28.

Krále Jiřího list odpowědní proti Zdeňkowi ze Šternberka.

W Praze, 1467, 20 Apr. (Kop. arch. Třeb.)

My Jiří z božie milosti král Český etc.

Tobě, Zdeňku ze Šternberka.  Wědětiť dáwáme, že sme tě w swú nemilost wzeli, pro příčiny a winy twé, kteréž teď tobě wypisujem: najprwé, že jsa úředník i radda naše, nezachowal's se k nám tak jakož na tě příslušelo, a neslušně a neprawě proti nám jakožto králi Českému pánu swému se jmáš. I také že jmaje podlé swého úřadu Pražského purkrabstwie práwa dopomáhati proti těm, kdožby proti práwu činili: ty pak těm, kdož swú wuoli proti práwu wedú, jakožto Burianowi z Gutšteina, jeho swéwolnosti pomáháš a jej zastáwáš. I žes ty zrádné Plzeňské, kteříž sú nás o město naše Plzeň zradili a připrawili, k sobě přijal, jim radu a pomoc dáwáš. I pro takowé twé neslušné běhy a twá předsewzetí, s boží pomocí a přátel, pomocníkuow, poddaných i služebníkuow našich, chceme tě zjewně a swětle, po wyjití tohoto stánie z toho trestati, jakž na to slušeti bude. Dán w Praze, w pondělí před Sw. Jiřím, anno etc. LXVIIo.Přihlásit/registrovat se do ISP