33.

Strana krále Polského w čechách gleituje k sobě na dwa dni některé pány strany krále Albrechtowy, ke společnému rokowání.

(Před Táborem) 1438, 31 Aug. (Orig. arch. Třeboň.)

My Sudiwoj z Ostroroha, pán a wéwoda Poznaňský, Jan z Tenčína wéwoda Sudomirský, Hynce z Pirkšteina, Aleš ze Šternberka jinak z Holic, Jiřík z Kunstatu a z Poděbrad, Jan z Rúsinowa, Přibík z Klenowého a kněz Bedřich ze Strážnice, wyznáwámy tiemto listem obecně předewšemi, ktož jej uzřie nebo čtúe slyšeti budú, že sme dali a mocí tohoto listu dáwáme jistý plný gleit a prawé bezpečenstwie urozeným pánuom, panu Oldřichowi z Rosenberka, panu Haškowi z Walštaina, panu Šamburskému, panu Remprechtowi z Walsie, panu Hohenbergerowi, panu Eberstorferowi i jiným pánuom, kteříž s nimi pojedú, od jednoho až do padesáti koní, a tolikéž osobám : tak, aby s námi mohli sě na středokraty wojsk našich dnes a zajtra, ta dwa dni celá až do západu slunce, bezpečně sjeti, a s námi rozmluwiti, i zase do wojska swého bezpečně odjeti, bez wšeliké škody osob swých i statkuow. A to sme slíbili i slibujemy napřed sami za sě, i za swé wšecky služebníky, pomocníky i lidi poddané z wojska našeho, i odjinud odkudkoliwěk s strany našie, iěza ty za wšecky, ktožby pro nás učiniti chtěli neb nechati, že jim ten gleit a to bezpečenstwie má ctně wérně zdržáno býti i bezewšeho zmatku zachowáno, tak jakož se swrchupíše. Toho na zdrženie a na swědomie pečeti naše wlastnie wědomě a dobrowolně přitiskli sme k tomuto listu. Jenž dán a psán léta ot narozenie božieho tisícieho čtyrstého třidcátého osmého, w neděli před swatým Jiljím.Přihlásit/registrovat se do ISP