26.

Artikulowé smluwení na zdržení kompaktát w Čechách.

Bez datum, (1437, 10 Mart.) (Z rkp. Šternb.)

Tyto jsú smluwené wěci na zdrženie korapaktatuow.

Najprwé, aby sedm swátostí křesťanských řádně a práwě posluhowány byly, podlé řádu obecné cierkwe swaté.

Item aby podlé kompaktat přijímajícím tělo a krew boží wždycky řečeno bylo, že oni mají wěřiti, žeť pod zpósobú chlebnú ne samo tělo, ani pod zpósobú wína sama krew jest, ale pod každú zpósobú jest wšecek celý (Kristus.)

It. kněžie hodiny říkajte ustawené podlé rubriky Pražské.

It. poctiwé znamenie spasitele našeho kříže swatého aby we cti jmieno bylo, podlé obyčeje swaté cierkwe a lidu křesťanského.

Item aby obrazowé w kostelech byli pána Krista a panny Marie i jiných swětic i swatých, a kněžie učte lid podlé ustawenie cierkwe swaté, kteráž die de consecrat. dist. III: poctiwé obrazy křesťané ne bohy nazýwají, ani jim slúžie jako bohóm, ani w nich kladú naděje spasenie swého, ani od nich súdu čekají budúcieho, ale pro pamět předkuow swatých we cti je mají, ale ani jim ani kterému stwoření slúžie jakožto bohu; ale podlé řeči swatého Řehoře i jiných swatých doktoruow, obrazy před očima mámy, aby wezdajšie tělesné widěnie námi hýbalo, že když malowánie widíme, aby nás to wezdajšie widěnie k tomu naši mysl pozdwihalo, čížto obraz widíme, a my jistě w čas jako před božstwím klekáme, ale tomu se modlíme; kohož skrze obraz narozeného, umučeného aneb na prawici sedícieho zpomínáme; a někdy malowaným jako písmem syna boha ku paměti přiwodíme, mysl naše zamúcenie, žalost, né ze zkřiešenie má radost.

Item aby u dweří kostelních byla woda swacená, kterúžto w kostel jdúce lidé jsú kropili, podlé swatých otców spasitedlného ustawenie a řádu cierkwe swaté, a nedělnie dni aby bylo kropenie i nad těly umrlých, jakož i jinde jest obyčej.

Item mše (aby) nebyla slúžena, než na oltáři swaceném podlé řádu cierkwe swaté.

Item mše (aby) zpiewány neb čteny byly podlé řádu Římského a rubriky kostela Pražského, a podlé toho, kdy má wiera neb prefacie neb pater zpiewán neb čten býti, aby nebylo ukracowáno; neb podlé ustawenie swatých nemají na mši než ty modlitby a chwály řiekány býti, které sú od cierkwe swaté potwrzeny, a aby nižádný po swé wuoli nic nepřidáwal, ani ujímal, ani proměňowal, a aby líbánie mieru kromě zádušních mší lidem bylo podáwáno.

It. o hromnicech swiece aby byly poswěcowány.

It. na počátku postu popel aby byl swěcen a lidem na hlawy kladen.

It. jehněd a swiece i krmě welikonočnie i woda krstitedlná aby byly poswěcowány.

It. podlé práw ustawenie aby práwem faráři byli zjednáni, aneb, jakžto jest slušno a hodno, aby osady měly faráře ustawené podlé zákona a práwa swaté cierkwe.

It. púti aby nebyly zabráněny, neb sú je swětí i učili i sami činili, ale lid buď zprawen, aby z lehkosti pútí newedli, ani pod znamením putowánie nečistoty neb zlosti nehledali, ale z ňáboženstwie a swým hřiechóm za pokánie s bázní boží je poctiwé wedli ; neb těžký hřiech jest, swatých wěcí zle užíwati, a pod podobenstwím služby božie ty wěci činiti, kteréžto popúzejie u wětčie božie uhněwánie.

It. ofěry ty i před zákonem Mojžíšowým i za zákona starého i nowého wždycky od swatých jako swaté sú chwáleny a welebeny; neb onu wdowu obět wkládající w poklad chrámu sám Kristus jest pochwálil. Protož nižádný jich nepotupuj, ani zapowiedaj, ale aby je poctiwě wedli; neb starých swatých práwa učie, aby při slawných mšech ofěry býwaly, ale pro posluhowání swátostí nebylo těžkého šacowánie a dobýwánie, ale byloliby co dobrowolně podáno z náboženstwie, nemají tiem kněžie pohrzeti.

Item poctiwost a poslušenstwie slíbené swaté cierkwi matce a swatému zboru Basilejskému i Římskému biskupu papeži aby w prawdě a w skutku bylo zachowáno.

It. podlé wiery a za wieru křesťanskú aby to bylo držáno a kázáno, že w té swátosti těla a krwe boží po poswěcených slowích pod spuosobú chleba a wína jest prawý a celý pán Kristus, a tu potom nepoostáwá podstata tělesného chleba ani wína,Přihlásit/registrovat se do ISP