29.

Podobné stížnosti o nezdržení Čechům některých článku kompaktat.

Bez datum. (Z rkp. Budišinského.)

Tyto wěci se nedržie smluwené w kompaktatech.

Jedno aby tu, kdežkoli tato léta krew božie rozdáwána, aby tu na těch miestech ti lidé nebydlili, kteříž krwe božie nepřijímají aneb nerozdáwajú Toho žádáme, aby to bylo w skutku držáno, buď w Praze aneb jinde w Čechách neb w Morawě.                                                                .

It. kompaktata, to jest umluwy s ciesařem učiněné, swědčí, že faráři u kostelów, kteřížby nechtěli rozdáwati krwe božie lidem ježto žádají, nemají býti faráři ti u kostelów trpieni, ale jiní ježtoby krew boží rozdáwali mají býti na jich miesta zjednáni. Toho žádáme, aby se ty umluwy najprwé w skutku držely, než nowé které jiné umluwy činiti budeme.

It. kompaktata a umluwy s ciesařem i s koncilium Basilejským máme pečetmi utwrzené, aby biskup Morawšký i nynější i jiní wšickni budúcí krew boží sami lidu obecnému rozdáwali, a žáky ježtoby rozdáwati chtěli, aby na kněžstwo swětili: žádáme, aby ten k tomu najprwé připrawen byl, aby naši žáci po kněžstwo do Říma nechodili.

It. kompaktata swědčie, aby mnišie a jeptišky nebyli přijímáni do žádné obce bez wuole arcibiskupa.

It. legatowé mocí Basilejského koncilium w kompaktatach přísně přikazují biskupu Olomúckému i Litomyšlskému i wšem farařóm i budúcím, aby krew boží z kalicha lidu obecnému žádajíciemu rozdáwali. Toho žádáme najprwé, aby tak bylo zachowáno.

Item máme umluwy s ciesařem, aby w Čechách žádný cizozemec nedáwal žádných obroków, to jest ani kostelów, oltářuow, ani jiných řádných duchowních úřaduow, než toliko král a Čechowé, kteříž k tomu práwo mají.

Item aby wšickni hřiechowé smrtedlní zjewní byli zkaženi a nebyli trpieni, ani na knězích, ani na swětských, neb tak kompaktata swědčie.

Item zbožie kostelnic nemají býti od swětských nesprawedliwě držána neb osobena.Přihlásit/registrovat se do ISP