B. X.

AKTA WEŘEJNÁ I SNĚMOWNÍ W KRÁLOWSTWÍ ČESKÉM

od r. 1466 do 1500.

(Pokračování. Srwn. díl IV, 99 sl. a 413 sl. Podáwáme tu také dodatky nowě nalezených listin k rokům 1466-1490.)

1.

Zpráwa stawowské kommisse o swobodách zemských.

W Praze, na sněmu, 2 Oct. 1466. (Z rkpp. Talmberg. f. 366 a Gersdorf. f. 322.

"Léta božího tisícího čtyřstého šedesátého šestého, we čtwrtek po swatém Remigii, pan Zdeněk z Šternberka s jinými pány, k tomu wydaní, seděli sú na ohledáwaní práw a listuo a desk, což se swobod zemských dotýče".

O berně zemské listowé.

Item král Jan slibuje berně nebrati, lečby kterú dceru wdáwal, a toliko po wěrdunku s lánu, totiž po XVI gr. W témž listu slibuje obywatele při jich práwích zachowati. Datum toho 1323.

Item druhý list krále Januo w táž slowa, hned po dwú létú daný.

Item třetí list téhož krále Jana a Karla syna jeho markrabě Morawského, jímž se oba zawazují pod přísahú na swatém čtení učiněnú a pod kletbú, za swé dědice a budúcí, potom berně nebrati, lečby syn se jeho korunowal, aneb žeby kterú wdáwal dceru, tehdy potom w roce toliko obecní berni po puol hřiwně s lánu totiž XXVIII  gr. Datum toho 1338.

Item čtwrtý list císaře Karluo, ten toliko proto, že jemu tehdá berně dána pro některú potřebu, odpauští, kteráž by najprw z práwa neb z obyčeje měla dána býti. Datum toho 1369.

O minci.

Item králuo a císařuo list na minci, aby ke stu hřiwnám čistého stříbra wíce přísady nebylo, než dwanácte hřiwen mědi, tak aby sedmdesáte grošuow za hřiwnu šlo, a dwanácte haléřuo za groš.

Item dwa versuchary míti mají při minci, jednoho král a druhého páni, kteří na saudě sedají, a ti toho wsaditi i také ssaditi mohú, kdyžby chtěli.

O wojnách.

Item co se nalézá w práwích, statutích císaře Karlowých, že obywatelé králowstwí Českého pomezí na swuoj náklad do tří neděl brániti mají, a prodliloli by se to dále, tehdy sobě a koňuom potřebu z králowstwí bráti mohú. A ačkoli ta práwa odwolána jsú týmž císařem a Janem markrabí Morawským léta etc. MCCCLV, wšak to tak w práwích zemských muož býti wyjednáno a okázáno, neb táž statuta na stará práwa zemská ukazují. Toho také odwolání jsú dwa listy.

O chowání koruny.

Item nález panský, že nemají otewříny býti, jediné když páni w plném saudě sedí etc. Lečby králi bylo potřebí: tehdy před najwyšším komorníkem, sudím a písařem zdieti má swú potřebu, a hned zase zawříti.

O swobodě panské a o nálezích.

Item od dáwních časuow tak se nalézá, že jsau páni Čeští tak swobodni, žeby k swým nálezuom we dsky zemské zapsaným, jako páni swobodni, přičiniti i ujíti mohli etc. A že se nemají psanými nálezy zprawowati, než s jednostejnú pří wedle líčení za získání i zase druhému za prohrání odsúditi.

O wyhledáwání w registřích i we dskách.

Item nález panský za krále Wladislawa, že to býti nemá, by skrze to lidi k sauduom a nesnázem připrawowali etc. a zwláště o to, což se jest stalo za krále Wáclawa a za řáduow, když jsau práwa šla.

O zhúbcích zemských.

Item nález panský, aby žádný neslúžil ke škodě koruně. Pakliby kdo to učinil, tehdy na to pokuta, aby ztratil swé dědicstwí, a odsuzen jest práwa wšeho, i cti, jako psanec za zemského škuodci a zloděje. Též také o přechowawačích a pomahačích.

Kterak takowého král dobýwati má.

Item tak jest bylo z dáwna a snad i nález toho jest panský, že král najprwé s purkrabí Pražským a úředníky, s městy a s kláštery na takowého sáhnúti má. Pakliby na tom málo bylo, ale powolají na poprawci toho kraje; pakliby i to málo bylo, tehdy na jiné pány i na obec, a těm pak má za porozené škody státi.

O wýpisech z desk.

Item bylli by kdy komu bez pečeti dán, a nesrownal se potom s dskami, proto nebuď k hrdlu písařowi hledíno; než dalliby se kdy weypis s pečetí, a potom se nesrownal s dskami, tehdy by písaři k hrdlu šlo.Přihlásit/registrovat se do ISP