8.

Forma přiznáwací jiných pánůw a rytířůw k témuž zápisu.

Bez datum. (Z rkp. Talmb.)

Já Burian z Lažan a na Bechyni tímto listem wšem wuobec a wšady wyznáwám: jakož wysoce duostojný w boze otec a pán kněz Jošt biskup Wratislawský etc. JMt a urození páni o obecné dobré wší koruny české práw a swobod zasadili se a těch s boží pomocí opustiti nemíní, a zawázali sú se a zapsali, kdožbykoliwěk chtěl je od nich kterú mocí tisknúti kterýmžkoliwěk wymyšleným obyčejem, že sobě mají radni a pomocni býti, a to za plných pět let pořád zběhlých, jakož ten zápis šíře okazuje: a protož já Burian z Lažan tímto mým listem otewřeným pod swú pečetí slibuji swú dobru wíru a čest, wedle JMti kněze biskupa a pánuow zemských we wšech těch wěcech státi a tak se jmíti, jakož ten list hlawní ukazuje we wšech těch kusech a záwazcích, punktích i slowích, jakoby ten zápis w tento muoj přiznáwací list slowo od slowa postawen a wepsán byl, a z toho žádným obyčejem wymyšleným se newymlúwaje ani se wymluwiti moha držeti a zachowati pod swú ctí a wěrú. Paklibych těch wěcí neb které z nich nezdržal, jakož ten list hlawní ukazuje, tehdy sem swú čest a wíru propadl, a to na se sám wyznáwám a k ní mě nemá ani muož nawrátiti nižádné práwo duchowní, ani swětské. Toho na potwrzení a zdržení etc.Přihlásit/registrovat se do ISP