22.

Císař Sigmund ubezpečuje města Česká, že ku přijetí zase obywatelůw we wálkách odběhlých, swětských i duchowních, nucena nebudau.

 

W Jihlawě, 1436, 22 Jul. (Ze starých rkpp.)

My Sigmund, z božie milosti Římský césar wždy rozmnožitel říše, a Uherský, Český etc. král, wyznáwáme tiemto listem obecně wšem, ktož jej uzřie nebo čtúc slyšeti budú: Jakož sme nynie zde po té jednotě, kteráž sě děkujíc pánu bohu stala mezi posly králowstwie Českého a mezi legaty swatého zboru Basilejského, také sme s nimi o naše panowánie, jakožto dědic prawý a pán té země, mluwili a jednali: tak sú nás poctiwí poslowé města Pražského i jiných měst jmenowaného králowstwie Českého pilně požádali, abychme ráčili swoliti, kto jsú prwé w městech obýwawše kterakkoli tyto časy měst prázdni byli i jsú, buďte swětští neb duchowní,k jich zase přijetí a k statkuom nawrácenie, aby od žádného mimo jich wuoli tištěni nebyli obyčejem nižádným. Protož my nechtíce jich žádosti oslyšeti, aby mír a pokoj té země a jednota skrze to rušena nebyla: i swolujem k tomu, nechtíce by swrchupsaná města k tomu, jakož šwrchupsáno stojí, mimo jich wuoli žádným obyčejem tištěni byli. Atomu na swědomie náš césařský majestát kázali  sme přiwesiti k tomuto listu. Jenž jest dán w Jihlawě, léta od narozenie syna božieho tisícieho čtyřstého třidcátého šestého, den swaté Máří Magdaleny, králowstwie našich Uherského w padesátém etc.Přihlásit/registrovat se do ISP