28.

Stížnosti od některých stawůw Českých proti císaři Sigmundowi wedené, že záwazkům swým dosti nečiní.

Bez datum, r. 1437. (Z rkp. Brazydyn.)

"Artikulowé proti císaři, jichžto nedrží."

Najprwé Císařowa Milost toho nedrží, jakožto jest slíbil, aby w králowstwí a w markrabstwí nesličná směsice nebyla trpína, totiž kde jest na kterých místech pod obojí spuosobú dáwáno etc. aby tu nebylo dáwáno pod jednú: proti tomu se děje w Praze, i jinde w Čechách i w Morawě, že pod jednú spuosobú protiwrí kněžie podáwají.

Druhé slíbil, aby arcibiskupu a podbiskupuom woleným zjednal potwrzení a swěcení: toho nezdržal, nezjednal a nedokonal.

Třetí slíbil, aby toho arcibiskupa powolaného wšickni kněžie arcibiskupstwie Pražského, to jest i protiwníci, poslušní byli. Proti tomu již netoliko kněžie protiwníci poslušní nejsú, ale i naší strany od jeho poslušenstwí mnohé knězi odtrhl, když jest administrator nad něho wolen.

Čtwrté slíbil, aby biskup Olomúcký a Litomyšlský lidu obecnému, kdežby žádali, pod obojím spuosobem (podáwali): toho nedrží a žádného neswětí.

Páté slíbil, aby biskupowé zjednali kněží na ta místa, kdež jest pod obojím, ježtoby takéž posluhowali: toho nedržíc, kněžím prawdám božím odporným ta místa jednají w Čechách i w Morawě, a naše strany kněží od kostelúw wytiskují.

Šesté slíbil, aby ti biskupowé žáky na kněžstwí swětili, kteřížby chtěli tělo a krew boží rozdáwati pod obojím spuosobem : toho nedrží, neb žádného neswětí.

Sedmé slíbil, aby farářowé, kteříž by se chtěli k kosteluom nawrátiti, s swého biskupa powolením aby lidem pod obojím spuosobem podáwali; pakliby toho neučinili, aby nebyli trpíni.   Toho nedrží, neb již sú mnozí faráři, ježto se k kosteluom nawrátili w Čechách bez arcibiskupowa powolení, a žádnému pod obojí spuosobú nepodáwají.

Osmé slíbil, aby mniši nebyli přijímáni bez arcibiskupowa powolení: a již proti umluwám jsú w Praze i jinde na mnohá místa uwedeni, a arcibiskup k tomu nikda neswolil.

Dewáté slíbil, že wšickni zjewní a smrtedlní hříchowé nemají swobody míti: toho nám nedrží, neb pod jeho mocí mnozí zjewní hříchowé smrtedlní swobodu mají, jako newěstky, tanci, kostky a jiní hříchowé, a zwláště w Praze i jinde po­hříchu mnoho se zlého zjewně děje.

Desáté slíbil kaplany, ježtoby rozdáwali pod obojí spuosobú etc. na swém dwoře a před sebú rád widěti a je míti: toho nedrží, neb ještě ižádného takowého nemá na swém dwoře.

Jedenácté slíbil, když do Čech přijede, že chce klenoty, listy, privilegia, kteréž nám byl po králowě smrti pobral, wrátiti: toho něco málo nawrátil, a což pil­nějšího zachowal, anebo dal, kam ráčil.

Dwanácté slíbil nám swobod i řáduow i práw potwrditi, aneb w tom zachowati: proti tomu slibu, úroku wší země požádal a již polowici wybral, a k tomu wšem na wojnu na jich náklad hotowu býti kázal; tudy chtě tuto zemi téměř ze wšech swobod neřádně wywesti a utisknuti, ježto toho nám a žádným předkuom nikda žádný král nečinil.

Třinácté slíbil, aby žádný w Čechách cizozemec newládl na úřadech : proti tomu již cizozemci swětle úřady drží a súdí, i arcibiskupstwi zprawují, k welikému pohanění jazyka českého a utištění prawdy boží, i k rušení a wywedení ze wšech umluw, kteréž s JM máme.

Čtrnácté slíbil, se přičiniti, aby k učení Pražskému a k špitáluom zboží byla nawrácena: toho nedrží, na těch zbožích zápisy čině služebníkuom swým.

Patnácté slíbil žádnému zlým nespomínati, kdo jest w těchto záštích proti němu byl: proti tomu kněze Hawla od S. Haštala jawše beze wší winy duowodné, Holickému wydati kázal; kterýžto těžce zmučen jest, a jakož slyšíme i umořen. A zpraweni jsme, že se i jiným též děje; jakož on na žádného laskaw není, kdož se wěrně prawd božích drží.

Šestnácté slíbil o zápisy, kteříž sú se stali buďto na dědické zboží, neb na poručenstwí etc. žeby neměli rušeni býti, než aby ti zápisowé moc měli: proti tomu pana Jiříka Wismburského zápisuow řádných odsúdili.

Sedmnácté slíbil, coby obtížení bylo  neřádného  při  súdích, aby  napraweno bylo: i již zjewně jest shledáno, že se nenaprawuje, ale nakřiwuje; jakožto zwláštně Jana Zmrzlíka za křiwého odsúdili, jeho pře neslyšawše, a Beneše  z Mokrowús pan Krušina pohoní, wěda,  že Beneš  není  bezpečen k súduom  státi, a prwé není slýcháno, by pan Krušina z čeho mu winu dáwal; a Chwala z Říčan jawše, odsúdili jej, jakž se jim zdálo, proti řáduom a swobodám země.

Osmnácté slíbil Horu opatřiti, aby zwelebena byla: již jest ji nezwelebil, a téměř na najwyšší zawedl a zapustil, k weliké škodě a k hanbě koruně České; a dopustí wědomě na mnohých místech peníze falešné dělati.

Dewatenácté: To se nám také welmi zle líbí, že lidi najznamenitější naši strany, ježto sú w prawdách božích, duchowni i swětské, z swé raddy od úřadu zawrhl, a ježto jest najwíc skrze těch lidí zjednání do země uweden i za pána přijat; a stranu nám odpornú i prawdě boží i do raddy přijal, a je na úřady k sazení a k wládnutí ustanovril; tomu každý rozuměti muož, kam se to chýlí.Přihlásit/registrovat se do ISP