17.

Eugenius IV papež Římský schwaluje náklonnost stawůw Českých ku pokoji s církwí, a napomíná je k wěrnosti naproti císaři Sigmundowi. (Překlad sauwěký )[Latinský text půwodní tištěn jest w Raynaldowých annales ecclesiastici na r. 1436, §. 18, bez datum.]

W Bononii, 1436, 11 Mart. (Z kompaktat r. 1513 tišt.)

Eugenius biskup, slúha služebníkuow božích, milým synóm, šlechticuom, pánóm urozeným, městu Praze i jiným městóm králowstwí Českého, pozdrawení a apoštolské požehnání. Wděčný posel dáwno obweselil jest duch náš, milí synowé ! když sme uslyšeli, že milostiwost najwyššího wnukla ducha swornosti a jednoty w srdcích wašich s jinými křesťany wěrnými. Z kteréžto wěci jak weliké potěšeni wzali sme w pánu, pro pokoj a upokojení waše i jiných wěrných, ten to zná, jemuž srdce lidská a myšlení jich zjewna jsú. A zajisté doufání máme, že milosrdenstwí najwyššího, jehožto slitowání jsú nade wšecky skutky jeho, rozmnožit we wás milost swú, a že ctnost a náboženstwí waše swietiti bude w církwi boží, a k nám najwyššímu biskupu zachowáte slušné poslušenstwí a wíru, k spasení duši wašich. Jakož nás také zprawil poctiwý bratr náš, Jan biskup Signenský, kteréhožto pro jeho zaslúžení otcowským milowáním milujeme, mnoho nám wyprawuje o wašem náboženstwí a upřímé žádosti, kterúž máte k nám a k kostelu Římskému. Z čehožto lásku waši z tak chwalitebných zasluhowání chwálíme, napomínajíce wás, abyste dobrotiwě w pánu bohu žiwi byli, aby milost, kteráž wám dána jest od spasitele našeho, skrze waše dobré a chwalitebné skutky hojný užitek přinesla k wuoni sladkosti. Mezi jinými pak wěcmi sme s welikú wděčností slyšeli dobré waše srownání s najmilejším w Kristu synem naším, Sigmundem, Římským císařem wždycky rozmnožitelem a králem waším, kteréhož swrchowanú lásku milujem, jakož tak welikého knížete ctnost a zaslužitební skutkowé toho jsú hodni; a wywýšení stawu jeho, poněwadž wždycky byl a jest zwláštní náš a církwe boží obránce, rozmnoženu býti wší myslí žádáme. Protož jemu, jakož sluší na poddané králi swému, slušně jsúce poddáni, poctiwost i poslušenstwí slušné zachowáwajíce, jeho upřímú myslí a w prawém duchu milujte ; poněwadž on, jsa kníže welmi opatrné, wás miluje, wezdajší o to péči weda, což se naděje dobrého wašeho a králowstwí užitečného. Nebo požádal jest od nás některých wěcí, kteréž jsú k upokojení a ke cti waší i králowstwí, skrze posla biskupa napřed řečeného; což sme my rádi učinili, a w budúcí časy hotowi jsme wšecko učiniti, cožby bylo ke cti, k dobrému a užitečnému wašemu; napřed pro dobré waše, neb k wašim poctiwým žádostem wždycky snažnost naše jest, wám se zalíbiti; také pro patření k císaři, jehožto chwalitebná a upřímá wuole wždy k nám připojena byla u wíře čisté a w lásce neomylné; nebo pro nás a při stawu cirkwe ty wěci jest učinil, kteréž jsú k zašlúžení chwály a sláwy wěčné. Dán w Bononii léta wtělení páně tisícího čtyřistého XXXo šestého, dne XIo měsíce Března, biskupstwí našeho léta šestého.Přihlásit/registrovat se do ISP