32.

Král Albrecht zawazuje se kraji Plzeňskému ku plnění zápisůw předešlých králůw Českých.

W Praze, 1438, 19 Jul. (Orig. arch. Třeboň.)

My Albrecht, z božie milosti Římský král wždy rozmnožitel říše, a Uherský, Český, Dalmatský, Charwatský etc. král a wéwoda Rakúský, wyznáwáme tiemto listem obecně předewšemi, ktož jej uzřie nebo  čtúce slyšeti budú, že jakož  z jednohlasné wuole na sněmu Pražském woleni a přijati sme za krále a pána králowstwie Českého, w umluwy některých jistých wěcí, kteréžto jiným listem naším wšemu králowstwi wznícím zřetedlně jsú popsány : tak zwlástě wšem pánóm, rytieřóm, panošem i městóm lantfridu kraje Plzeňského slibujem, slowem naším králowským, ty wšecky dluhy a zápisy slawné paměti ciesaře Karla, krále Wáclawa i ciesaře Sigmunda, kteréžto Jich Milosti w zemi České jim zapsali a wydali jsú, buďto na králowstwi nebo na duchowenstwí, ježto sú s jich wolí a wědomím wyšli, neproměnitedlně každému wedle jeho sprawedlnosti držeti, ažby sě jim wedle týchž zápisuow stalo dosti. Na zdrženie toho pečet naši králowskú kázali sme k tomuto listu přiwěsiti Jenž jest dán w Praze, léta od narozenie syna božieho tisícieho čtyrstého třidcátého osmého, w sobotu po rozeslánie swatých apoštolów, králowstwi našich léta prwnieho.       Ad mandatum D. Regis

Johannes Tussek.Přihlásit/registrovat se do ISP