30.

Artikulowé podaní od stawúw Českých králi Albrechtowi při wolení jeho na králowstwí České.

Bez datum, (na konci r. 1437.) (Z rkp. Šternb. a Třeboň.)

Najprwé o ty čtyři artikule, o něž se jest tato země zasadila, a o to se jest stala smlúwa s koncilium Basilejským, i kompaktáta smluwena a sjednána mezi zborem Basilejským a králowstwím tiemto a markrabstwím Morawským, kteréžto držíme a držeti mienime: abychme w tom zachowáni byli, a jestližeby nás kto od toho chtěl tisknuti, aby nás Jeho Milost hájila a bránila, abychme od toho tištěni nebyli.

Item jakož Ciesařowa Milost slawné paměti Sigmund pán náš zapsal se jest nám a zemi w některé wěci zwláštnie, ježto to zápisowé jeho s majestátem šíře ukazují a swědčí: w ty wšecky wěci aby se nám tento též zapsal a je dowedl k miestu. Pakliby čeho bezelsti k konci a k skutku dowesti nemohl, ale aby nás při tom wedle týchž zápisuow zachowati ráčil; a chtělliby nás od toho kto tisknúti, aby nás w tom, jakož pán náš, hájil před každým a bránil. A zwláště o arcibiskupowi, nemohlliby ten býti swěcen, kterýž jmenowán a wolen jest, ale buď jiný, kterýžby tělo a krew boží rozdáwal a žáky rozdáwati chtějice swětil k kněžstwí.

It. o práwa a swobody této koruny: aby JMt ráčila každý staw w swé swobodě a řádu zachowati a držeti, jako jest bylo od staradáwna, a též i práwa zemská aby JMt ráčila držeti a zachowati, jakož sú byla a šla od staradáwna.

It. wšecky dluhy a zápisy w této zemi slawné paměti ciesaře Karla, krále Wáclawa i ciesaře Sigmunda, kteréž JMt zapsal buďto na králowstwí neh na duchowenstwie, ježto sú s jeho swědomím a wuolí wyšly, ty aby ráčil držeti, jakož swědčí.

It. jakož JMt přijímáme za pána a krále koruny našie, žádáme aby JMt ráčila ty wšecky listy a zápisy, kteréž od našich předkuow na tuto korunu má, nám při swém korunowání w moc panskú ke cti země položiti, a zemí swého panstwie potwrditi k koruně České; neb již JMt pánem a dědicem bude králowstwie tohoto, i jeho děti.

It. Morawa swých zápisuow a zawázání aby prázdna byla a k koruně České nawrácena, i ti listowé zase dáni, kteréž na Morawu má.

It. králownu paní naši Její Milost aby prostu a prázdnu z wězenie učinil bez wšelikterakých nátiskuow a šacunkuow.

It. o jiné wšecky země nebo zámky, ježto jsú nesprawedliwě od země České odtrženy, aby JMt o ně státi a jich dobyti zasě ráčil.

It. kniežata Slezská i jiné země a města, kteráž k koruně České příslušejí, aby ráčil při jich swobodách a práwiech držeti a zuostawiti a jich brániti před bezprawím.

It. prosíme, aby JMt ráčila Horu opatřiti a wyzdwihnúti, a to pro swé i této koruny i jiných zemí dobré, poctiwé a užitečné.

It, JMt kteréž úřady a zámky w této zemi má, aby neráčil na ty saditi jiných než Čechy, kteříž se JMti líbiti budú a zdáti.

It. Cožby se této koruny dotýkalo, aby JMt ráčila o ty wšecky wěci s radú Čechuow země této učiniti.

It. Jestližeby JMt pro které swé potřeby z země kdy odjeti ráčil, prosíme aby tu zemi pro wšecky zmatky ráčil opatřiti wedle rady země České.Přihlásit/registrovat se do ISP