25.

Pamět do desk zemských zapsaná o swobodách zemských králem Jiřím na sněmu obecném potwrzených.

(W Praze) 1467, 27 Febr. (Z rkp.)

Quinto libro Johannis Plana.  G. 6.

Serenissimus Princeps et Dominus, D. Georgius Dei gratia Bohemiae Rex etc. zapsati kázal tyto wěci wdolepsané:

O Berni.

Najprwé: že berně na zemi České žádati ani bráti nemá bez swolenie zemského JMt ani jeho budúcí králowé Čeští, než tak wedle toho zpuosobu, jakož prwotní králowé Čeští obyčej bráti měli; jakož pak listowé od předkuow JMti králuow Českých na to wydaní swědčie.

O úroky.

A o úroky, kteříž sú dáwáni JMti, též JMt kázal utwrditi a utwrzuje dskami týmž wším obyčejem a mocí zápisu tohoto, jakož jest slawné paměti král Ladislaw předek JMti utwrdil dskami. A registra ta, po kterýchž sú nynie úrokowé bráni, že JMt chce je hned kázati spáliti.

O wojnách.

Item o wojnách též že JMt k žádným wojnám nutiti nemá pánuow a rytieřstwa země České mimo řády a práwa prwotní; jakož králowé prwotní Čeští zachowali pány a rytieřstwo, též JMt chce sé zachowati, a mimo to k nižádným wojnám on JMt ani jeho budúcí králowé Čeští nutiti nemají.

O kladenie we dsky.

Item. JMt toto powolenie učiniti ráčil jest, aby potom páni a rytieřstwo mohli swobodně kupowati wšelikteraké dědiny swobodné od měšťan, dědinníkuow a sedlákuow. A ty dědiny, kteréž by tak kúpeny byly, mají kladeny we dsky býti pánóm a rytieřstwu, aniž třeba bude powolenie k tomu žádati KMti.

O úředníciech cizozemcích.

Item že JMt ani jeho budúcí králowé Čeští nemají na zámky a úřady zemské cizozemcuow sázeti.

O odúmrtech.

Item o odúmrtech tak JMt kázal zapsati: že odúmrti wšelikeraké JMt dáwá těm, kteříž JMt za to prosie. Ale že to stojí na súdě dworském a na páních, kteříž w súdu dworském sedají, jestližeby to bylo přisúzeno súdem dworským, což by JMt za odúmrt dal komužkoli, tehdyby jemu ostalo; nebo JMt nedáwá než to, k čemuž by práwo měl. A w té we wšie wěci JMt ráčí se zachowati ku pánóm, rytieřstwu i ke wšie zemi tak, jakož JMti předkowé zachowáwali sú se králowé Čeští. A páni i rytieřstwo mají se také k JMti král. práwě zachowáwati, jakož sú předkowé jich k předkóm JMti králóm Českým se z starodáwna zachowáwali.

O grošiech a zlatých.

Item že JMt ráčí kázati groše u Hory dělati takowé w této mieře, a to s radú panskú i wšie země, aby zlatý Český, Uherský a dukát byl po pětmezcietma grošiech, a aby těch pětmezcietma grošuow za zlatý stáli a zlatý za pětmezcietma grošuow sprawedliwě; ale to bez pohoršenie práw starodáwních.

O fersuchary.

A o fersuchary má se tak státi, jakož list ciesaře Karla a krále Wáclawa swedčie, ale wšak bez pohoršenie práw, kteréžby páni a zemané z starodáwna měli o to což mezi sebú s obú stranú činiti mají. 

Super hoc nuntii ad tabulas ex parte Regiae Majestatis referentes praemissa fuerunt: Joannes de Rosenberg, Leo de Rosenthal supr. magister curiae regni Bohemiae, Henricus de Michalowic supr. camerarius, Theodoricus de Janowic et de Chlumce supr. judex ejusdem regni, Wilhelmus junior de Risenberg et de Rabij, Henricus de Kolowrat et de Buštiewes, Zdenko Kostka de Postupic magister monetae regni Bohemiae. Actum anno domini MCCCCLXVIIo, fer. VIta post Matthiae apostoli.



Přihlásit/registrovat se do ISP