27.

Žádosti podané od stawu rytířského nejwyšším auředníkum a saudcúm zemským na sněmu, týkající se swobod stawu tohoto.

Bez datum, r. 1437. (Kopie arch. Třeboň.)

"Požádání zeman na Ciesařowě Milosti."

It. Najprwé, milí páni, žádáme, abyste nám ráčili pomocní býti, abychme zuostaweni byli při těch swobodách i řádech této země, jakož od staradáwna i nasi předci sme požíwali a dřewní králowé také drželi sú.

It. Také o této berni, toť jsme JMti po puol úroka dali dobrowolně, ačkoli wšecka země k tomu neswolila, ani také o ten kus sněm byl, wšak sme to rádi JMti ku pomoci učinili, ač se koli proti swobodám této země to stalo. A newidíme, by to bylo obráceno tak, jakož najprwé od JMti w žádání jeho položeno jest. Protož aby JMt wzhlédla na welikú záhubu chudých lidí, také na drahotu tohoto času, a již nás i našich chudých lidí ráčil u pokoji s tú polowicí berně nechati.

It. Také jakož JMt, kdyžby koli kto neposlušen byl, ihned každému w zemi wzhóru káže býti : aby JMt také nás ráčila zuostawiti při našich swobodách w tom. Neb nejsme žádnému ciesaři ani králi powinni slúžiti, leč nám za to dadie. A protož jsúce swobodni, móžem slúžiti kdež chcem, jedno s zemí, proti zemi nic; jakož JMt sama to dobře wěděti muože.

It. Také prosíme JMti, aby se JMt ráčila přičiniti o tu při, o kterúž sú poslowé nynie do Basilie wysláni, aby k spěšnému konci přiwedena byla. Jestližeby JMti buoh neuchowal, jenž toho bože nedaj, strachby byl, by nowé záštie w zemi newzniklo, jakož i prwé bylo; abychme při takowém uložení a upokojeni mohli zuostati, a pána boha chwáliti.

It. Také prosíme JMti i wás pánów, aby súd zemský weden byl tak jakož od staradáwna bylo jest, aby panoše  w zemi osedlí před súdem  nebyli urukowáni, neb se to prwé nikdy nedálo. Také aby súd po přiezni nešel, aby bohatí a přietelé po přiezni súzeni byli, a wdowy, sirotci a chudí čakali; a také aby páni neodsuzowali, pře do konce newyslyšiece. To aby JMt ráčila opatřiti i s wámi, páni, aby to bylo opraweno a dalo se tak, jakož od staradáwna bylo.

It. Také prosíme JMt i wás pánów, kdyžby měl býti který sněm o zemské které wěci, aby sjezd prowolán byl k určenému času, a tím sněmem swolaným aby nebylo dleno. Neb skrze to prodléwánie uloženého sněmu pro potřeby a pro ztrawu mnozí zemené nemohu dlúho zuostati a musejí odjeti; a tak potom několiko osob z krajów zuostanúce, i swolé na wšicku zemi, ano wsech wuole nebude. To také račte opatřiti, aťby se to nedálo.Přihlásit/registrovat se do ISP