31.

Odpowěd krále Albrechtowa na podané jemu artikule stawůw Českách.

Bez datum (s počátku r. 1438.) (Z týchž rkpp.)

Odpowěd Králowy Milosti Albrechta wéwody Rakúské země, a swolení posluow králowstwí Českého.

Na prwní artikul odpowěd naše jest: Cožkoli kompaktáta a smlúwy mezi zborem Basilejským a králowstwím Českým a markrabstwím Morawským učiněné swědčí a držie,buďto o ty čtyři artikule neb o které jiné, že to má držáno a od nás bráněno a hájeno býti.

It. o druhý kus, totižto o ty kusy zwláštnie, o kteréž pán a otec náš Ciesařowa Milost zapsala se jest etc. i chcme to zemi dowesti se wší pilností, což najdál budem moci. Paklibychom kterých z těch kusuow dokonati nemohli beze lsti, ale máme je w tom držeti a zachowati wedle těch zápisuow a od toho jich tisknuti nedáti; a my také dále mimo to, cožbychom učiniti nemohli, honěni a napomínáni nemáme býti. Také chcme s pilností o to státi a pomocní býti, aby arcibiskup hodný podlé wašie žádosti swěcen byl, kterýžby také žáky oboje swětil, ježtoby tělo a krew boží wydáwali, i také pod jednu zpósobú, wedle kompaktat.

It. o třetí kus, jakožto o práwa a swobody, aby JMt ráčila každý staw w swém řádu a swobodě zachowati a držeti, jakož jest bylo od staradáwna etc. to chcme rádi učiniti, nebo jest hodné  a sprawedliwé.

It. wšecky dluhy a zápisy zemi České slawné paměti ciesaře Karla, krále Wáclawa i ciesaře Sigmunda, kteréž JMilosti zapsali, buďto na králowstwí neb na duchowenstwí, ježto sú s jich wuolí a wědomím wyšly, ty aby ráčil držeti, jakož swědčí.    Odpowěd JMti, že je ráčí držeti, jakož swědčí.

It. o ty listy a zápisy, kteréž od wašich předkuow máme na korunu Českú, abychom je  w moc   panskú   položili  a  swého  panstwie  k té koruně potwrdili etc Na to sme pánuom a poslóm ustnie odpowěd dali, a položenie těch wěcí je úplně zprawili.

It. zemi Morawskú, w kterýchžby zápisích a zawázání byla, aby toho prázdna byla a k koruně České aby zase nawrácena byla. Odpowěd naše, že zemi té ke cti a ku prosbě a žádosti jich, ač sme koliwěk weliké a nesmierné náklady pro zachowánie té země učinili a mnoho dobrých lidí ztratili, chcme list hlawní a majestát, kterýž máme na tu zemi, s sebú wzieti, a při korunowání našem k jiným listóm a privilegím králowstwí Českého dobrowolne w moc Českú položiti, aby tudy naši lásku a příchylnost, kterúž máme k té koruně, poznati mohli.

It. jakož žádáte o králowú starú paní a mateř naši etc. wěztež žeť Jejie Milost již jest úplně prázdna a prosta, a k tomu sme my snažnú pilnost, co sme najdále mohli, přiložili, a chcme dále k nie sě milostiwě ukázati a přízniwě, jakožto k mateři našie milé; jakož sme pak pány a posly toho ústně šíře zprawili.

It. o jiné zámky, jakož sú od koruny odtrženy, abychom o jich nawrácení stáli etc. to chcme s waší radú a pomocí rádi učiniti; neb dobře rozumieme, co w tom dobrého učiníme, že sobě i té zemi k užitku a   k dobrému přispoříme.

It. kniežata Slezská a jiné země k České koruně příslušné chcme rádi při jich swobodách a práwích   zóstawiti a jich  brániti před bezprawím s waší radil i pomocí.

It. o Horu aby wyzdwižena byla, k tomu se chcme, což najlép budem moci, přičiniti; neb jest to naše i té koruny i jiných zemí dobré a poctiwé.

Item abychom úřady a zámky Čechóm, kteřížby se nám líbili, poručili. Odpowěd naše, aby cizozemec w Čechách na úřadě nebyl nežli Čech, ale w jiných zemiech k koruně příslušejíciech aby bylo držáno, jakž jest ciesař Karel i jiní králowé Čeští předci naši to ustanowili, podlé listów a privilegií na to daných.

Item cožby se koliwěk této koruny České dotýkalo, to chcme rádi s radú Česku té zemi učiniti, a wěříme wám, že nám s pilností raditi a pomáhati budete, což našeho i té země počestného a dobrého bude.

Item též také ačbychom z země pro které potřeby odjeti musili, chcme podlé wašie rady jednati a tu zemi opatřiti. A pak, kdyžby se tak udalo, mienilibychom i Čechy s sebú wésti, i při sobě na dwoře mieti, a jim milost a přiezeň naši jakož těm, kteréž milujem, okazowati.Přihlásit/registrovat se do ISP