12.

Titíž oznamují panu Jindřichowi ze Stráže, že ke sjezdu swolují, ale w čas pozdější a jim příhodnější.

Na Strakonicích, 1466, 1 Jan. (Z rkp. Resenb.)

Urozenému pánu, p. Jindřichowi ze Stráže, najwyššiemu hofmistru králowstwie Českého, přieteli našemu milému.

Službu naši wzkazujem, urozený pane a přieteli milý! Jakož nynie po našich a přátel našich dobrých lidech a služebníciech, kteříž od nás wysláni byli na sněm minulý od některých z pánów a zeman, také některých i z měst, po sepsané cedule na nás a přáteléch našich žádán sjezd, a toho abychom dali odpowěd tobě na božie křtěnie: toho my sjezdu neodpieráme, než ponewadž čas tak krátek, buoh to wie, že my se tak w krátkém času s knězem biskupem Wratislawským JM a se pány přátely jinými shledati nemuožem. Než chcmeť se což najspieš budem moci shledati, a zwlášte bohdá o masopustě. Tu se pak spolu shledajíce, dáme tobě na Kamenici ze spolka bez meškánie wědeti po swóm poslu, kdy a který čas, kde a w kterém miestě bychom se s těmi pány a zemany i z měst k tomu jmenowanými chtěli sjeti a shledati; a k tomu a k takowému sjezdu aťby kněz biskup JMt s swými dobrými lidmi jeda tam i zase, i my tudiež, gleity podlé potřebnosti byli opatřeni, abychom bezpečně přijeti a odjeli na swá obydlé mohli. Datum Strakonicz, ipso die Circumcisionis Domini, anno MCCCCLXVIo.

Jan z Rožemberka a Zdeněk ze Šternberka, najwyšší purkrabie Pražský.Přihlásit/registrovat se do ISP