26.

Kutnohorští jednomu z předních pánůw podobojích: omlauwají se, že nejsau wlažní u wíře podobojí, ale na sjezd do Slaného že z hodných příčin poslati nemohau.

Bez datum. (Od. 1482.) (Cedule arch. Kutnohor.)

Urozený pane, pane milý! Službu naši wzkazujeme. WMt jménem také urozených pánów rytieřstwa nám píšíce, ráčili ste připomínati ohlašowánie naše w sjezdích zwláštních i w sněmiech obecných, což se přijímanie těla a krwe pána Krista týče pod obojím spósobem, při tom nás ku příjezdu do města Slaného wedle jiných den swatých Šimona a Judy zowíce té wěci k jednání etc. Pane milý! W čemž sme se ohlašowali, k témuž se známe a znáti budeme neb sme to w skutku plnili, plníme a plniti budeme. A bylaliby toho potřeba, majíce přirčení častá JMti pána našeho najmilostiwějšieho a tomu wěřiece, wedle JMti a wedle WMti na tom hotowi budem hrdla i statky swé složiti a toho hájiti proti každému žiwému.

0 tomto pak sjezdu, k kterémuž nás zuowete, ačkoli jest nám w paměti lehkost a posměch k hanbě, kteráž se dála našim spolupřísežným w Nymburce, jakž pak ta wěc od panuow Pražan i od nás na WMt jest wznešena: toho wšak na straně nechawše, k čemu sme se prwé znali a ohlašowali, w tom trwáme, což se přijímanie té welebné swátosti týče. A jsúc zpraweni, že tento sjezd k tomu jest, wedle zuostání na sněmu Pražském, toliko o wolení osob k řiezení a srownání té wěci mezi pány s jedné a mezi wámi a námi s strany druhé my pilnost diela horního před se wzemše k obecnému dobrému wšeho králowstwí, jakož po zkažení Hor nikdy tak pilně a nákladně wzato nebylo, pro obmeškání toho k tomuto sjezdu newyprawili sme sě. Na tom wšak jsúce, cožkoli WMt dobrého zespolka zjednáte, ježtoby tomu slúžilo, že hotowi jsme tomu obwyknúti, prosiece, že nás jinak bráti neráčíte.Přihlásit/registrovat se do ISP