10.

Ohrady a žádosti od stawúw králowstwí Českého císaři Sigmundowi před přijetím jeho do země ze sněmu obecného podané.

Bez datum, r. 1435, (m. Mart.) (Z rkp. Brazydyn.)

We jméno božie Amen. Dieky činie pánu bohu, že jim swú swatú prawdu ohlásil. Račiž dáti přiwesti k slawnému a k dobrému konci, Amen.

Ohrady panské.

Děkují Ciesařowě Milosti z dobré pomoci w té rozepři. Pán buoh buď jeho hojná odplata.

Prosé, což sú koliw w té swaté při proti JMti zawinili, aby jim i těm wšem, ktož jsú s nimi w té při, ráčil milostiwě odpustiti, a ničímž zlým ani jich budúcím na wěky nezpomínati.

Prosé, aby biskupowé w Čechách a w Morawě, kteréž sobě wywolé, byli potwrzeni, a pod ty aby slušelo wšecko knězstwo.

Prosé, aby jiných kaplanów nemiewal, jednom ty, ježto tělo božie a krew páně pod obojí zpósobú skutečně rozdáwali.

Třetie: žádný Čech a Morawec, ani jiný cizdzemec, nepřijímaje těla božieho a krwe božie pod obojí zpósobú, w radě Ciesařowě nebýwaj, ani w zemi suď.

Čtwrté: při práwiech, rádiech a swobodách pány, rytieře i panoše zachowánie a jich potwrděnie pro obecné dobré; aby páni, rytieři i panoše z každého kraje seděli u zemských desk. Neb za času krále Wáclawa, když sú toliko sami páni u desk seděli, dáli sú se mnozí útiskowé.

It. Žádný Němec ani jiný cizozemec nebýwaj úředníkem, ani kterého zámku neb zboží w držení.

Páté: Morawa buď k koruně spojena, a což jest ciesař zastawil, buď zase nawráceno; a což sú nám okolní země slíbily, aby nám to zdržely* Swátost Římská i Česká i majestát koruně buď nawráceno.

Šesté: zápisowé, kteréž jest ciesař na zbožie w zemi učinil tyto wálky, buďte zdwiženi a nemějte žádné moci. Ale potom, kdež zápisy s radú, kteráž jemu dána bude, wydá wedle zaslúženie, ti mějte moc.

Sedmé: trhowé a umluwy w zemi učiněné o dědicitwie i o wěna nebuďte rušeny, ale dskami potwrzeny. Plat kněžský na páních ani na městech nejdi.

Osmé: mince dobrá a groš dobrý u Hory kowán buď; neb pro zlu minci tato léta země naše přišla jest k weliké škodě.

Desáté (sic): kdož nénie w swaté při jsúce zámky držie, aby s nich hýbáni nebyli, ale aby je drželi, jako ciesařowi úředníci; pakliby se JMti líbilo, aby s nich složili, aneb do komory jeho platili ; a to chtějíci držeti i slibují jako jeho úředníci. Ale kdyžby wšickni w jeden řád přijímáme těla páně a. krwe jeho w zemi byli uwedeni, to drženie s radú ciesař změniti moci bude wedle swé wuole.

It. prosé, kdyby někdy chtěl ciesař z země wyjeti, aby žádnému země neporučil cizozemci, jediné toliko Čechu, ježto s námi jest w naší při, jenž skutečně při­jímá tělo a krew páně pod obojí zpuosobú. A tomu wšickni úředníci se wšemi zámky slib učiňte.

It. cožby páni Pražené s městy, ježto jsú s nimi w swaté při, JMti prosili, aby je ráčil uslyšeti, cožby proti jeho cti nebylo, a proti wěčnému dobrému králowstwie.

It. klášterów, kostelów, twrzí a hradów zbořených dělati zase (aby) neutiskowali.

It. otúmrtí aby nebral.

Ohrady městské.

Najprwé, aby Ciesařowa Milost, chceli naším pánem býti, když najprw o prawdy božie miesto budem mieti, hřiechy smrtedlné stawowal, tancuow, her, newěstek i jiných marností nedopúštěl.

It. žádný, ktož nepřijímá těla a krwe božie, aby do měst nebyl přijímán.

It. ktož sú wyšli neb wyhnáni z měst, nechtiece těla a krwe božie přijímati, aby zase přijati nebyli, lečby jim obec toho města milost dala; také k statkóm aby zase nawráceni nebyli, lečby jim obec powolila.

Podkomoří z Prahy, jenž přijímá w skutku tělo a krew boží, buď usazen.

Němec žádný (ne)přijímaje tělo boží a krew boží, nebuď konšelem, ani jiným úředníkem.

Plat kněžský komorní na domích po městech i jinde nejdi, a o summu nebuď upomínáno.

It. Ciesař w Čechách a w Morawě nemiewaj rady, jediné kteráž jemu bude wydána z těch, jenž skutečně přijímají tělo a krew boží; ani žádným protiwníkem té jeho swaté prawdy nebýwaj.

It. u zemských desk seďte páni, zemane a města, aby se dala každému sprawedlnost.

Ciesař w zemi nemiewaj jiných kaplanów, jediné kteříž tělo a krew boží rozdáwají.

Neobyčejná summa na města nebuď wzkládána.

Listowé wydaní od ciesaře w zemi na zbožie po králowě smrti až dosawad, buďte zdwiženi, a nemějte žádné moci.

Morawa k Čechóm buď spojena. Swátosti, dsky, koruna i jiné klenoty říské a české buďte Čechóm nawráceny.

Zákonníków žádných do země newoď, bez swolení obce nebo města, w němžby ti zákonníci býti měli.

Klášterów zbořených dělati zase netiskni, lečby obec která chtěla z swé dobré wuole.

It. že jest již ciesař starý, žádnému země bez swólenie obcí králowstwie neporúčej, ani w zemi jsúc, ani kdyby chtěl z země wytáhnúti. Purkrabstwí, měst, ani jiných úřadów nezapisuj. Němców ani jiných cizozemców nečiň úředníków.

Sám ciesař skutečně tělo boží přijímaj, i s swým dworem.

Sirotci w městě bez wuole přátel nebuďte wdáwáni.

Také w králowstwí přikaž wšem tak pod obojí zpósobú přijímati, abychom byli w jednotě nerozdílní.

Haitmana mocného nad městem neustawuj bez wuole města toho.

Na wojnu z země nejeď bez swólenie obecnieho.

Jestližeby ciesař neb jeho úředník tiskl kterúkoliw obec bezpráwně, jiné obce o to se zastaňte,

Wšecky fary w každém kraji buďte popsány, aby již tak, jako tělo a krew boží přijímají, w časiech budúcích wěčně ty fary přijímaly bez nesnáze.Přihlásit/registrovat se do ISP