2.

Poslowé králowstwí Českého w Basilei oznamují stawům Českým, že s posly od koncilium wydanými na sněm ke dni S. Trojice do Prahy přijedau, kleitůw pro posly potřebných žádajíce.

W Basilei, 1433, 2 Apr.   (Z rkp. Třeboň. A.  16, l. 261.)

Služba naše, zmužilé udatnosti mužie, a bratří nám w pánu bohu najmilejší! Slyšiece o wašem zwitězení nad nepřátely božími skrze zewnú pomoc božskú, welice tiem pána boha chwáléce jsmy obdarowáni (sic). Také žádajíce wás wěděti o našem bytu w Basilii, na wědomi wám dáwámy, že po mnohém rozjímání a písem s obú stranú při našich čtyřech artikulích kladení, kdežto anděl boží z obdařenie swrchnieho přislán jest, nám pomoc dáwaje, tak že prawdě strana odporná, kterúž před bohem jmámy, nic jest učiniti nemohla ; a mezi wšemi začatými, a těchto dní, kteréž jsmy w Basilii byli, jednanými a pósobenými, některé wěci od koncilium jsú nám podány, jichž nám nezdálo se za podobné bez wás konati a s nimi owšem zawřenie učiniti. A koncilium znamenaje to, podalo nám, žeby swé posly s námi do Čech k sněmu obecnému s plnú mocí k konání těch i jiných wěcí, w duchowenstwí což jest, a k konečnému zawření, na obecný sněm pod klejty wašimi chtěli wyslati, aby na tom sněmu, moc plnú od koncilium wšeho majíce, jednotu sčastnú a upokojenie králowstwie našeho se wšemi okolními zeměmi podlé pána boha a zákona jeho swatého mohli zespolka s wámi zawřieti, a cožť jest prawdy a chwály boží, tomu miesto dáti. A my jednosworně poslowé wšickni a jednostajným swolením, nadějíce se z toho, z jistých powah a znamení, mnoho dobrého, swolili smy k jich jízdě s námi do Čech, jenž ten úterý prwní po welice noci již z Basilije do Čech bohdá pojedem, posly od koncilium znamenité a wážné na obecný sněm, kterýž na den swatej Tro­jice najprw příščie w Praze městě uložili a s koncilium tak umluwili, s sebú wedúce. Protož wás s pilností prosímy, abyste bez meškánie klejty w tuto formu, kterúž wám posielámy, poslóm swrchujmenowaného koncilium zjednali, a je proti nám do Chba wyslali, tak abychom my w klamu před takými lidmi, jenž sme jednostajně wšickni za takowé klejty spolu slíbili, nezuostali. A také aby bez prodléwánie a s drahými náklady proti těm poslóm wysláno nebylo; nebo my sami je budem moci prowoditi s boží pomocí, jestliže klejty nebudete meškati. Také prosíme již, wzkazujte, komuž má wzkázáno býti w Čechách i po Morawě, ať na sněm ke dni položenému i s swýrni kněžími do Prahy se sjedú, a což wšech dotýká, ať wšichni radie, a konec biedám rozličným a mnohým nátiskóm, pójčíli milý pán buoh, ať již učiní. Ale i na cestě, i w Basilii wšudy k waší cti řádně a poctiwě nám sú se ukazowali; i zdáť se hodné a podobné, aby wy i my k jich poslóm tak zjednali a to opatřili, aby se k nim lidé poctiwé měli.    Již z daru božieho, čehož druhdy Čechowé žádajíce řiekali, aby koncilium přijelo, w rukú budú jmieti; nebo s plnú mocí od koncilium jich poslowé do Čech pojedú. Ale žeť o weliké wěci, na než sú obce nákladuow mnoho učinily, se píše, welikú pilnost přičiňte a snažnost mějte k skonání toho, což wám tiemto listem wzkazujem; ať tak se koná začaté dobré a neprodléwá; za to wás s welikú pilností prosímy. Chtělibychom rádi, aby taká pilnost byla k sjezdu na sněm, aby což móž najwiece w hromadu se jich sebralo a na sněm sjelo, nebo weliké wěci mělyby se, budeli pán buoh ráčiti, již konati a zespolka zawierati. Datum Basiliae, fer. Vta ante Domine ne longe, anno Domini MCCCCXXXIII.

Wilém Kostka z Postupic. Kněz Prokop, zpráwce obce Táborské polem pro jméno boží pracujície.Přihlásit/registrovat se do ISP