38.

Třetí odpowěd téhož způsobu, jako předešlé.

W Praze, 1468, 11 Januar. (Z rkp. Lobk.)

Odpowěd najjasnějšieho kniežete a pána, p. Jiřieho krále Českého a markrabi Morawského etc. poslóm najjasnějšieho kniežete a pána, p. Kazimíra krále Polského etc. na tu odpowěd, kterúž ti poslowé dáli sú,   wrátiwše se z toho sjezdu Wratislawského, k kterémužto k wóli témuž králi Polskému a k žádosti poslów JMti Králowa Milost dopustiti jest   ráčil. Dána jest w Praze w pondělí po božiem křtěnie, léta etc. LXVIIIo.

Jakož odpowěd od těch zproliwilých nám skrze wás slowy powlownými před  námi a raddú naší s múdrú rozšafností powědiena jesti; kdežto my z cedule z jejich, ježto nadporučené poselstwie wám tú cedulí swú neslušnost   ohrazenu mieti chtie, trojie wěci wyrozuměli sme:

Najprwé, neslušnému a přeneprawému hanění, kteréž sě od nich proti bohu, cti i sprawedlnosti nám a poddaným našim děje, i proti smluwám a přímiří wámi učiněnému, w kterémžto přímiří znamenitě wymieněno jest, aby haněnie přestala.

Druhé, že na kterýž běh k žádosti wašie, a bratru našemu milému králi Polskému ke cti, k příměří skrze wás umluwenému sú swolili, a chlubie sě w konečném přestání na našem milém bratru králi Polském též jakož my učiniti, a pánu wašemu a bratru našemu milému to w moc a w ruce dáti, jakož jich štědrý klam w písmě i w slowiech dosti pamětliw jest, že skutkem i myslí tehdáž sú mluwili, toho učiniti najblíž sú byli: ale nynie kterak sě to barwí, a kterak se tomu klamu pomoc dáwá, dobře rozumiemy.

Třetie pak, ačby snad waší welikú a znamenitú prací mohlo k něčemu přiwedeno býti, to sú přeneslušnými artikuli přesadili, tak aby wzdy poznáni byli w swé neupřiemnosti; a jediné lečbychom ty artikule učinili a naplnili, jinak k ničemémuž rownému nechtiece, příměřie žádají.

