17.

Článkowé stížní stawůw králowstwi Českého mezi sebau.

Bez datum. (Ze sauwěké cedule w Českém Museum.)

a) Stížnosti stavou panského a rytířského proti městům.

Páni rytieřstwo pány města z tohoto winí:

Najprwé, že silnic neoprawují, a cla weliká berú, ježto toho prwé nebylo.

Item, že nechowají těch lidí, kteřížby zloděje zdwihali, a požíwajíce cel, ježto jest to od staradáwna býwalo, a w jiných zemiech se to děje.

Item, domuow zemanóm w městech nechtějie zapisowati.

Item, když některá puotka w městě, tehdy dobrého člowěka wsadie, ježto to býti nemá.

Item, widúc člowěka chudého, i swěřují jemu piw, leda swého obilé odbyl, a potom lidi stawují.

Item, kterak nenie w městech zřiezenie, co kto má zač dáwati, a tudy řemeslníci což bylo za groš, to za dwa dáwají.

Item, že prwé lidé rytieřští w městech na swobodných králowských rychtách býwali.

Item, když se který sirotek k nim do města wdá, tehdy oni stawují lidi, chtiece bezděky z gruntów našich penězóm.

Item, w Žateckém kraji poháněli rytieřstwa, aby sedláci sobě piwa newařili, a we wsech aby řemeslníkuow nebylo, ježto jest to proti práwu.

Item, suol kterú přiwezú do kterého města, tu jie nedadie kupowati, a železo též; než kúpili sami do rathúze, a s rathúzu dáwají některým grošem dráž.

Item, přiwezeli kto na sladownu která obilé, a kdyžby chtěl zase wzieti, a jinam dráže prodati, tehdy toho nám nechtie dopustiti; i nám se zdá, že by to neswoboda byla.

Item, což se piwa wařenie dotýče, že jest za staradáwna bylo, po čemž pšenice byla, že grošem dráže sud dáwali; a to nynie dáwají jakž se jim zdá. A zuostali mezi sebú tak, aby sudu piwa žádný laciněji nedáwal jeden mimo druhého; pakliby kto dal laciněji, tehdy naň pokutu uložili. Než jeden jako druhý.

Item, k tomu žádné zřiezenosti w tom nemají, že každý wezme piw sladu co se jemu zdá suduow.

Item, když přiwezú sayry nebo ryby na trh, že berú z miest ot nich; i zdá se nám, že jest to proti práwu.

Item, také zapowiedají, aby ot nás ryb nebrali, poněwadž jsú města králowská; zdá se nám, že jest to proti práwu.

Item, wiechy wystrkují a nedadie hostinským kupowati, a nakaupíc sami, hned dráž dáwají.

Item, ktož se (sic) sobě na trhu obilé kúpí pro swú potřebu, toho jemu nedadie z města wézti.

Item, wína rozličně oprawují, dadie jim pod se kysati.

Item, po gruntiech našich s mysliwostí jezdie, i chodie s kušemi, s ručnicemi, a nám po swých gruntiech toho bránie.

Item, zastawují po wodách silnice.

Item, kdež jim lhota dána dwú let, což dskami nedržie, aby to také opatřili.

b) Odpovědi a stížnosti stawu městského.

"Kusowé od měst položení."

Najprw, jakož bylo od staradáwna při sněmích obecních a jednánie obecnieho dobrého, pánów JMti hlas prwní, pánuow rytieřtwa druhý, měst Pražských a jiných měst třetí, při tom žádáme zachowáni býti, aby při takowých jednání obecních páni JMt se pány rytieřstwem wěci obecnie na sněmiech ráčili jednati z jednostejné wuole wšech tří hlasów, města swuoj swobodný hlas aby dáwali, a neráčili zawierati, lečby wšichni hlasowé třie spolu se na jednom úmyslu sjednali a a swolili. Nebo což zjednostajné wuole wzato před se bude, k tomu budem wšickni wěrně raditi i pomáhati; a k čemužbychom neswolili, toho bychom pomáhati powinni nebyli.

Item, městóm obtiežná wěc jest, a o to častí pokřikowé po městech se dějí, že páni JMt a páni rytieřstwo někteří wařie piwa na prodaj a na šenk, i také slady na prodaj dělají, a z měst na zbožie swá piwa wézti nedadie, obilé k městuom na trhy swobodné wézti bránie, a po wsech ladowati dopúštějí, a tudy města hubie, wkračujíce jim w jich žiwnosti a obchody, ježto předkowé jich toho nedělali. A také i lidé jich po wsech aby na prodaj a na šenk piw newařili.

Item, o kladenie do desk a kupowánie zbožie na zemi, města jiná krom měst Pražských (neb města Pražská w tom swobodu mají,) žádají, aby při tom zachowána byla, jako jsú prwé zachowáwána, kteříž mají obdarowánie od králuow prwnějších i JMti krále nynějšieho, do jisté summy peněz aby mohli na zemi kúpiti, to aby jim jíti mohlo. A kterážby toho neměla, ale pak, kdyžby zwláštnie powolenie krále JMti jměli, to aby jim šlo; jakož nález obecní we dskách ukazuje, Secundo Johannis Daupowecz J. 11o [Srownej Archiv český, III, 311, nález obecní dd. 27 Mart. 1454.], ten nález aby ohledán byl, a při tom města aby byla zachowána.

Item, o póhony o wěci městské, kteréž ku práwu městskému a gruntuom městským pod šosy příslušejí, města žádají, aby poháněna nebyla. Pakliby kto pohnal, takowý spuosob aby zachowán byl při wyswědčení póhonów, aby pohnaný i ten ktož pohánie oba stáli, a pohnaný aby listem od rady toho města, z kterého jest, okázal a dowedl, že jest wěc městská, anebo grunt městský, o kterýž jest pohnán. A když to okáže, tu hned aby páni úředníci rozkázali tomu, ktož pohnal, aby škody pohnanému zaplatil kteréž okáže, a pohnaný aby wiece ku práwu nestáwal. Pakli která města mají obdarowánie, aby poháněna a súzena o wěci městské nebyla, při  tom  aby byla owšem zachowána.

Item, každé město při swých práwiech a swobodách aby zachowáno bylo.

Item, o krčmy nowé, kteréžby z nowu wyzdwiženy byly, aby se tak zachowalo, jakož prwé o to jest nález učiněn.

Item, nowých městeček a trhuow nowých aby wysazowáno nebylo, a po wsech aby ladowáno nebylo.

Item, cel nowých po wodách i po zemi aby nebylo, a ktož jest je znowu wyzdwihl, aby po nich pustil.Přihlásit/registrovat se do ISP