech aby se srownal s obywateli w zemi České. Toto wšak znamenitě se wymieňuje, že obywatelé markhrabstwí Morawského, ani jiných zemí obywatelé, kteříž jsau dědičně a mocně k králowstwí Českému připojeni a wtěleni, že se ti za cizozemce nepokládají. Než poněwadž markrabstwie Morawské i jiné země w této míře odzastaweny jsau, w tom se takto nalézá: jest-li žeby který obywatel těch zemí swrchupsaných kteréhožkoli zboží a zámku wedle práwa země České došel, ten má králi českému nynějšímu neb budúciemu z toho slib a powinnost učiniti jakožto jiní obywatelé w K. Č., a s takowým zbožím aby žádného jiného za pána neměl, nežli krále českého korunowaného, pod pokutami swrchupsanými. Stalo se l. b. Mo IIIIc LXXXVIi. w sobotu o suchých dnech postních.Přihlásit/registrovat se do ISP