18.

Dokonání kompaktát s posly zboru Basilejského, a stwrzení jejich.

W Jihlawě, 1436, 5 a 2 Jul. (Z rkpp. i z kompaktat r. 1513 tištěných.)

I.

In dei nomine amen. Nos Philibertus, dei et apostolicae sedis gratia Constantiensis episcopus provinciae Rotomagensis, Johannes de Polomar archidiakonus Barchinonensis, apostolici palatii causarum auditor, decretorum doctor, Martinus Bernerii, decanus Turonensis, baccalarius formatus in theologia,et Thomas Haselbach sacrae theologiae professor,sacri generalis Basiliensis concilii ad regnum Boemiae et marchionatum Moraviae legati destinati, tenore praesentium confitemur et recognoscimus, quod inter generalem congregationem inclyti regni Boemiae Pragae habitam circa festum S. Martini anni domini millesimi quadringentesimi tricesimi tertii, et nos legatos dicti sacri concilii, fuerunt facta, concordata, conclusa et manuum stipulatione firmata capitula cum suis declarationibus et responsionibus, quae sequuntur:

In nomine domini Jesu Christi. Haec, quae infra scripta sunt...

Následuje zde celý obsah čísla 4 od r. 1433, 30 Nov. a násl., wytištěného již nahoře na stránce 398 až do str. 412. Pak přidáwá se:

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium, has nostras literas sigillis nostris fecimus communiri; et ad majorem evidentiam, robur et firmitatem, sigilla serenissimi domini Sigismundi Romanorum imperatoris, et illustrissimi principis D. Alberti ducis Austriae et marchionis Moraviae, ad instantes preces nostras, sunt praesentibus appensa. Datum Iglaviae, Olomucensis diocesis, die quinta mensis Julii, anno domini MoCCCCoXXXVIto.

II.

In nomine domini nostri Jesu Christi, qui est amator pacis et unitatis...

Opětuje se doslowně celý obsah čísla 11, od r. 1435, m. Jul., jakož nahoře na stránkách 421-426 wytištěn jest. Pak následuje záwěrek o pečetěti (dd. 1436,5 Jul.) předešlému weskrze podobný.

III.

In dei nomine amen. Cum inter legatos sacri Basiliensis concilii, et generalem congregationem inclyti regni Bohemiae et marchionatus Moraviae, Pragae celebratam circa festum beati Martini anno domini MoCCCCoXXXIIIo, pro unitate et pace inita, concordata et conclusa fuerint certa capitula, secundum quod utrique parti constat, prout in aliis nostris literis desuper confectis die datae praesentium concinetur:

Nos Alšo de Risenburg alias de Wřeštiow...

Opakuje se doslovně obsah čísla 14, od r. 1435, 21 Sept., tak jakož nahoře na stránkách 434-436 tištěn jest. Potom násl. záwěrek:

Et nos Sigismundus imperator, et dux Albertus praefati, eorum precihus annuetes sigilla nostra praesentibus appendi jussimus. Iglaviae, die secunda Julii, anno domini MoCCCCoXXXVIo, regnorum nostrorum Sigismundi anno Ungariae etc. quinquagesimo, Romanorum vicesimo sexto, Bohemiae sedecimo, imperii quarto.


I.

We jméno božie amen. My Filbert, boží a apoštolské stolice milostí Konstanský biskup kraje Rotomagenského, Jan z Polomar, archiděkan Barcinonenský, apoštolského paláce pří posluchač a doktor w dekretích Martin Bernerii, děkan Turonenský, bakalář w swatém písmě, a Tomáš Haselbach, swatého písma mistr, swatého obecního Basilejského zboru do králowstwí Českého a markrabstwí Morawského legatowé wyslaní, tiemto listem wyznáwáme a přiznáwáme: že mezi obecným sněmem slawného králowstwí Českého, w Praze při S. Martině léta od narozenie božieho 1433, a námi legaty řečeného swatého zboru byli učiněni, smluweny, zawřieni a rukú dániem upewněni jistý kusowé s swými wýklady a odpowědmi, kteríž se počínají:

We jméno pána našeho Jesu Krista. Tyto wěci, kteréž w dole psány jsú...

Následuje zde celý obsah čísla 4 od r. 1433, 30 Nov. a násl., wytištěného již nahoře na stránce 398 až do str. 412. Pak přidáwá se:

Toho wšeho a každého zwláště pro jistotu a swědomie tyto naše listy pečetmi našimi wlastními kázali sme potwrditi; a pro wětší zřejemnost upewněnie a twrdost, pečeti najjasnějšieho Sigmunda Římského ciesaře, a najoswiecenějšieho kniežete pána Albrechta wéwody Rakúského a markrabie Morawského, k snažným našim prosbám jsú k tomuto listu přiwěšeny. Jenž jest dán w Jihlawě, biskupstwie Olomuckého léta božieho tisícieho čtyřistého třidcátého šestého, den pátý měsiece čerwence.

II.

We jméno pána našeho Ježíše Krista, jenž jest milowník pokoje a jednoty...

Opětuje se doslowně celý obsah čísla 11, od r. 1435, m. Jul., jakož nahoře na stránkách 421-426 wytištěn jest. Pak následuje záwěrek o pečetěti (dd. 1436,5 Jul.) předešlému weskrze podobný.

III.

We jméno boží amen. Poněwadž mezi legaty swatého obecného Basilejského koncilium, a obecným sněmem slawného králowstwí Českého a markrabstwí Morawského, w Praze držaným při S.Martině léta božieho MCCCCXXXIII, pro jednotu a pokoj, wzati, smluweni a zawříni jsú jistí artikulowé, jakož obojí straně swědomo jest, a jakož w našich jiných na to učiněných jsú položeni i w tomto listu:

My Aleš z Risemburka odjinud z Wřešťowa...

Opakuje se doslovně obsah čísla 14, od r. 1435, 21 Sept., tak jakož nahoře na stránkách 434-436 tištěn jest. Potom násl. záwěrek:

A my Sigmund ciesař a knieže Albrecht napřed jmenowaní, k jich prosbám jsúce nakloněni, pečeti naše přikázali sme přiwešeny býti. W Jihlawě, den druhý měsíce Čerwence, léta božího MCCCCXXXVI, králowstwí našich Sigmunda Uherského etc. padesátého, Římského šestmezcítmého, Českého šestnáctého, a ciesařstwie čtwrtého.Přihlásit/registrovat se do ISP