AKTA MEZI KRÁLEM JIŘÍM A JEDNOTAU PANSKAU W ČECHÁCH,

od roku 1463 do 1468.

Prameny, ze kterýchž sme tylo w historickém ohledu dosti důležité listiny wybrali, jsau kromě některých originálůw archivu Třebonského i Hradeckého, zwlášlě rukopisowé tři: 1) Rukopis Rosenberský w archivu Třebonském, pramen to půwodní i authentický jednoty té k r. 1465 a 1466, psaný rukau tehdejšího písaře Rosenberského, s častými korrekturami, a obsahující na 48 listech we kwartu také německé dopisy, od nás zde nepodáwané. 2) Rukopis Lobkowský, dříwe Šternberský, obsahující tak řečenau Cancellaria regis Georgii, t. j. zbírku listin wůbec z kanceláře krále Jiřího wyšlých; k důležitějším latinským listinám tam obyčejně i český sauwěký překlad (pro krále Jiřího, latiny nepowědomého) připojen jest. Bibliotéka knížat z Lobkowic w Praze nyní dwa toho druhu rukopisy chowá. 3) Rukopis Talmberský, chowaný w Českém Museum, a již wůbec známý.

1.

Jošt z Rosenberka, biskup Wratislawský, ku předním pánům Českým žádost swau jewí, aby učiněn byl sjezd wšech přidržejících se církwe Římské w koruně České.

W Nise, 1463, 27 Mai. (Orig. arch. Třeb.).

Urozeným pánóm pánóm, panu Janowi z Rosenberka, panu Zdeňkowi z Šternberka najw. purkrabí Pražskému, panu Zbyňkowi Zajiecowi z Hasenburka najw. sudiemu zemskému, panu Janowi Zajiecowi z Kosti, sudiemu u dworskýcb desk, panu Wilémowi z Rabie a z Risenberka , bratru a přáteluom našim milým.

Službu naši bratrskú a přátelskú wzkazujem wám, urození páni a páni, bratře a přietelé milí! Máme za to, že wás tajno nenie, kterací sú listowé sem do Slezí z Říma přišli, i wám také sú někteří psáni, ač sú-li již wám dodáni; a tak slyšíme, že ještě takowých psaní a jednání wiece na se čekáme. My pak béřeme tu wěc před se, jako ten, ježtobychme srdečně rádi widěli dobré a poctiwé jazyku a koruny našie; a co by se k hanbě i k škodě a k zkáze i k roztržení slawného králowstwie našeho Českého dálo, to nám welmi příkře k srdci jde, jakožto milowníku obecného dobrého země našie; a rádi bychme to rozwodili, coby škodného bylo, a coby bylo dobrého a poctiwého i užitečného nás wšech, to bychme rádi wěrným upřiemým českým srdcem jednali. A protož mluwili sme s pány a přátely našimi kniežaty zdejšími i s jinými dobrými lidmi o to, abychme obecní sněm udělali, a z sebe některé k jednání těch wěcí wybrali; a nám by se zdálo, abyste ráčili též učiniti, a s námi se na některém podobném miestě sjeli. A o téžť píšem do Morawy, do Šesti Měst i do Lužnické země; Loketsko a Chebsko budete moci sami obeslati. A dobréby nám se zdálo, abyste při tom preláty kostela Pražského měli, a ty, ktož k nim zřiedlo mají, a ktož swatého kostela Římského, jakožto naši dědowé a pradědowé i jich předci poslúchají, a řády křesťanské a kostelnie zachowáwají wedle zpuosobu kostela Římského a zpráwy kostela Pražského. A z těch wybraní, s plnú mocí jiných, aby sě s námi sjeli na miestě trefném, a předsewzeli to, coby bylo platné a potřebné ke cti a k chwále milému pánu bohu, wieře křesťanské, koruně našie České, a k zachowání mieru a pokoje, kterýžto milý pán buoh ráčil zjednati skrze našeho pána milostiwého, Králowu Milost. A tu wezmúc ty wěci před se wedle potřebnosti, abychme w tom dále pracowali k Otci swatému, i ku pánu našemu milostiwému KMti, i jinde, kdežby se nám zdálo toho potřebie. A protož prosíme wás, zneste tuto wěc na jiné pány, rytieře a rytierské lidi, také i na miesta, i na wšecky obywatele w koruně našie, ktož stojie pod zpráwú kostela Pražského a úřadu arcibiskupského. A dajte nám toho rozumnú odpowěd, aťbychme se uměli podlé toho zprawowati a ku obecnému dobrému pomáhati s radú a pomocí kniežat, i jiných dobrých lidí duchowních i swětských wezmúc pána boha napřed na pomoc. Datum Nisse, feria sexta dominica post Exaudi, anno etc. LX tertio. 

Jošt z božie milosti biskup Wratislawský etc.Přihlásit/registrovat se do ISP