35.

Páni Čeští strany Polské, dowěděwše se o smrti krále Albrechta, žádají na p. Oldřichowi z Rosenberka, aby se přičinil se swé strany, kterakby k upokojení země sněm obecný zjednán býti mohl.

W Nimburce, 1439, 3 Nov. (Orig. arch. Třeboň.)

Urozenému pánu, panu Oldřichowi z Rosenberka: my Aleš ze Šternberka a z Holic, Hynce z Pirkšteina a z Rataj, Jiřík z Kunstatu a z Poděbrad, Petr z Wartenberka seděním na Zwieřeticích, na wědomie dáwámy, kterak nás jest poselstwie nynie došlo, žeby pán buoh KM krále Albrechta Uherského smrti neuchowal. I budiž jeho jméno swaté pochwáleno ze wšech wěcí; neb jsmy wšichni w jeho moci. Pro kteréžto wy i my s obú stranu u welikých rózniciech byli smy, a mnoho škodliwého tomuto králowstwí stalo se jest; a to milý bóh wie, že nám jest sprwu i wždycky toho žel bylo, a jest, co se jest skrze to zlého dalo a děje. I jsúce nynie sebráni na tomto sněmu w Nimburce, to smy wážili, poněwadž jest pán buoh tak ráčil mieti, abychom se k tomu přičinili, cožby na nás najdál bylo: napřed cožby bylo chwály božie a dobrého obecného a této koruny. A wážiwše ty wěci, zdálo se nám, wás k témuž napomanúti, abyste i wy s wašie strany též hleděli, napřed k chwále božie, dobrému obecnému a této koruny. A zwláště nám se jest zdálo tiem obyčejem, jakož smy i prwé toho často žádali, abychmy sobě sněm wšeho králowstwie učinili, a ten sněm abychom sobě uložili pod bezpečenstwími slušnými s uobú stranu; a abychom na tom sněmu tak jednali, napřed cožby bylo chwály božie dobrého obecnieho a tohoto králowstwie upokojení. Neb na tom sněmu doufámy pánu bohu wšemohúciemu, že wždy uhodímy, což bude k chwále božie, k obecnému dobrému a tohoto králowstwie. k upokojerií; pakliby kým to swrchupsané dobré scházelo, tu wšichni tomu zespolka srozumějí. A čímby ten sněm mohl spěšnějie býti, pro přestánie záhub tohoto králowstwie, to jest naše žádost. A totoť proto tobě píšem jako staršiemu strany wašie, žádost majíce, aby se to wšie strany wašie doneslo, a k tomu od wás aby obeslána byla, zdaby ty wěci mohly k dobrému konci přiwedeny býti. Datum Nimburg, feria tertia post omnium sanctorum, anno etc. XXXIX.Přihlásit/registrovat se do ISP