27.

Králowna Johanna psaním ku p. Zdeňkowi ze Šternberka pokauší sě ještě o smírliwé mezi oběma stranami sjednání.

W Praze b. d. (1467, m. Mart.) (Kop. arch. Třeb.)

Johanna z boží milosti králowá Česká etc.

Urozený wěrný milý! Jakožs nám po Kobianowi a Mrakšowi wzkázal některá podáwanie, co se KMti pána a manžela našeho najmilejšieho, tebe i jiných přátel twých dotýče, tomu sme porozuměli, ale ne dokonce; wšak hledíce obecnieho dobrého, i také k twé prosbě, wznesli sme ty wěci na JMt králowskú podlé waší potřebnosti, i swú sme přímluwu w tom učinili, aby JMt nám w tom swú wuoli ráčil dáti, abychom w tom pracowali a tu wěc k dobrému konci přiwesti mohli. Tu JMt předložiw široce co škodného jest z takowého prodléwánie šlo, wšak JMt králowská naší pilné prosbě dal jest nám to wše konečně w moc, co se stranních i obecných  wěcí   mezi JM, tebú a twými přátely dotýče. Protož chcešli ty také o ty wšecky wěci obecnie i strannie na nás mocně přestati, i swé přátely k tomuž wésti, dajž nám to listem swým wěděti: a my s pomocí boží to na se wzíti chceme, tak se w tom mieti a tak jednati budem, aby napřed pánu bohu čest z toho šla, obecnímu dobrému slúžilo, KMti, tobě i přátelóm twým k dobrému konci přišlo. A jestližety již tak učiniti chceš, a po těchto poslech i listem twým nám wěděti dáš bez meškánie, tehdy sme na JMti to již obdrželi, že JMt od S. Jiřie do dwú nedělí ráčí w dobrowolném stání se zachowati, aby w tom času ty wěci s pomocí boží mohly býti zjednány. A ty také s přátely swými aby se též w témž příměří zachowal až do téhož času, a w listu swém nám o tom wěděti dal. Dán w Praze etc.

Urozenému Zdeňkowi ze Šternberka.Přihlásit/registrovat se do ISP