Protož ačkoliwek my jich lest, newěru, nestydatý klam dobře a častokrát poznali sme, ne jich klamem omýleni jsúce, ani tiem zklamáním, což u nich obecné jest; nebo nikakož schytralost řečí jich lstiwých nenašlaby prospěchu před očima našima: ale žádajíce naplniti wuoli, radu i zdánie jasného našeho milého bratra Polského krále, žádajíce také skutečně okázati naši rownost, naši sprawedlnost, naši lítost, kterúž nad záhubú zemí našich máme, i naších poddaných: wšecko to i wiece než se jest na nás žádalo, k wóli, ke cti bratru našemu učinili sme. Ale oni zachowalili sú se w swých slibiech, w swých řečech, toť wám i každému swědomo jest. Nebo každý, ktož rozumu užíwá, uslyše naše podáwanie a jich odpowědi, znamenitě poznati moci bude, kterými wěcmi s námi wuokol jdú, a coť w srdci jich miesto sprawedlnosti zkořenilo se jest, aneb hledieliť srownánie čili roztržky, najposléze pořád napsanými artikulemi každý sobě oči otewřieti muož. Ale že wy milí páni w tom, w čem ste od pána swého posláni, wší swú prací i múdrú opatrností tomu dosti učiniti žádáte, aby wždy to zlé, kteréž sě jest nynie w zemiech našich přihodilo, ukroceno býti mohlo: nenieť jinému rozuměti, nežli weliké lítosti těch zlých běhuow, tudiež lásce i přátelstwí a celému bratrstwí bratra našeho, kteréž k nám a našemu králowstwí má. A nechtiece té wěci dáti bez konce ruozno, opět žádáte, abychom w příměřie do S. Jiřie s nimi wstúpili. Nepochybujemť, že to čistým srdcem a prostú sprawedliwú myslí činíte: ale námť jich točky, jich sliby, jich potworná wrtkost dobře k waystraze swědomá jest; a jistě marna i owšem neužitečná wšeliká jich žádost nekonečná před námi a raddú naší bylaby: ale my (hlediece) na práci, na pilnost i na srdečnú péči, kterúž osoby waše mají, rozjímajíce také lásku a bratrstwie i znamenitý náklad našeho milého bratra krále Polského, takowé wuole a přátelstwí, nenieť našeho úmysla žádosti wašie owšem oslyšeti. Ale pokudž najdále nám možné učiniti jest, našemu milému bratru we wšem libost okázati chtiece, ku příměří swoliti chcme až do božieho wstúpenie, tak, jakož pak oni nám zprotiwilí skrze wás prwé žádali sú; kdežto my konce spěšnějšieho žádajíce přiwolili sme nechtěli, jediné do S. Pawla na wieru obrácenie; ježto již nynie želejíce práce wašie, tiem wším během w již powěděné přiměřie k wašie wuoli i žádosti a ke cti bratra našeho krále Polského wstúpiti chcme, i moc wám plnú dáwáme to učiniti i utwrditi obyčejem prwnieho přiměřie. Wšak pilnosti mieti žádáme, aby nám a našim od strany zprotiwilé lépe držáno bylo. A již poznáte a rukama omačete, že my dosti wýslrahy před očima majíce, wždy bratru našemu milému králi Polskému slíbiti sě chceme, a nikdiež znáti nedámy na sobě příčiny wálečných wěcí, ale abychom pokoj, kterýž dražší wšech wěcí jest, králowstwí našemu a našim poddaným uwesti mohli. Pakliby oni nám zprotiwilí již tohoto od nás přijieti nechtěli, než wždy k tomu wedli, aby jich neslušná wuole a jich nepodobné předsewzetí, w těch artikulech popsané, to za příměrie od nás měli, čehož nikdy mečem ani žádnú mocí dosáhnuti sú nemohli: budeť pánu bohu wšemohúciemu to swědomo, žeť na nás nic nesešlo jest, ale na nich. Ježto pak my nic podobného ani sprawedliwého dosáhnuti nemohúce, pánu bohu to poručiti musíme, a našemu najmilejšiemu bratru králi Polskému se wší wdečností z jeho weliké lítosti, kterúž má nad záhubu králowstwie našeho Slowenského jazyka, wděčni jsúce wšie práce, wšech nákladuow, kteréž jest pro nás a naše poddané učinil, opět děkujeme; w celém úmysle tom jsúce, nynie i wždycky, rowně i wýše jemu bratru našemu milému i dětem jeho odplatiti chcem, i jeho wšem poddaným zwláštní milost, kdežby sě udalo, nahraditi.

Prosíme také bratra našeho milého krále Polského, aby tento nynější a znamenitý nátisk, který sě nám a králowstwie našemu děje bezewšie winy i příčiny sprawedliwé, kterak ti nám zprotiwilí hlediece hanby a zkaženie králowstwí našeho, Otce swatého na to wedú, aby takowú nemilost proti nám ukázal; usilujíce o to, bychom k žádné zpráwě a slyšení dopuštěni nebyli. Kdežto my pak wzdy nepřestáwáme wolati pro buoh a pro najwyšší sprawedliwost, aby miesto tak weliké přísnosti milostiwě nám sprawedliwosti uděleno bylo na miestech slušných, ježtobychom newinu swú zprawiti mohli; a byloliby co na nás nekřesťanského, jehož bohdá nemníme, nenieť úmyslu našeho w tom státi, ale sě zachowati jako prawý král křesťanský. A protož prosíme i žádáme, jakož i w prwnie odpowědi našie učinili sme, aby náš milý bratr král Polský tyto wěci k srdci wezma nás před Stolicí Apoštolskú sobě poručena měl: abychom tak nemilostiwě od té Stolice proti wšie sprawedliwosti tištěni nebyli.Přihlásit/registrovat se do ISP