17.

Beneše z Daupowa list odpowědní proti králi Jiřímu, ku pomoci města Plzně.

W Plzni, 1466, m. Apr. (Kopie arch. Třeb.)

Proti najjasnějšiemu kniežeti a pánu p. Jiřiemu králi Českému a markrabí Morawskému etc. Jakož jest pan Čeněk z Klinšteina s některými dobrými lidmi odpowěd učinili pánuom Plzeňským, w té odpowědi jim sě za nepřátely kladúce, a wysoce jich na jich cti dotýkajíce w swém psaní; a já sem od nich žádné zlé powěsti neslyšal w žádných zemiech okolních křesťanských, a o nich toho newěřím, než že jsú dobří lidé a křesťané dobří, a po wše časy zachowawše sě na swé cti a wieře jakožto dobří lidé. Protož já Beneš z Dúpowa wystřiehám sě proti Waší Králowské Milosti, a swú čest proti wám ohrazuji, a proti služebníkuom i poddaným wašim swětským i duchowním tiemto listem odewřeným, že WKMti a wašim služebníkuom a poddaným swětským i duchowním nepřietel chci býti, jim (Plzeňským) jich sprawedlnosti pomáhati a wedle nich w míru i nemíru státi, dokudž jsem w jich službě, i s těmi se wšemi mými služebníky, ktožby při mně byli. A dále WKMti ani tomu žádnému, ktožby WKMti pomáhati chtěl, nechci ničimž winen býti. Dán w Plzni, anno MCCCCLXVIo.Přihlásit/registrovat se do ISP