28.

Wyslaní Budějowští na sjezd do Tábora dáwaji pánům swým zpráwu, co tu jednáno.

Bez místa, 8 Apr. 1483. (Orig. w Museum.)

Slowútné opatrnosti páni milí! Službu swú napřed Wašie Opatrnosti wzkazujem. Když sme w neděli minulú na Tábor u wečer přijeli, žádného jsme pánów nenalezli, než teprw w pondělí na wečer toliko pán z Hradce a pan Zdeslaw přijeli. Byli sme u obú a ty wěci jim dali, službu powěděwše, i se panem Hradeckým wedle poručenstwie wašeho mluwili samotně. Byli toho od wás wděčni a pan Hradecký měl se pěkně, řek, že mu se to dobře líbí, že prwé nám wznášiete a dobré wuole hledíte, a že P. psáti a rozkázati chce, aby tomu dost učinil.

Pak dnes před obědem byli sme s těmi pány a některými zemany a pány Táborskými pospolu; pán z Hradce učiniw předmluwu, i kázal list králowský čísti, a po listu nám artikule tyto zjewil: Najprw že JMKská ráčil jim poručiti se panem Zdeslawem, kteříž by powárné nedali, aby jistě dali; pakliby kteří se k tomu wedle swolenie wšie země neměli, že JMKská jim toho trpěti neráčí, než k nim se jako k neposlušným jmieti; a JKMt wěří, že JMti budú na takowé swéwolníky radni a pomocni. Druhé kdež jsú krčmy ot staradáwna nebyly, aby ty minuly a zkaženy byly. Třetie, aby ležáci nikdež držáni nebyli a fedrowáni, než honěni a bráni wedle zuostánie zemského. Item toto nám samým dwěma w tajnosti powěděl a žádal, abychom toho jiným krom wás nerozpráwěli, totiž že on bude s někým poslán k králi Uherskému a pan Towačowský k ciesaři, zdaliby ta wěc mezi Jich Mtmi mohla přetržena býti a k konci přiwedena dobrému. Jiných nowin psáti newieme. Také se hned strojiti chcem na ta města, jakož Waše Opatrnost ste stiežnost (?) poslali; pak odpowěd panów zeman, naše i Táborských byla jest, že sme my powárné dali JMti časem swým a nic winowati nejsme, a dále že nepochybujem, že Waše Opatrnost se k JMti jmieti bude jako k králi a pánu swému milostiwému. Datum ff. IIIa post conductum pasche anno etc. LXXXIII.

Item poslu tomuto zaplaťte, neb sme jemu nic nedali.

Sigmund a Petr.

Slowútné opatrnosti pánóm purkmistru a raddě města Budějowic, pánóm našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP