19.

Obecný nález král. saudu komorního proti přílišnosti w lání wěřitelůw na dlužníky.

D. 25 Apr. 1480. (Z orig. registr komorního saudu.)

"Nález panský, ktoby neobyčejně lál."

Léta božieho MCCCCLXXXo fer. III ipsa die S. Marci evangelistae, jakož tato léta róznice jest weliká byla, což se upomínanie listy a lánie neobyčejného dotýče, že wymyšleným láním a haněním proti řádu, práwu, obyčeji i nálezu panskému dály sú se, jakž tento nález takto zní a okazuje: "It. aby nižádný pro neplněnie peněz nehaněl neřádným ani wymyšleným haněním, než jako na penieze slušie, a ktožby jinač učinil, aby proto kázeň trpěl" : a protož wida JMt Král. i se pány, že se ta wěc nezachowáwá podlé té zřiezenosti a práwa starodáwnieho, i ráčil jest tuto zřiezenost se pány raddami swými učiniti, aby wšichni, kteříž sú to učinili a takowým neobyčejným láním haněli, wezmúc miesto a konec o dluhy swé, takowú oprawu aby učinili: což sú mimo řád a obyčej z úmysla láli a haněli, to aby takto oprawili té osobě nebo osobám: "což sem lál a haněl tě z úmysla mimo řád a obyčej jinač než pro penieze slušie, toť sem na tě w hrdlo lhal." A takowý neb takowí má neb mají wzati býti w kázeň krále JMti a panskú; a wiece potom aby žádný se takowých wěcí nedopúštěl. Ale proto také zase aby každý mohl k swé sprawedlnosíi přijíti, jakož se o to často mluwí, žeby mnozí lidé zanedbáwali plniti wedle swých slibuow a zápisuow: také na to tato zřiezenost jest učiněna: ktožbykoli nedbal na leženie a upomínánie, a žeby škody srownaly se s jistinú, tehdy ten nebo ti aby pohnali swé dlužníky a rukojmě před pana purkrabie Pražského, a pan purkrabie aby každému dosti učinil podlé úřadu swého, a ty dlužníky připrawil ku plnění. Přikliby kto k tomu pohonu státi nechtěli, aneb rozkázanie páně purkrabowa nechtěli učiniti: tehda toho neb ty, kteříž práwo wedú, pan purkrabie úřadem swým na statek těch neposlušných a práwa odpierajících uwesti má, aby se jim za jich dluh dosti stalo. Pakliby ten neb ti na zemi dědin a statkuow neměli, tehda k osobě jeho aby bylo hledieno a dopomoženo; a takowého aby žádný nezastáwal ani přechowáwal proti práwu. A takowáto zřiezenost a JMKé a panské rozkázanie, aby se to drželo a zachowáwalo až do súdu zemského, a když súd zemský bude osazen, aby zase nawráceno bylo a zachowalo se podlé starodáwnieho práwa a řádu.



Přihlásit/registrovat se do ISP